Projekter og her arbejder vi

På denne side finder du projekter der er igang og som er på vej.

Igangværende projekter

Separatkloakering af dele af Højer By (opdateret 15.08.2022)

Dele af det fælleskloakerede område i Højer skal separatkloakeres. Dette vil ske i samarbejde med Tøndermarskinitiativet, idet Kommunen planlægger byfornyelse i dele af Højer by.

Der er blevet afholdt orienterende borgermøde den 3. juni 2015.

Referat og svar på spørgsmål fra borgermødet

Den overordnede tidsplan for Tønder Spildevand er at projektere i 2019 og påbegynde dele af anlægsarbejdet ultimo 2019 og anlægsarbejdet forventes færdigt til sommeren 2021, ud fra koordinering med Tøndermarskinitiativet og Tønder Kommune. Der vil blive indkaldt til borgermøde til efterår 2019 inden anlægsarbejdet opstarter.

Tønder Kommune afholdte mandag den 28. januar 2019 Borgermøde om tillæg 7 til spildevandsplanen på Højer Efterskole)  
Tillægget kan ses på Tønder Kommunes hjemmeside).

Tønder Kommune har udbudt Byfornyelsesarbejdet i i Arkitektkonkurrence og Arkitektfirmaet Erik Brandt Dam fra København har vundet Arkitektopgaven om Byfornyelsen i Højer og starter projektering op i februar 2019.

Tønder Spildevand A/S har sendt rådgivningsarbejdet for Kloaksanering i Højer i EU udbud og vinder blev COWI som Tønder Spildevand i maj måned 2019 har skrevet kontrakt med som rådgiver på kloaksaneringsprojektet i Højer.

Nyt 07.10.2019
Første anlægsentreprise i Højer har været  udbudt i licitation omhandlende regnvandssø og arealet udenom, på den tidligere Marsk Møbler gund i den sydlige bydel.
Her kom entreprenørfirmaet Arkil A/S med det bedste tilbud og begynder anlægsarbejdet med at etablere regnvandssøen  i uge 42 d.å. Arbejdet forventes afsluttet primo 2020. Der vil blive opsat infotavle med nærmere oplysninger om projektet ved arbejdsområdet.

Der vil løbende komme information her på hjemmesiden under denne overskrift, som følge af planlægning/projektering mellem Tønder Forsyning og Tøndermarskinitiativet og de besluttede løsninger for Højer by.

Materiale for "Udtræden for Tag- og overfladevand"

Skema Ansøgning om delvis udtrædelse af TF Tag- og overflade vand Højer, pdf 

Nedsivningsanlæg og nedsivningstest, pdf


Nyt 07.09.2020
Regnvandsbassinnet er færdig ved Ankomstpunktet Højer syd og forventes afleveret sept. 2020 – der resterer restarbejder med fjernelse af ukrudt og græssåning og bassinskråningstilpasninger.
 

Nyt 08.10.2020
I forbindelse med kloakarbejde i Siltoftvej vil vejen være spærret for gennemkørsel i perioden 8.10.2020 til 13.11.2020.  
Læs mere forældet
 

Nyt 13.11.2020
I forbindelse med kloakarbejde i Siltoftevej vil vejen være spærret for gennemkørsel i perioden 8.10.2020 til 4.12.2020.
Læs mere

 

Etape 2 Højer Kloaksanering

Kloakseparering og semikloakering af Højer By er nu færdigprojekteret og sendt i EU udbud. Det blev Entreprenøren Henning Have A/S fra Vejen som fik opgaven.

Den overordnede tidsplan for Højer etape 2 i 2021 og 2022

Tidsplan se her;   Link kloak.pdf       Link til belægninger.pdf


Tilføjet den 08.04.2021

Tidsplan for Kommunens belægningsplan henvises der til Tønder Kommune og deres hjemmeside.

Fra primo oktober 2020 og frem til medio februar 2021 arbejdes der med nedlægning af kloakledning på Silfoftvej og op mod og i Slusevej i Højer.


Tilføjet den 27.05.2021  
Link til korttids tidsplan kloak.pdf   -  tilhørende kort oversigt.pdf

Tilføjet den 22.06.2021
Link til korttids tidsplan kloak.pdf 

Tilføjet den 24.08.2021 
Link til korttids tidsplan kloak.pdf  

Tilføjet den 22.09.2021
Link til korttids tidsplan kloak.pdf 

Tilføjet den 10.11.2021
Link til korttids tidsplan kloak.pdf 

Tilføjet den 12.11.2021
Link til Kommunens korttids tidsplan for belægninger  

Tilføjet den 03.02.2022
Link til korttids tidsplan kloak.pdf    og    Link til Kommunens korttids tidsplan for belægninger

Tilføjet den 24.04.2022
Link til korttids tidsplan kloak.pdf    og    Link til Kommunens korttids tidsplan for belægninger

