Spring over menu

Organisation

Tønder Forsyning A/S har 6 datterselskaber: Tønder Vand A/S, Tønder Spildevand A/S, Tønder Affald A/S, Tønder Service A/S og Tønder Deponi A/S. Desuden er Tønder Vedvarende Energi A/S blevet stiftet i oktober 2023.

Tønder Kommune er eneaktionær i Tønder Forsyning A/S.

Hvert datterselskab har sin helt egen selvstændige økonomi og der er vandtætte skodder mellem selskaberne, som betyder at økonomien mellem selskaberne ikke må blandes sammen. 

Det Vedvarende Energiselskab er et kommercielt selskab under Tønder Forsyning A/S. Selskabet har sin helt egen økonomi og må heller ikke blandes med de øvrige datterselskaber.

organisationstræ

Ejerstrategi

Kommunens ejerstrategi for Tønder Forsyning er udarbejdet i dialog med Tønder Forsynings ledelse og bestyrelsesformand. Ejerstrategien har til formål at fastlægge ejerens (Tønder Kommune) strategiske retning for selskabet (Tønder Forsyning A/S) og opstille rammer for driften af virksomheden.

Ejerstrategien skal bl.a. sikre, at Tønder Forsyning A/S som et selskab ejet af Tønder kommune bidrager til at opnå Kommunes mål på kort og på langt sigt.

Strategiperioden løber til andet år af kommunalbestyrelsesperioden og skal således evalueres og revideres i 2027. Både kommunen og Forsyningen kan til enhver tid foreslå justeringer af ejerstrategien. Disse skal godkendes af Kommunalbestyrelsen efter forudgående behandling i Økonomiudvalget.

Revideret ejerstrategi for Tønder Forsyning, godkendt af Kommunalbestyrelsen den 25.01.2024

EAN-nummer

Tønder Forsyning A/S modtager kun elektroniske fakturaer.
 

Navn/ afdeling:

EAN:

CVR:

Tønder Vand A/S

5790001792831

32065759

Tønder Spildevand A/S

5790001792848

32065767

Tønder Affald A/S

5790001792855

32065783

Tønder Deponi A/S

5790001792862

32065791

Tønder Service A/S

5790001792824

32065805

Tønder Vedvarende Energi A/S 5790002776892 44395495

Hvile i sig selv princippet

Økonomien i de gamle datterselskaber (Affald, Vand, Spildevand og Deponi), kører hver især efter ”Hvile i sig selv princippet”, som betyder at taksterne skal dække aktiviteterne i det pågældende selskab. Hverken mere eller mindre. Når der i regnskaberne fremgår et overskud, betyder det ikke, at der er nogen der tjener penge på forbrugerne/kunderne.

Overskuddet i et selskab indgår i likviditeten og bruges til finansiering af nye anlægsinvesteringer i samme selskab. Lovgivningen giver klare rammer for hvilke aktiviteter der må finansieres af taksterne.

Økonomien i Tønder Vand A/S og Tønder Spildevand A/S reguleres efter vandsektorloven. Det medfører, at staten fastlægger en indtægtsramme og årlige effektiviseringskrav, baseret på en benchmark mellem alle større vand- og spildevandsselskaber i Danmark.

Tønder Spildevand A/S, er i 2023 ifølge modelberegningerne, blandt de 5 mest effektive selskaber i Danmark og er derfor udnævnt til frontselskab. De øvrige selskaber i Danmark, bliver pålagt individuelle effektiviseringskrav ud fra en sammenligning med frontselskaberne. 

Økonomien i Tønder Affald A/S og Tønder Deponi A/S reguleres pt. ikke med et indtægtsloft, men der arbejdes fra statslig side på en reguleringsmodel for affaldsområdet. 

Alle medarbejdere er ansat i Tønder Service A/S, som er et ”shared service selskab”, som alle datterselskaber køber ydelser af.

Tønder Vedvarende Energi A/S er et kommercielt selskab.

Stort geografisk område

Tønder Kommune er Danmarks 4. største kommune målt på areal, hvilket afspejles i forbrugertaksterne. Kommunen dækker et stort geografisk område og har relativt få borgere/kunder til at betale de udgifter, det koster at drive en forsyning med høj forsyningssikkerhed og god service. Antallet af husstande er spredt ud over et stort areal og giver lange køreafstande for skraldebilerne, når de tømmer affaldsbeholdere. I forhold til antal kunder har vi relativt mange genbrugspladser og grenpladser. Forsyningsnettet for vand og spildevand er stort og vidtrækkende og ligeledes er kørslen af vores servicevogne.