Spring over menu

Dit og vores ansvar

Vedligeholdelse af rør - hvem har ansvaret?

Som husejer har du ansvaret for den private del af din vand- og kloakinstallation, mens Tønder Forsyning har ansvaret for den offentlige del.

I teksten under billedet beskrives de forskellige elementer.

Illustration der viser hvor de forskellige rør og elementer er placeret i forhold til et hus.

1. Spildevand skelbrønd

Skelbrønden er din ejendom og som udgangspunkt dit eget ansvar, den er tilkoblet det offentlige kloaksystem. Er der seperatkloakeret har du muligvis 2 skelbrønde på din grund, en til spildevand og en til regnvand. Du skal holde dækslet fri for jord og beplantning, så man let kan komme til brønden og undersøge den hvis der er problemer.

Er kloaken stoppet?

Hvis din kloak er stoppet, kan du selv tjekke din skelbrønd. Er skelbrønden fuld, så kan det skyldes en prop i Tønder Forsynings system, og så skal du kontakte os.
Hvis skelbrønden ikke er fuld, så er der en prop i dit eget system, og så skal du kontakte en autoriseret kloakmester.

2. Samlebrønd

Samlebrønden er der hvor ledningerne fra dit eget system samles, og det er herfra en at kloakmester vil forsøge at fjerne propper i dit eget system hvis kloaken stopper. Hold dækslet fri for jord og beplantning, så det er nemt at komme til den hvis der opstår problemer.

3. Nedløbsbrønd

Regnvandet fra dine tagrender og riste løber ned i nedløbsbrønden der har et sandfang, og derfra ud i det offentlige system. Sørg for at rense sandfanget med jævne mellemrum, så er der fri passage i systemet.

4. Skelbrønd regnvand

Hvis der er seperatkloakeret i dit område har du muligvis også en skelbrønd til regnvand. Den er som skelbrønden til spildevand også dit eget ansvar. Hold dækslet fri for jord og beplantning, så brønden er nem at komme til hvis der skulle opstå problemer.

Er kloaken stoppet?

Hvis din kloak er stoppet, kan du selv tjekke din skelbrønd. Er skelbrønden fuld, så kan det skyldes en prop i Tønder Forsynings system, og så skal du kontakte os.

Hvis skelbrønden ikke er fuld, så er der en prop i dit eget system, og så skal du kontakte en autoriseret kloakmester.

5. Nedløbsrist i vejen

Nedløbsristen er kommunens ansvar, så oplever du at risten er stoppet så vandet fra vejen ikke kan løbe ned og væk, så skal du kontakte kommunen.

Dine kloaker

Som grund- og boligejer er det dit eget ansvar at varetage vedligeholdelsen af kloak, regnvandsledninger og brønde placeret på din egen grund, altså inden for skelgrænsen der definerer din grund. Skal der laves noget arbejde med kloakken skal dette foretages af en autoriseret kloakmester.

Når arbejdet er udført, skal du have en mestererklæring fra kloakmesteren, som du kan bruge som dokumentation for udført arbejde.

Hvis du vil etablere regnvandsfaskiner og derved nedsive regnvand på egen grund, så er det tilladt. Du skal blot være opmærksom på at der er regler der skal overholdes, det kan derfor være en god ide at kontakte Tønder Kommune inden du begynder. Afpropning ud til spildevandssystemet skal foretages af en autoriseret kloakmester.

Vores kloaker

Alt spildevand i Tønder Kommune håndteres af Tønder Forsyning, og som husejer betaler du afledningsbidrag til os, også selv om du modtager vand fra et privat vandværk.

Som oftest ligger vores ledningsnet på offentlige arealer f.eks. under vej og fortov. Hvis det ligger på privat grund, så er det som regel tinglyst, så vi er sikre på at vi har adgangsrettigheder til ledningsnettet, hvis der skulle opstå problemer.

Du kan altid ringe til forsyningen og spørge hvis du kommer i tvivl om ejerforhold på ledninger og brønde.