Projekter og her arbejder vi

På denne side finder du projekter der er igang og som er på vej.

Igangværende projekter

Separatkloakering af dele af Højer By (opdateret 12.11.2021)

Dele af det fælleskloakerede område i Højer skal separatkloakeres. Dette vil ske i samarbejde med Tøndermarskinitiativet, idet Kommunen planlægger byfornyelse i dele af Højer by.

Der er blevet afholdt orienterende borgermøde den 3. juni 2015.

Referat og svar på spørgsmål fra borgermødet

Den overordnede tidsplan for Tønder Spildevand er at projektere i 2019 og påbegynde dele af anlægsarbejdet ultimo 2019 og anlægsarbejdet forventes færdigt til sommeren 2021, ud fra koordinering med Tøndermarskinitiativet og Tønder Kommune. Der vil blive indkaldt til borgermøde til efterår 2019 inden anlægsarbejdet opstarter.

Tønder Kommune afholdte mandag den 28. januar 2019 Borgermøde om tillæg 7 til spildevandsplanen på Højer Efterskole)  
Tillægget kan ses på Tønder Kommunes hjemmeside).

Tønder Kommune har udbudt Byfornyelsesarbejdet i i Arkitektkonkurrence og Arkitektfirmaet Erik Brandt Dam fra København har vundet Arkitektopgaven om Byfornyelsen i Højer og starter projektering op i februar 2019.

Tønder Spildevand A/S har sendt rådgivningsarbejdet for Kloaksanering i Højer i EU udbud og vinder blev COWI som Tønder Spildevand i maj måned 2019 har skrevet kontrakt med som rådgiver på kloaksaneringsprojektet i Højer.

Nyt 07.10.2019
Første anlægsentreprise i Højer har været  udbudt i licitation omhandlende regnvandssø og arealet udenom, på den tidligere Marsk Møbler gund i den sydlige bydel.
Her kom entreprenørfirmaet Arkil A/S med det bedste tilbud og begynder anlægsarbejdet med at etablere regnvandssøen  i uge 42 d.å. Arbejdet forventes afsluttet primo 2020. Der vil blive opsat infotavle med nærmere oplysninger om projektet ved arbejdsområdet.

Der vil løbende komme information her på hjemmesiden under denne overskrift, som følge af planlægning/projektering mellem Tønder Forsyning og Tøndermarskinitiativet og de besluttede løsninger for Højer by.

Materiale for "Udtræden for Tag- og overfladevand"

Skema Ansøgning om delvis udtrædelse af TF Tag- og overflade vand Højer, pdf 

Nedsivningsanlæg og nedsivningstest, pdf


Nyt 07.09.2020
Regnvandsbassinnet er færdig ved Ankomstpunktet Højer syd og forventes afleveret sept. 2020 – der resterer restarbejder med fjernelse af ukrudt og græssåning og bassinskråningstilpasninger.
 

Nyt 08.10.2020
I forbindelse med kloakarbejde i Siltoftvej vil vejen være spærret for gennemkørsel i perioden 8.10.2020 til 13.11.2020.  
Læs mere forældet
 

Nyt 13.11.2020
I forbindelse med kloakarbejde i Siltoftevej vil vejen være spærret for gennemkørsel i perioden 8.10.2020 til 4.12.2020.
Læs mere

 

Etape 2 Højer Kloaksanering

Kloakseparering og semikloakering af Højer By er nu færdigprojekteret og sendt i EU udbud. Det blev Entreprenøren Henning Have A/S fra Vejen som fik opgaven.

Den overordnede tidsplan for Højer etape 2 i 2021 og 2022

Tidsplan se her;   Link kloak.pdf       Link til belægninger.pdf


Tilføjet den 08.04.2021

Tidsplan for Kommunens belægningsplan henvises der til Tønder Kommune og deres hjemmeside.

Fra primo oktober 2020 og frem til medio februar 2021 arbejdes der med nedlægning af kloakledning på Silfoftvej og op mod og i Slusevej i Højer.


