Sortering - leksikon

Det kan være svært at finde ud af at sortere affaldet rigtigt og vide, hvordan man kan komme af med det på den miljørigtige måde. Ved flere affaldstyper i det daglige huslige affald er der flere afleveringsmuligheder at vælge imellem.

Opslagene for hver affaldstype her på siden, skal ses som en hjælp til dig for at finde lige den afleveringsmulighed, der passer bedst til dig. Klik på overskriften og læs sorteringen og afleveringsmulighederne. 

Du kan også benytte vores online Sorteringsguide, der nemt kan gemmes på mobilen, og hvor du kan søge oplysninger om flere affaldstyper.

Under hver affaldstype vises der de muligheder for aflevering, der er gældende for lige den affaldstype.

På de øvrige sider under affald, kan du læse mere om de forskellige ordninger. 

Sorteringsguiden

Brug vores online Sorteringsguide til nemt at se hvordan du skal sortere.

Vidste du...

at en dryppende vandhane kan koste dig op til 500,- kr. om året.

Bummelum, pis og papir

Det er faktisk lige præcis de tre ting, du må komme i dit lokum.

Tømmedatoer

Find tømmedatoerne for din affaldsbeholdere.

Eternit - max 5 plader

På genbrugspladsen må du kun bortskaffe 5 stk. eller 90 kg. eternitplader pr. dag. Kunder der kommer med mængder over dette bliver afvist. 

Få en folder på genbrugspladsen eller 

Aske

Støvende affald som aske fra grill, brændeovn og bålpladser – skal være samlet i en plastpose, gør gerne asken våd inden du lukker for posen. Så undgår vi at skraldemanden får asken i hovedet når han tømmer din affaldsbeholder og at der er gløder tilbage der kan antænde affaldet i renovationsbilen eller i containeren på genbrugspladsen.

Bortskaffes via:

 • Restaffald
 • Genbrugspladsen

Batterier

Batterier er miljøfarligt affald, der skal sorteres fra til specialbehandling, så vi undgår at skade miljøet. Husk, at der er mange "skjulte" batterier i vores hverdag: fx mobiltelefon, julekort og legetøj med lyd, de blinkende børnesko osv.

Bortskaffes via:

Elektronik

Elektronik er en mangeartet størrelse og spænder vidt fra sofistikeret teleudstyr til mere lavpraktiske dagligdags ting som f.eks. håndmixere og brødristere. Sammenfattende er der tale om produkter der får strøm via ledning, batteri eller solcelle.
 
Elektronikaffald indeholder skadelige stoffer som f.eks. PCB, PVC, kviksølv og Cadmium og skal derfor miljøbehandles korrekt og samtidig sikres, at de ressourcer som affaldet ligeledes indeholder, bliver ført tilbage i kredsløbet (brugt til nye produkter).
 
Fx indeholder mobiltelefoner, printplader, harddiske og fjernsyn alle guld. I dag er guld en knap ressource, da der ikke kan udvindes så meget jomfrueligt guld mere – så hvis du også vil have en mobiltelefon i fremtiden, så skal vi sikre genbrug af de guldmængder, der allerede er udvundet.

Bortskaffes:

Mindre elektronikaffald via:

 
Større elektronikaffald via:

 • Genbrugspladsen

Eternit

Eternittagplader er meget støvende affald og kan indeholde asbest. 
Dette har betydning for arbejdsmiljøet for personalet på genbrugspladserne og på modtageanlægget som er Tønder Deponi. For at minimere støvproblemet for både vores kunder og personale på genbrugspladserne, er der indført en mængde-begrænsning gældende for alle.
 
 
Bortskaffes via:
 • Genbrugspladsen kun ved max 5 stk.
 
Ved nedtagning af tag skal det bortskaffes via en vognmand til Deponiet
 
Hvis du skal i gang med at nedtage hele dit eternittag – så skal pladerne bortskaffes direkte til Tønder Deponi i nogle special konstruerede Big-bags. De antal Big-bags du skal bruge, kan du få udleveret på genbrugspladsen.
 
Som privat person kan du ikke selv køre dem til Tønder Deponi som er modtageanlægget. Transporten skal foregå via en godkendt transportør med en bil med kran, der kan løfte de fyldte Big-bags op på ladet og efterfølgende af bilen på Deponiet.
 
Deponitaksten i 2021 inklusiv statsafgiften og moms 1.531,25 kr. pr. tons.
 

