Spring over menu

Ordninger

Tønder Forsyning sørger for indsamling og bortskaffelse af alt affald fra de private husholdninger. Der er følgende ordninger:

 • Indsamling af dagrenovation (mad- og restaffald), todelt beholdere med 14 dags tømmeinterval.
 • Indsamling af genanvendeligt affald, to beholdere med violet og okkerfarvet låg tømmeinterval hver 4. uge.
 • Miljøkassen, kan stilles frem sammen med genbrugsbeholderne eller byttes på en genbrugsplads.
 • Batteriordning, små batterier samlet i en plastpose på låget af en af dine genbrugsbeholdere.

Det affald du ikke får indsamlet ved din ejendom kan du køre til en af de 5 genbrugspladser i Kommunen eller hvis det er haveaffald til en af de 9 døgnåbnede grenpladser.

Placering af beholderne til tømning

Affaldsbeholderne skal placeres eller køres frem til skel på tømningsdagen i god tid eller senest kl 6 om morgenen. Placeringen og afhentningsstedet skal være let tilgængeligt for skraldemanden. Du kan mod et ekstra gebyr få skraldemanden til at gå ind til huset og hente din beholder og efter tømning køre den tilbage på plads, læs mere om Hente-bringe ordningen. 

Regulativ

Kommunalbestyrelsen udarbejder regler for, hvordan forskellige typer affald skal indsamles, og hvor det skal afleveres.

Du skal benytte de ordninger, som Kommunen har vedtaget. Dette kan du læse mere om i ’Regulativet for husholdningsaffald’ gældende fra 1. januar 2023.

I regulativet står der: hvem der er omfattet af regulativet og Kommunens ordninger, sortering og bortskaffelse af det affald der naturligt forekommer fra husholdningerne i Tønder Kommune.

Affaldsplan 2021-2026

Den 31. marts 2021 vedtog Kommunalbestyrelsen i Tønder Kommune affaldsplanen for hele kommunen. Planen udgives kun digitalt og kan læses på Kommunens hjemmeside om Affald og genbrug.

Placering af beholder til tømning

 • Beholderen skal være lukket.
 • Beholderen skal stå så hjulene vender udad.
 • Indenfor skel skal beholderen altid stå på fast belægning.
 • Skal stå klar på tømningsdagen inden kl. 6.00.

Sådan ser standard affaldsordningen ud...

I den beholder med grønt låg skal du sortere:

 • Venstre rum: Madaffald, benyt de udleverede grønne affaldsposer
 • Højre rum: Restaffald, benyt egne affaldsposer

I den beholder med okkerfarvet låg skal du sortere:

 • Det lille rum: Glas og metal
 • Det store rum: Pap, papir og tekstilaffald (tekstiler skal i lukkede, klare poser)

I den beholder med violet låg skal du sortere:

 • Al plast - både blød og hård
 • Madkartoner og drikkekartoner

I den røde miljøkasse skal du sortere:

 • Farligt affald
 • Maling og spraydåser
 • Småt elektronik, elpærer og batterier

Regler for affaldsbeholderne

Det er vigtigt, at din affaldsbeholder er placeret rigtigt og at låget er lukket på tømningsdagen for at den bliver tømt.

Skraldemanden tømmer mange affaldsbeholdere hver dag, derfor har Arbejdstilsynet opstillet nogle regler der skal sikre et bedre arbejdsmiljø når der tømmes affaldsbeholdere. Følgende skal være opfyldt for at dine affaldsbeholdere bliver tømt:

 • Låget på affaldsbeholderen skal være lukket
 • Beholderen skal stå med hjulene vendt udad så den er lettest muligt at flytte (hjulene må ikke vende ind mod mur/hæk) 
 • Indenfor skel skal beholderne altid stå på fast belægning, som fx. fliser, beton eller asfalt.

Du skal derfor være opmærksom på, hvordan du stiller din beholder når den køres frem til skel eller vej. Beholderen skal være let tilgængelig og lige til at vippe så den kan køres til renovationsbilen til tømning. Har du etableret en standplads til dine affaldsbeholdere, så skal beholderne også her placeres, så de let kan vippes væk fra muren/læhegn/hækken.
 

For meget affald nu hvor låget skal være lukket

Hvis du ofte har mere affald end der kan være i din dagrenovationsbeholder nu da låget skal være helt lukket. Så bør du bestille en større beholder, du kan vælge mellem flere størrelser. Læs mere på siden ekstra affald.

Hvis du har mere genanvendeligt affald end der kan være i din genbrugsbeholder i dag så kan du vælge at køre ud på genbrugspladsen eller du kan få en genbrugsbeholder mere. Kontakt os så kan vi vejlede dig
 

Hvorfor skal låget på affaldsbeholderen være lukket

Husholdningsaffald udgør en særlig risiko for sundhedsskadelige påvirkninger. Der kan være risiko for sygdomssmitte på grund af mikroorganismer, det vil sige bakterier, svampe, deres produkter og affaldsstoffer, herunder endotoksiner (giftstoffer, der findes i bakterier).
Mikroorganismer, der findes i varierende mængder i forskellige former for dagrenovation, kan fremkalde sygdomme. Mikroorganismerne kan på grund af den ringe størrelse nå helt ned i lungerne og forårsage luftvejsproblemer som astma, toksisk alveolitis (influenzalignende sygdom), hoste og bronkitis. Det kan give mave- og tarmbesvær (kvalme, diarre og eventuelt opkastninger). Også hudproblemer (eksem), hvis man i lang tid er påvirket af et højt niveau af endotoksiner og støv med svampe og bakterier.
For at minimere den påvirkning skraldemanden udsættes for hver dag, så har Arbejdstilsynet besluttet at låget på affaldsbeholdere skal være helt lukket når beholderen skal tømmes.
 

Hvorfor er det vigtigt at beholderen står med hjulene udad

Skraldemanden tømmer mange affaldsbeholdere i løbet af en dag, og da tømning af disse kræver et højt fysisk aktivitetsniveau. Bl.a. belastes muskler, sener, led og kredsløb ved løft, træk og skub af beholderne under forhold, der ikke altid er optimale. Dette indebærer risiko for akutte skader og også føre til udvikling af nedslidning.
Når beholderen vender med hjulene udad så kan skraldemanden gå lige til beholderen og vippe den uden først at skulle flytte den. Hvis hjulene vender ind mod en mur, hæk eller andet, så skal beholderen først løftes så langt ud at beholderen er fri til at han komme bag den og derefter vippe den. Det er denne flytning/løft af beholderen der skal undgås.

At-Vejledning D.2.24 Indretning og brug af dagrenovationssystemer

Genbrugspladser

Her kan du aflevere det, du ikke kan komme i din genbrugs- og dagrenovationsbeholder.

Grenplads

Se hvor grenpladserne er placeret.

Grenpladserne må kun benyttes til gren- og haveaffald.