Tilføjet den 27.05.2021  
Link til korttids tidsplan kloak.pdf   -  tilhørende kort oversigt.pdf

Tilføjet den 22.06.2021
Link til korttids tidsplan kloak.pdf 

Tilføjet den 24.08.2021 
Link til korttids tidsplan kloak.pdf  

Tilføjet den 22.09.2021
Link til korttids tidsplan kloak.pdf 

Tilføjet den 10.11.2021
Link til korttids tidsplan kloak.pdf 

Tilføjet den 12.11.2021
Link til Kommunens korttids tidsplan for belægninger


Kontaktperson: 
Tønder Forsyning A/S: Bjarne Damgaard Petersen, tlf.: 8843 7543, bdp@tonfor.dk 
COWI Rådgiver: Henrik Brødsgaard Petersen, tlf.: 2097 6327, hbp@cowi.com
Entreprenør Henning Have A/S : Jesper Christensen, tlf.: 6162 2303, JC@Hhave.dk

 

Rosinfelt, Tønder - Byggemodning etape 2, 18 matrikler (opdateret 05.11.2021)

Anden etape af byggemodningen i Rosinfelt omhandler 18 matrikler der skal byggemodnes. Projekteringen er så småt sat i gang.

Udførelse forventes i starten af 2022. 

Kontaktpersoner: 
Tønder Forsyning A/S: Morten Søndergaard Thomsen, Mobil: 5117 9110, Mail: mth@tonfor.dk

Renovering af kloakken mellm Ribevej og Koldingvej, Toftlund (tilføjet 28.10.2021)

Kloakken mellem Ribevej og Koldingvej i den nordlige del af Toftlund skal renoveres. Det sker langt hen ad vejen med en opgravningsfri metode, da der etableres en såkaldt ”strømpe”, d.v.s. et nyt rør, inde i den eksisterende kloakledning. 

Der vil blive uddelt særskilte informationsbreve ud til alle berørte ejendomme.
De berørte veje er: 
-  Den vestlige del af Vestergade
-  Ejner Friis Vej
-  Stadionvej
-  Skovvej
-  Tankegangen
-  Østerdalen
-  Koldingvej

Langt de fleste ejendomme vil ikke mærke noget til arbejdet.

Arbejdet påbegyndes i uge 44 og forventes afsluttet i uge  48.

Kontaktperson: Finn Egholm, tlf.: 5117 9087, fem@tonfor.dk

Spildevandskloakering af Harknag, 29 ejendomme (opdateret 01.10.2021)

I henhold til den gældende spildevandsplan, skal Harknag spildevandskloakeres i 2021. Forarbejdet er nu afsluttet, og gravearbejdet vil snart gå i gang. 

Der er i alt 29 ejendomme i Harknag der skal spildevandskloakeres. Spildevandet vil blive ledt fra Harknag til det eksisterende system der løber gennem Husum-Ballum.
Projektet har været i offentligt udbud. Kjelkvist A/S kom med det billigste tilbud, og blev dermed valgt til opgaven. 

De fleste rør vil blive lagt i jorden ved brug af styret underboring. Styret underboring er en metode der medfører minimum gener for grundejere i området.

Der har i uge 7 været afholdt møder med de enkelte grundejere i området, som en erstatning for det egentlige borgermøde, der desværre ikke kunne afholdes grundet forsamlingsforbuddet. Alle borgere har fået tilbudt et personlige møde, hvilket 12 grundejere takkede ja til. På disse møder kom der mange gode spørgsmål, som er blevet samlet i ét samlet dokument, så alle kan se hvad der blev spurgt om, samt hvilket svar der blev givet. Dokumentet kan læses her

Tidsplan:
Opstart d. 1 April 2021. Projektet vil senest være afsluttet  midt november 2021. 