Tilføjet den 14.06.2022
Link til korttids tidsplan kloak.pdf    og    Link til Kommunens korttids tidsplan for belægninger 

Tilføjet den 15.08.2022
Link til korttids tidsplan kloak.pdf    og    Link til Kommunens korttids tidsplan for belægninger 


Kontaktperson: 
Tønder Forsyning A/S: Bjarne Damgaard Petersen, tlf.: 8843 7543, bdp@tonfor.dk 
COWI Rådgiver: Henrik Brødsgaard Petersen, tlf.: 2097 6327, hbp@cowi.com
Entreprenør Henning Have A/S : Jesper Christensen, tlf.: 6162 2303, JC@Hhave.dk

 

Kloakseparering i Skærbæk Etape 1 og 2 (opdateret 05.05.2022)

Generel info
Dele af de fælleskloakerede områder i Skærbæk skal separeres fra 2021 og frem. Skærbæk bliver delt op i 5 delområder (se Power Point), de grunde der er fælleskloakeret i de udpegede delområder er blevet tilbudt at udtræde for tag og overfaldevand. Tidsfristen for ansøgningen herom er 1. Maj 2021. Her efter går projektering i gang.

Rådgiver på hele projektet er firmaet Envidan. Rådgiverens opgave vil bestå i at projekterer og bistå med rådgivning.

Tidsplan:
Projektering april 2020- august 2021
Udførsel fra marts 2021 til ultimo 2025

Kontaktpersoner:
Tønder Forsyning: projektleder Finn Egholm, tlf.: 88437542, fem@tonfor.dk

Rådgiver: Envidan A/S, Ruben Lauridsen, Mobiltlf.: +45 42 12 54 86
rul@envidan.dk

Claudia Skjønnemand, Miljømedarbejder, Industri og Vandmiljø, Tønder Kommune, cws@toender.dk, 74929237


Diverse infomationsmaterialer, pdf: 

Referat af borgermødet vedrørende Skøttegårdsvej, 11.11.2020
Referat fra borgermødet vedrørende delområde 1, 21.01.2020 
Power Point fra borgermødet vedrørende delområde 1

Læs den Geotekniske undersøgelsesrapport, der er udført for at få et orienterende kendskab til jordbunds- og grundvandsforholdene for det aktuelle område.

Se skemaet for pejlemålingerne for grundvandshøjden, ny 19.11.2020​

Læs folderen om: Nedsivning af regnvand på egen grund


ETAPE 1:
Første etape omhandler separatkloakering af Ullerupvej, Buen, Dalen, Grenen, Møllevej, Kilen og Gl. Ullerupvej. På Ullerupvej vil der blive lavet LAR (Lokal Afledning af Regnvand) løsninger bestående af en lille grøft i begge sider af vejen i den grønne stribe, og nedsivning af regnvand fra vejarealet i faskiner. På fabriksvej kommer der et nyt regnvandsbassin. Bassinet vil blive et tørt bassin, som der kun står vand i når det regner. Området vil blive tilsået med en frøgræsblanding som skal til gode se biodiversiteten, for at det kan lykkes vil alt muld blive fjernet fra og frøgræsblandingen sået i råjord.

Entreprenør: Arkil A/S kontakt: Morten Schmidt tlf.23734566

Tidsplan marts 2021 april 2022:   Tidsplan etape 1

Opdateret tidsplan 7. juli 2021: Tidsplan etape 1

Borgermøde afholdt den 15. juni 2021

Præsentationsmaterialet på mødet.pdf
Referatet fra borgermødet.pdf 
 

18.03.2022
Nyt vedr. asfaltering på Møllevej, Dalen og Grenen

På grund af den voldsomme stigning i priserne på gas, har asfaltværket standset deres produktion. Arkil kan derfor ikke asfaltere vejene Møllevej, Dalen og Grenen i uge 12 (21.-25. marts) som planlagt. Der arbejdes på at finde en løsning, og indtil videre håber vi på at kunne asfaltere lige efter påske (19.-22. april).

 

ETAPE 2:

Anden etape af kloaksaneringen i Skærbæk påbegyndes i uge 19 og afsluttes ved udgangen af 2022.  