Flamingo

Rent flamingo kan gå til genanvendelse (ikke flamingo der har været i forbindelse med mad- drikkevarer), og er fra emballagen, som fx når du får et nyt komfur, møbler, fjernsyn. Aflevering til genanvendelse kan kun ske på genbrugspladsen i containeren til flamingo.

Bortskaffes via:

 • Genbrugspladsen (nr. 18 Flamingo)

Fortrolige papirer

Har du fortrolige og/eller personlige papirer, kan du aflevere dem på genbrugspladsen. På alle vores genbrugspladser er der en container med lås og brevindkast. De fyldte containere bliver transporteret til Genbrugsafdelingen, hvor indholdet bliver makuleret i et aflåst rum. Makuleret betyder at papiret skæres i strimler/små stykker. Det makulerede papir sendes herefter til genanvendelse.
På den måde er du sikker på, at papirerne ikke falder i de forkerte hænder.

Bortskaffes via:

 • Genbrugspladsen (til sikkerhedsmakulering)

Fyrværkeri - nytårsskyts

Afskudt skyts som tomme batterier og raketter skal afleveres på genbrugspladsen i containeren til brændbart. Det må ikke komme i beholderen til dagrenovation eller genbrug og heller ikke i miljøkassen. 
 
Bortskaffes her:
 • Genbrugspladsen
Ikke afskudt fyrværkeri – du må gerne opbevare op til 5 kg lovligt fyrværkeri et tørt og sikkert sted til næste år. Ønsker du ikke at gemme det, skal det afleveres som farligt affald på genbrugspladsen, kontakt en pladsmedarbejder. 
 
Farligt og ikke lovligt fyrværkeri kan og skal afleveres via Politiet, telefon 114

Gavepapir

Gavepapir indeholder næsten ingen papir, men indeholder mest farve, plast og glimmer. Derfor skal det til forbrænding og aldrig komme i genbrugsbeholderen.

Bortskaffes via:

 • Restaffald
 • Genbrugspladsen i containeren til brændbart

Glas og glasflasker

Rene og tomme glas og flasker skal frasorteres til genanvendelse.

Har du altid mere end der kan være i din genbrugsbeholder, så kan du få en beholder nr. 2 uden ekstra beregning – du skal bare kontakte os. Det koster kun et udbringningsgebyr, taksten kan læses i takstbladet.

Læs mere om sortering af genbrugsbeholderen.

Bortskaffes via:

 • Genbrugsbeholder
 • Genbrugspladsen

OBS: Flasker med pantmærke skal afleveres i pantautomaten og tilbage til Dansk Retursystem.

Glasskår

Glasskår eller andet med skarpe kanter skal indpakkes forsvarligt i fx avispapir inden det kommes i beholderen til restaffald. Så undgår vi at du eller andre kommer til skade.

Bortskaffes via:

 • Restaffald
 • Genbrugspladsen

Haveaffald - græs og grene

Læs mere om den sortering der er på haveaffald på modtagepladserne, her

Kan afleveres her:

 • Genbrugspladserne
 • Grenplads

 

Husdyrgødning - mindre dyr

Husdyraffald/gødning fra mindre dyr som fx kattegrus, hundelorte og dyrestrøelse skal med i restaffald i en tæt lukket plastpose.

Har du været i gang med at oprydde og gjort rent i fugleburet, hamsterburet eller kaninburet – så skal det samles i en plastpose og kommes i beholderen til Restaffald. 

Bortskaffes via:

 • Restaffald


OBS: Det kan ikke afleveres på genbrugspladsen, heller ikke på grenpladsen.

Hestemøg - gødning fra større dyr

Dyreaffald/gødning fra større dyr som heste, ponyer, får og geder kan ikke afleveres på hverken en genbrugsplads eller en grenplads.

Mulighed for bortskaffelse af hestemøg/hestegødning:

a) Kontakt en lokal transportør/vognmand for aftale om bortskaffelse’

b) Tilmeld portalen: GratisGødning, der skaber kontakten mellem haveejer og hestehold: 'Gratis Gødning'   

c) Kontakt Tønder Kommune for anvisning af affald.

Håndspritflasker

Selv helt tomme emballager fra håndsprit og andre desinfektionsmidler er farligt affald, da der kan være væske og/eller dampe der kan antændes.