Kontaktpersoner: 
Tønder Forsyning A/S: Morten Søndergaard Thomsen, Mobil: 5117 9110, Mail: mth@tonfor.dk
Kjelkvist A/S: Gert Nissen, Mobil: 4033 4328, Mail: gn@kjelkvist.com

Kloaksanering Tønder midtby Etape 3 (kloaksanering og byfornyelse) (opdateret 06.09.2021)

Kloakken i den centrale del af Tønder er fra 1925 og trænger til udskiftning efter snart 100 års brug. Området dækker groft sagt over centrum, området ved Strucksalle, Markgade, Viddingherredsgade, samt dele af Ribelandevej og Carstensgade.

Rambøll har vundet opgaven med projektering og tilsyn i et EU-udbud.

Etape 3 udbydes sammen med Tønder Kommunes byfornyelsesprojekt, som et fællesudbud. Berørte område under Etape 3 er groft sagt området ved Skibbroen, Jomfrustien, Gråbrødrevej, baggårde ved Vestergades sydside, Skibbrogade, Gråbrødre Torv, Spikergade og Kongevej ud for rådhuset.

Projektet skal graves fra sommer 2021 til sommer 2022. På Gråbrødrevej og Skibbroen skal tagvand fra tagnedløb på huses forside håndteres på overfladen og ledes til en permeabel asfalt (vandet kan trænge igennem asfalten) på Skibbroen og nedsives på stedet. Hele området ved Skibbroen laves om og vejens forløb ændres, så der kommer et nyt torv ved Kogade/Skibbrogade.

Her kan i se to tegninger/pdf over den kloak, der skal graves i jorden og hvilke kloakledninger, som saneres med strømpeforing (gule streger), som er en opgravningsfri metode.

 

Tegning 1, Skibbroen           Tegning 2, Spikergade


Kontaktpersoner:
Tønder Forsyning:  Jacob Bols,  tlf.: 8843 7544,  jab@tonfor.dk 
Rådgiver: Rambøll A/S, Søren Guttenberg, tlf.: 5161 3064, sog@ramboll.dk
Entreprenør: Kjelkvist A/S, Kim Degn, tlf.: 5131 6820

 

Kloakseparering i Skærbæk (opdateret 25.08.2021)

Generel info
Dele af de fælleskloakerede områder i Skærbæk skal separeres fra 2021 og frem. Skærbæk bliver delt op i 5 delområder (se Power Point), de grunde der er fælleskloakeret i de udpegede delområder er blevet tilbudt at udtræde for tag og overfaldevand. Tidsfristen for ansøgningen herom er 1. Maj 2021. Her efter går projektering i gang.

Rådgiver på hele projektet er firmaet Envidan. Rådgiverens opgave vil bestå i at projekterer og bistå med rådgivning.

Tidsplan:
Projektering april 2020- august 2021
Udførsel fra marts 2021 til ultimo 2025

Kontaktpersoner:
Tønder Forsyning: projektleder Flemming Oltmann, tlf.: 88437549, flo@tonfor.dk

Rådgiver: Envidan A/S, Ruben Lauridsen, Mobiltlf.: +45 42 12 54 86
rul@envidan.dk

Claudia Skjønnemand, Miljømedarbejder, Industri og Vandmiljø, Tønder Kommune, cws@toender.dk, 74929237


Diverse infomationsmaterialer, pdf: 

Referat af borgermødet vedrørende Skøttegårdsvej, 11.11.2020
Referat fra borgermødet vedrørende delområde 1, 21.01.2020 
Power Point fra borgermødet vedrørende delområde 1

Læs den Geotekniske undersøgelsesrapport, der er udført for at få et orienterende kendskab til jordbunds- og grundvandsforholdene for det aktuelle område.

Se skemaet for pejlemålingerne for grundvandshøjden, ny 19.11.2020​

Læs folderen om: Nedsivning af regnvand på egen grund


ETAPE 1:
Første etape omhandler separatkloakering af Ullerupvej, Buen, Dalen, Grenen, Møllevej, Kilen og Gl. Ullerupvej. På Ullerupvej vil der blive lavet LAR (Lokal Afledning af Regnvand) løsninger bestående af en lille grøft i begge sider af vejen i den grønne stribe, og nedsivning af regnvand fra vejarealet i faskiner. På fabriksvej kommer der et nyt regnvandsbassin. Bassinet vil blive et tørt bassin, som der kun står vand i når det regner. Området vil blive tilsået med en frøgræsblanding som skal til gode se biodiversiteten, for at det kan lykkes vil alt muld blive fjernet fra og frøgræsblandingen sået i råjord.