Tidsplan:
Etapen omhandler kloakseparering af følgende gader i Skærbæk i de angivne tidsperioder:

Skyttegårdsvej uge 19-29
Kirkevej uge 27-36
Ribevej uge 30-40
Østergade uge 38-40
Jernbanegade uge 39-44
Havevej uge 43-47
Gl. Ullerupvej uge 47-52


Kontaktpersoner:
Tønder Forsyning: Projektleder Finn Egholm, tlf: 88347542, fem@tonfor.dk
Rådgiver: Envidan A/S, Ruben Lauridsen, Mobiltlf.: 42125486, rul@envidan.dk
Tønder kommune, Miljømedarbejder, Industri og Vandmiljø: Claudia Skjønnemand, tlf.: 74929237, mail: cws@toender.dk 
Entreprenør: Kjelkvist A/S, kontakt Flemming Oltmann, entrepriseleder, tlf: 30563517

Diverse informationsmateriale:
Præsentation fra borgermødet d. 26.04.2022
Spørgsmål og svar fra borgermødet d. 26.04.2022
Præsentationsmaterialet på mødet den 24.08.2021.pdf 
Afgrænsning Etape 2 

 

Kloakering af Husum-Ballum (opdateret 05.05.2022)

Ifølge Tønder Kommunes spildevandsplan skal hele den fælleskloakerede del af Husum-Ballum separat- eller spildevandskloakeres. De berørte lodsejere har fået tilbud om at udtræde af forsyningen for regnvands vedkommende. De kan derfor få tilbagebetalt 12.000 kr. af tilslutningsafgiften, hvis de afleder alt regnvand på egen grund.

Arbejdet med separatkloakeringen udføres i etaper, og der går flere år, før alle er separeret. 

Næste etape af kloakarbejdet omfatter Slippevej, en del af Gaden og evt. Kongens Toft. Arbejdet forventes påbegyndt i sommeren 2022 og fortsætter resten af året.

Der vil forekomme gravearbejde og tung trafik med lastbiler, mens der arbejdes. De lodsejere, som direkte berøres af arbejdet, får særskilt besked, inden arbejdet går i gang.

Kontaktperson Tønder Forsyning: Jan Kirchner, mobil: 23 27 96 26, mail: jak@tonfor.dk.

 

Etape 1:

 

Der blev holdt informationsmøde herom på Ballumhus i november 2018:
PowerPoint fra mødet
Referat med spørgsmål og svar fra salen 

Første del af kloakarbejdet omfattede et område ved Nørrevej, Husumvej og Mølbyvej. Dette arbejde blev udført i 2019.

Nyt renseanlæg i Branderup (05.05.2022)

Generel information
Arla udvider produktionen af mozzarellaost på mejeriet i Branderup, og det medfører øgede spildevandsmængder. Som følge heraf har Arla og Tønder Spildevand indgået en aftale, som indebærer, at Tønder Spildevand overtager og udvider renseanlægget, som Arla hidtil har ejet og drevet. Det eksisterende renseanlæg er meget slidt, så i praksis bygges næsten et helt nyt renseanlæg.

Animeret billede af det kommende anlæg

På trods af øgede spildevandsmængder til renseanlægget øges belastningen af Smedebækken ikke, for renseanlægget skal overholde en ny og skærpet udledningstilladelse. 

Opgaven har været udbudt i totalentreprise, og arbejdet udføres nu af VAM/NIRAS, med underentreprenørerne Aquagain og Strøm Hansen.

I anlægsperioden forventes øget trafik med tunge køretøjer til og fra renseanlægget, som er beliggende på Branderup Bygade 42.

Tidsplan:
Anlægsarbejde fra juli 2021 – februar 2023

Kontaktpersoner:
Tønder Forsyning: Projektleder Jan Kirchner, tlf. 23 27 96 26, jak@tonfor.dk
VAM A/S: Projektleder Rasmus Sørensen, tlf. 25 36 87 79, ras@vam.dk.

Spildevandskloakering af Råbjergvej 103, 105 og 107, Rømø (26.04.2022)

Jævnfør gældende spildevandsplan skal ejendommene Råbjergvej 103, 105 og 107 spildevandskloakeres.

Tidsplan 

Projektering med mere: jan – marts 2022
Udførelse fra ultimo april 2022 til primo maj 2022
 

Kontaktpersoner

Tønder Forsyning: Projektleder Bjarne Damgaard Petersen, tlf.: 5117 9088  Mail bdp@tonfor.dk

Entreprenør:  Kjelkvist A/S Tønder, Gert Nissen  tlf 4033 4328
 

Rosinfelt, Tønder - Byggemodning etape 2, 18 matrikler (opdateret 05.11.2021)

Anden etape af byggemodningen i Rosinfelt omhandler 18 matrikler der skal byggemodnes. Projekteringen er så småt sat i gang.

Udførelse forventes i starten af 2022. 

Kontaktpersoner: 
Tønder Forsyning A/S: Morten Søndergaard Thomsen, Mobil: 5117 9110, Mail: mth@tonfor.dk

Renovering af kloakken mellm Ribevej og Koldingvej, Toftlund (tilføjet 28.10.2021)

Kloakken mellem Ribevej og Koldingvej i den nordlige del af Toftlund skal renoveres. Det sker langt hen ad vejen med en opgravningsfri metode, da der etableres en såkaldt ”strømpe”, d.v.s. et nyt rør, inde i den eksisterende kloakledning. 

