Spring over menu

Regnvandsbassiner

Tønder Forsyning drifter omkring 26 regnvandsbassiner rundt om i kommunen. Regnvandsbassiner anlægges som kunstige lavvandede søer og har til formål, at forsinke regnvandet inden udløb til recipienten som kan være et vandløb, en å eller en sø.

Regnvandsbassiner er en vigtig del af kloaksystemet, der bruges på kloaksystemer, hvor der ikke er spildevand i, som fx ved separatkloakerede områder.

Regnvandsbassinerne modtager kun regnvand, der kommer fra befæstede arealer, hustage og andre overflader.

Regnvandsbassiner er tekniske anlæg, der skal passes og vedligeholdes. Men når du ser et regnvandsbassin, er det ikke sikkert at du opfatter det som et teknisk anlæg, men vil se det som en naturværdi til glæde for naboerne.

Billede: Lerbækvej

Regnvandsbassin på Lerbækvej i Toftlund

Formål med regnvandsbassinerne

Hovedmålsætninger

  • Regnvandsbassinerne skal sikre udjævning af regnvandsafstrømningen til vandløb.
  • Øvrige målsætninger:
  • Regnvandsbassinerne skal have en naturmæssig og rekreativ værdi.
  • Regnvandsbassinerne bør udformes så de har struktur og udformning som en lavvandet sø.
  • Regnvandsbassinerne skal have en rensende effekt i form af tilbageholdelse af partikler, organisk stof m.m.

Ved at etablere bassiner, undgås overbelastninger af kloakledninger og at begrænse oversvømmelse ved kraftig regnskyl – og samtidig beskyttes naturen og vandløbene. Især vandløb er følsomme over for variationer i vandmængderne. Derfor har miljømyndighederne fastlagt, at vandløbene ikke må tilføres regnvand med for høj hastighed og i for store mængder. Det medvirker bassinerne til at undgå ved at lægge regnvandet på lager, indtil der igen er plads i vandløbene.

Billede: Regnvandsbassin på Bovvej i Toftlund

Regnvandsbassin på Bovvej i Toftlund

Oprensning

Regnvandsbassinerne har også en rensende effekt i form af tilbageholdelse af partikler, der naturligt følger med regnvandet. De organiske materialer som blade, sand og jord, m.m. bundfældes i bassinet, mens det ”rensede” regnvand løber videre ud i recipienten. Derfor skal regnvandsbassinerne efter behov tømmes for det slam, der er bundfældet i bassinet.

Nogle af bassinerne gennemgår også en total oprensning med tømning af bassin for vand, siv, slam og sand sideløbende med, at de reetableres mest hensigtsmæssigt.

I 2016/1017

I vinters blev bassinet på Nyboder (Skolesøen) i Toftlund oprenset. 
Fra midten af august 2017 påbegyndes total oprensning af bassinet Engeriis i Agerskov

I 2016

Blev regnvandsbassinerne på Astrupvej i Skærbæk, Overjerstalvej i Rangstrup og Lebækvej i Toftlund renoveret.

Billede: Engeris i Agerskov før oprensningen

Engeris i Agerskov før oprensningen