Entreprenør: Arkil A/S kontakt: Morten Schmidt tlf.23734566

Tidsplan marts 2021 april 2022:   Tidsplan etape 1

Opdateret tidsplan 7. juli 2021: Tidsplan etape 1

Borgermøde afholdt den 15. juni 2021

Præsentationsmaterialet på mødet.pdf
Referatet fra borgermødet.pdf 
 

ETAPE 2:

Anden etape af kloaksepareringen i Skærbæk omhandler kloakseparering af den resterende del af Gl. Ullerupvej, Skyttegårdsvej, Ribevej fra nr. 24 og mod Nord.
Kirkealle, Kirkevej og dele af Skyttegårdsvej, se oversigtskortet. Område afgrænsningen er helt afklaret, projektet er dog ikke færdig projekteret endnu, derfor er der pt. ikke flere oplysninger omkring projektet. 

Tidsplan: Forår 2022 til udgang af 2022

Borgermøde er afholdt 24. august 2021 

Præsentationsmaterialet på mødet den 24.08.pdf 
Afgrænsning Etape 2 

 

Renovering af vandledninger på Dragonvej og Ryttervej i Tønder (05.07.2021)

Støbejerns vandledningerne i Dragonvej og Ryttervej er fra 40´erne og trænger til udskiftning. Dels pga. rørenes alder men der er også konstateret vandspild i området. 

Selve arbejdet med at udskifte rørene, vil blive udført ved styrbar underboring, som er den metode der giver mindst mulig opgravning. Der vil blive boret en ny vandledningen ned i fortovet, mens den eksisterende stadigvæk er i brug. Det er kun når hver enkelt hus skal tilsluttes den nye vandledning at husejere kortvarigt ingen vand har. 

Tidsplan: September 2021 til Februar 2022

Entreprenør: Kjelkvist A/S, Gert Nissen, 40334328

Tønder Forsyning: Flemming Oltmann, 51179104, flo@tonfor.dk

Nyt renseanlæg i Branderup (30.06.2021)

Generel information
Arla udvider produktionen af mozzarellaost på mejeriet i Branderup, og det medfører øgede spildevandsmængder. Som følge heraf har Arla og Tønder Spildevand indgået en aftale, som indebærer, at Tønder Spildevand overtager og udvider renseanlægget, som Arla hidtil har ejet og drevet. Det eksisterende renseanlæg er meget slidt, så i praksis bygges næsten et helt nyt renseanlæg.

Animeret billede af det kommende anlæg

På trods af øgede spildevandsmængder til renseanlægget øges belastningen af Smedebækken ikke, for renseanlægget skal overholde en ny og skærpet udledningstilladelse. 

Opgaven har været udbudt i totalentreprise, og arbejdet er overdraget til VAM/NIRAS, som netop er begyndt på arbejdet i marken. Som underentreprenører forventer VAM at anvende Aquagain og Strøm Hansen.

I anlægsperioden forventes øget trafik med tunge køretøjer til og fra renseanlægget, som er beliggende på Branderup Bygade 42.

Tidsplan:
Anlægsarbejde fra juni 2021 – august 2022

Kontaktpersoner:
Tønder Forsyning: Projektleder Jan Kirchner, tlf. 23 27 96 26, jak@tonfor.dk
VAM A/S: Projektleder Rasmus Sørensen, tlf. 25 36 87 79, ras@vam.dk.

Ny trykledning til spildevand i Abild (01.02.2021)

For at aflaste eksisterende kloaksystem gennem Abild By, er det besluttet at udføre en ny trykledning gennem Abild, som bl. a skal tage spildevand fra Sølsted, Nørregårdsvej mm. Den ny Trykledning går fra Rundkørsel i Abild og ad Vennemosevej mod øst, til hovedpumpestationen som ligger lige uden for Abild Øst.