Der vil blive uddelt særskilte informationsbreve ud til alle berørte ejendomme.
De berørte veje er: 
-  Den vestlige del af Vestergade
-  Ejner Friis Vej
-  Stadionvej
-  Skovvej
-  Tankegangen
-  Østerdalen
-  Koldingvej

Langt de fleste ejendomme vil ikke mærke noget til arbejdet.

Arbejdet påbegyndes i uge 44 og forventes afsluttet i uge  48.

Kontaktperson: Finn Egholm, tlf.: 5117 9087, fem@tonfor.dk

Kloaksanering Tønder midtby Etape 3 (kloaksanering og byfornyelse) (opdateret 06.09.2021)

Kloakken i den centrale del af Tønder er fra 1925 og trænger til udskiftning efter snart 100 års brug. Området dækker groft sagt over centrum, området ved Strucksalle, Markgade, Viddingherredsgade, samt dele af Ribelandevej og Carstensgade.

Rambøll har vundet opgaven med projektering og tilsyn i et EU-udbud.

Etape 3 udbydes sammen med Tønder Kommunes byfornyelsesprojekt, som et fællesudbud. Berørte område under Etape 3 er groft sagt området ved Skibbroen, Jomfrustien, Gråbrødrevej, baggårde ved Vestergades sydside, Skibbrogade, Gråbrødre Torv, Spikergade og Kongevej ud for rådhuset.

Projektet skal graves fra sommer 2021 til sommer 2022. På Gråbrødrevej og Skibbroen skal tagvand fra tagnedløb på huses forside håndteres på overfladen og ledes til en permeabel asfalt (vandet kan trænge igennem asfalten) på Skibbroen og nedsives på stedet. Hele området ved Skibbroen laves om og vejens forløb ændres, så der kommer et nyt torv ved Kogade/Skibbrogade.

Her kan i se to tegninger/pdf over den kloak, der skal graves i jorden og hvilke kloakledninger, som saneres med strømpeforing (gule streger), som er en opgravningsfri metode.

 

Tegning 1, Skibbroen           Tegning 2, Spikergade


Kontaktpersoner:
Tønder Forsyning:  Jacob Bols,  tlf.: 8843 7544,  jab@tonfor.dk 
Rådgiver: Rambøll A/S, Søren Guttenberg, tlf.: 5161 3064, sog@ramboll.dk
Entreprenør: Kjelkvist A/S, Kim Degn, tlf.: 5131 6820

 

Kommende projekter

Kloaksanering af Øster Højst (28.04.2022)

Tønder Forsyning er i gang med at lave en kloaksaneringsplan for Øster Højst by. Kloaksaneringen i Øster Højst skal medvirke til at nedbringe overløb i området. Forundersøgelserne er så småt gået i gang, og der arbejdes med forskellige løsningsforslag. Selve planen laves i indeværende år, 2022. Tidsplanen for udførelse vides ikke på nuværende tidspunkt. 

Kontaktoplysninger
Tønder Forsyning: Morten Søndergaard Thomsen, Mobil: 51179110, Mail: mth@tonfor.dk

Kloaksanering i Løgumkloster (opdateret 08.06.2021)

Dele af Løgumkloster by, samt Løgumgårde skal kloaksaneres fra 2023 og frem. Omfang og udførselsperioden er endnu ikke endeligt fastlagt. 
Undersøgelser af kloaknettet og afløbsforhold i hele byen er påbegyndt i 2021. Projekteringsfasen vil strække sig over hele 2021 og 2022. 

Tidsplan: Forventet opstart 2023
Kontaktperson: Finn Egholm, tlf.: 51179083, mail: fem@tonfor.dk

 

 

Kloaksanering Tønder midtby ETAPE 4 (opdateret 12.05.2021)

Kloakken i den centrale del af Tønder er fra 1925 og trænger til udskiftning efter snart 100 års brug. Området dækker groft sagt over centrum, området ved Strucksalle, Markgade, Viddingherredsgade, samt dele af Ribelandevej og Carstensgade.

Rambøll har vundet opgaven med projektering og tilsyn i et EU-udbud.
Omfang ikke fastlagt endnu.

Generelt:
Mange gader kloaksaneres med strømpeforing, som er en opgravningsfri metode, men omfanget er ikke helt på plads endnu, men i 2021 vil de første brøndstræk formentlig blive udbudt til entreprenør.

Kontaktpersoner:
Tønder Forsyning:  Jacob Bols,  tlf.: 8843 7544,  jab@tonfor.dk 
Rådgiver: Rambøll A/S, Søren Guttenberg, tlf.: 5161 3064, sog@ramboll.dk
Entreprenør: ikke fundet endnu

SMS services

To forskellige services. AlarmSMS, ved tegn på brud. ServiceSMS hvis der er forstyrrelser i vandforsyning.