Bortskaffes via:

 • Miljøkassen
 • Genbrugspladsen (i rummet til farligt affald)

Jord

Jordmængder under 1 m3 kan afleveres på en genbrugsplads uden anmeldelse og uden analyser. Hvis man flytter mere, så skal det anmeldes til Kommunens miljøafdeling - læs mere på: www.toender.dk/ 

Bortskaffes her:

 • Genbrugspladsen

Kanyler

Brugte kanyler skal samles i specielle kanylebokse inden aflevering. På genbrugspladsen kan du få udleveret en gratis kanyleboks.
Du kan ligeledes købe en kanyleboks på apotekerne, der også modtager brugte kanyler.

Skal bortskaffes via:

 • Genbrugspladsen i kanylebokse
 • Apoteket i kanylebokse 
   

OBS: må aldrig kommes i Miljøkassen eller Genbrugsbeholderen

Kemikalierester - kemikaliedunke

Farligt affald indeholder stoffer, som kan være skadelige - ikke kun for din egen og andres sundhed, men også for miljøet.

Det farlige affald må ikke fortyndes eller blandes med andre kategorier af farligt affald eller blandes med ikke-farligt affald. Farligt affald må ikke hældes i kloakken, afbrændes, blandes med andet, inddampes, overdrages til andre, nedgraves eller hensættes på offentlige steder.

Bortskaffes via:

 • Miljøkassen
 • Genbrugspladsen

Madaffald fra fryser

Er din fryser gået i stykker eller har du haft strømsvigt, og står du pludselig med en mængde optøet eller fordærvet mad, kan du komme af med det på følgende måde: 

Om sommeren er det bedst, at det kommer væk hurtigt

 • Kontakt os og bestil en ekstra tømning, ring inden kl. 12, så kommer vi allerede dagen efter
 • Prisen for den ekstra tømning afhænger af beholderens størrelse og følger automatisk med på din næste afregning, se prisen i takstbladet.
 • Fyld madaffaldet i de grønne madaffaldsposer og bind posen godt til og læg poserne i rummet/beholderen til Madaffald.
 • Har du mere fryseaffald end der kan være i rummet til Madaffald, så kom det i en klar plastsæk og fyld den med max 15 kg
 • Du behøver ikke at omemballere fryseaffaldet, hvis det er indpakket i forvejen, bind en grøn madaffaldspose på sækken, så ved skraldemanden at det skal med som madaffald.
 • Bind et kontrolmærke, sammen med den grønne pose, på sækken og stil den ved siden af Beholderen til Madaffald, så tager skraldemanden den med ved tømningen.

Om vinteren er det måske koldt nok til, at affaldet kan vente til næste tømning, og man kan slippe for bestilling af en ekstra tømning.

Bortskaffes via:

 • Madaffald

Madolie- og friturefedt

Madolie fra frituregryden skal tømmes over i en tæt beholder når det er afkølet/koldt (fx flasken du har købt det i) og put det ned i beholderen til restaffald.

Bortskaffes via: 

 • Restaffald


Friturefedt, alle faste typer af fedt kan kommes i en madaffaldspose og kommes ned i beholderen til madaffald.

Bortskaffes via:

 • Madaffald 

Mælke- og juicekartoner

Nyt fra 3. august 2021 kan man på 4 genbrugspladser aflevere mad- og drikkekartoner til genanvendelse. Ordningen er lavet til de private husstande, der ønsker at gøre en ekstra sorteringsindsats. Læs mere om ordningen

Mad- og drikkekartoner er kendetegnet ved at de er lavet af 3 lag, yderste tynde lag er af plast, i midten er der papir og det inderste lag i kartonen er et tyndt lag metal- eller plastfolie. Derfor kan man ikke blande pap og mælkekartoner, de skal igennem vidt forskellige behandlinger for at materialerne kan gå til genanvendelse.

Ønsker man ikke at køre til genbrugspladsen med mad- og drikkekartoner eller tømme dem for indhold, så er de fortsat restaffald der skal i beholderen/rummet til Restaffald. 

 

Bortskaffes via:

 • Restaffald 
 • Genanvendelse kun på 4 genbrugspladser

Metal og dåser

Rene og tomme metal- aluminiumsdåser skal frasorteres til genanvendelse.

Har du altid mere end der kan være i din genbrugsbeholder, så kan du få en beholder nr. 2 uden ekstra beregning – du skal bare kontakte os. Det koster kun et engangsbeløb for udbringning.
Læs mere om sortering af genbrugsbeholderen.