Trykledningen udføres som styret underboring, så der bliver kun et par enkelte opgravninger i Vennemosevej.

Arbejdet forventes færdigt medio marts 2021. 

Projektet er projekteret af det rådgivende ingeniørfirma Envidan A/S

Arbejdet har været udbudt i Licitation og Entreprenørfirmaet Kjelkvist A/S kom med bedste tilbud og har fået tildelt anlægsarbejdet. 

For at se tidsplan – tryk HER

Kontaktpersoner:
Tønder Forsyning: Bjarne Damgaard Petersen, mobil: 5117 9088, mail bdp@tonfor.dk

Rådgiver:  Ruben Lauridsen, Envidan A/S, mobil 4212 5486, mail rul@envidan.dk

Entreprenør:  Gert Nissen, Kjelkvist A/S, mobil 4033 4328,  mail gn@kjelkvist.com  

Kloakering af Husum-Ballum (opdateret 26.11.2020)

Det er planen at separat- eller spildevandskloakere hele den fælleskloakerede del af Husum-Ballum. De berørte lodsejere har derfor fået tilbud om at udtræde af forsyningen for regnvands vedkommende. Kommunen har nu godkendt spildevandsplanen, og der kan derfor tilbagebetales 12.000 kr. til de lodsejere i de fælleskloakerede områder, der afleder alt deres regnvand på egen grund. 

Arbejdet med separatkloakeringen udføres i etaper, og der går flere år før alle er separeret. Der er holdt informationsmøde herom på Ballumhus i november 2018:

PowerPoint fra mødet

Referat med spørgsmål og svar fra salen 

Første del af kloakarbejdet omfattede et område ved Nørrevej, Husumvej og Mølbyvej. Dette arbejde blev udført i 2019.

Anden del af kloakarbejdet omfatter Slippevej og en del af Gaden. Dette arbejde forventes udført i perioden april-oktober 2021.

Der vil forekomme gravearbejde og tung trafik med lastbiler, mens der arbejdes. De direkte berørte lodsejere får særskilt besked om arbejdet, inden arbejdet går i gang.

Kontaktperson Tønder Forsyning: Jan Kirchner, mobil: 2327 9626, mail: jak@tonfor.dk

Kommende projekter

Kloaksanering i Løgumkloster (opdateret 08.06.2021)

Dele af Løgumkloster by, samt Løgumgårde skal kloaksaneres fra 2023 og frem. Omfang og udførselsperioden er endnu ikke endeligt fastlagt. 
Undersøgelser af kloaknettet og afløbsforhold i hele byen er påbegyndt i 2021. Projekteringsfasen vil strække sig over hele 2021 og 2022. 

Tidsplan: Forventet opstart 2023
Kontaktperson: Finn Egholm, tlf.: 51179083, mail: fem@tonfor.dk

 

 

Kloaksanering Tønder midtby ETAPE 4 (opdateret 12.05.2021)

Kloakken i den centrale del af Tønder er fra 1925 og trænger til udskiftning efter snart 100 års brug. Området dækker groft sagt over centrum, området ved Strucksalle, Markgade, Viddingherredsgade, samt dele af Ribelandevej og Carstensgade.

Rambøll har vundet opgaven med projektering og tilsyn i et EU-udbud.
Omfang ikke fastlagt endnu.

Generelt:
Mange gader kloaksaneres med strømpeforing, som er en opgravningsfri metode, men omfanget er ikke helt på plads endnu, men i 2021 vil de første brøndstræk formentlig blive udbudt til entreprenør.

Kontaktpersoner:
Tønder Forsyning:  Jacob Bols,  tlf.: 8843 7544,  jab@tonfor.dk 
Rådgiver: Rambøll A/S, Søren Guttenberg, tlf.: 5161 3064, sog@ramboll.dk
Entreprenør: ikke fundet endnu

SMS services

To forskellige services. AlarmSMS, ved tegn på brud. ServiceSMS hvis der er forstyrrelser i vandforsyning.