Spring over menu

Bestyrelsen

Bestyrelsen består af følgende medlemmer: 

Politisk udpegede:

 

Thomas Ørting Jørgensen
Formand
 

Anita Uggerholt Eriksen
Næstformand
 

Allan Svendsen
 

Flemming A. Gjelstrup
 

Forbrugerrepræsentanter:

 

Lisbeth Oxholm Andersen
 

Peter Skrydstrup
 

Medarbejder valgte:

 

Carsten Bork

Kjeld Rasmussen

Bestyrelsens arbejde

Tønder Forsyning A/S er et aktieselskab, som er ejet 100 % af Tønder Kommune. Bestyrelsesmedlemmerne i Tønder Forsyning A/S – og i aktieselskaber som sådan – skal i sit bestyrelsesarbejde varetage selskabets interesse og tarv. 

Bestyrelsens opgaver består primært i at varetage den overordnede og strategiske ledelse af Tønder Forsyning A/S og samtidig sikre en forsvarlig organisation af selskabets virksomhed. På bestyrelsesmøderne tilrettelægges selskabets strategi, og selskabets overordnerede udfordringer diskuteres. Som forbrugerrepræsentant repræsenterer man kun afdelingerne Tønder Vand A/S og Tønder Spildevand A/S.

Tønder Kommune deltager på selskabets generalforsamlinger, hvor den som ejer kan udøve indflydelse på selskabets udvikling og målsætninger. Byrådet kan ikke i det daglige bestyrelsesarbejde instruere bestyrelsesmedlemmerne i forhold til deres bestyrelsesarbejde.

Valgperioden er 4 år.
Næst forbrugervalg vil foregå i efteråret 2025

Kommunikation og aktindsigt

Bestyrelsesarbejdet i et aktieselskab er ifølge selskabsloven i udgangspunkt omfattet af fortrolighed. Tønder Forsyning A/S er samtidig omfattet af reglerne om aktindsigt.
Som udgangspunkt er dagsordener og mødereferater fra bestyrelsesmøder åbne. Kun emner med personfølsomme data, forretningskritiske elementer eller bestyrelsens taktiske og strategiske arbejde, vil fortsat blive behandlet som lukkede punkter på bestyrelsesmøderne.