Bortskaffes via:

 • Genbrugsbeholder
 • Genbrugspladsen

Medicinrester og emballagen

Har du medicinrester eller medicin du ikke kan/må benytte mere, så bør du aflevere det på et apotek. Du kan også aflevere det på genbrugspladsen som farligt affald (men ikke i Miljøkassen). 

Skal bortskaffes via:

 • Genbrugspladsen
 • Apoteket

Mundbind

Brugte og ubrugte mundbind - uanset om de er engangs eller lavet af stof, så er det affald, der altid skal afleveres i en skraldespand. Bind en knude på affaldsposen og kom det i affaldsbeholderen til restaffald.

Bortskaffes via:

 • Restaffald

Pap og papir

Rent pap og papir skal frasorteres til genanvendelse.

Har du altid mere end der kan være i din genbrugsbeholder, så kan du få en beholder nr. 2 uden ekstra beregning – du skal bare kontakte os. Det koster et engangsbeløb for  udbringningen, kan ses i Takstbladet.
 
Læs mere om sortering af genbrugsbeholderen.
 
Skal bortskaffes via:

 • Genbrugsbeholder
 • Genbrugspladsen

Patroner, ammunition, fyrværkeri

Patroner, ammunition, våben og farligt fyrværkeri kan og skal afleveres til Politiet.

Bortskaffes via Politiet, telefon 114

Plast og plastfolie

Rene og tomme plastdunke og rent plastfolie skal frasorteres til genanvendelse.

Har du altid mere end der kan være i din genbrugsbeholder, så kan du få en beholder nr. 2 uden ekstra beregning – du skal bare kontakte os. Det koster et engangsbeløb for udbringningen, se takstbladet.

Læs mere om sortering af genbrugsbeholderen.

Bortskaffes via:

 • Genbrugsbeholder
 • Genbrugspladsen


OBS: Plastflasker med pantmærke skal afleveres i pantautomaten og tilbage til Dansk Retursystem.

 

Porcelæn og keramik

Porcelæn og keramik er ikke glas, og må derfor ikke afleveres sammen med glas. En enkelt knust tallerken kan ødelægge et helt parti glas. 

Bortskaffes via:

 • Genbrugspladsen (container nr. 34 Sanitet)

Rest affald

Rest affald/dagrenovation er det daglige affald fra husholdningen, og er den rest der er tilbage, når alt er frasorteret til madaffald, genbrug og specialbehandling.

Restaffald der må komme i restaffaldsbeholderen er affald, der er blandet med noget der er fordærveligt/rådner og derfor har en uhygiejnisk karakter. Som fx:

 • snavset papir, pap og plast (med madrester)
 • emballage forurenet med madrester
 • emballager/kartoner til mælk, juice m.m.
 • sod, aske og støvsugerposer (samlet i lukkede poser-undgå støv)
 • engangsbleer og hygiejnebind (samlet i lukkede poser-hygiejne)
 • Mundbind-brugte

Bortskaffes via:

 • Restaffald

Spejle

Spejle kan ikke genanvendes sammen med glas eller vinduer, og må derfor ikke komme i genbrugsbeholderen. Husk, at hvis spejlet ikke er i stykker og er pæn, kan det afleveres til direkte genbrug.

Bortskaffes via:

 • Genbrugspladsen (nr. 35 Deponi)

Spraydåser

Spraydåser er farligt affald og skal afleveres via Miljøkassen eller på genbrugspladsen, uanset om de er tomme eller ej.

Bortskaffes via:

 • Miljøkassen
 • Genbrugspladsen (i rummet til farligt affald)

Tekstiler til genanvendelse

Kasserede tekstiler, der kan være i posen må lægges i rummet til pap og papir. Vigtigt, at tekstilerne er rene og tørre og at du kun anvender de poser, du har modtaget sammen med den nye genbrugsbeholder. Bare husk at binde posen, inden den lægges i rummet til pap og papir
På genbrugspladsen kan du få en ny rulle poser til tekstiler. 
Større mængder kan afleveres på genbrugspladsen.
Læs mere om tekstilindsamlingen

Bortskaffes via:

 • Genbrugsbeholderen (i posen og i sammen med pap og papir)
 • Genbrugspladsen

Vinduesglas - planglas

Planglas, vinduesglas fra termoruder og glas fra drivhuse.

Bortskaffes via:

 • Genbrugspladsen