Klimasikring

De forventede klimaændringer medfører kraftigere regn. Tønder Forsyning følger normerne for fremtidige nedbørsmængder ved nyanlæg med øget dimensioner på de kloakledninger, der fører regnvand. Ved kloaksaneringsarbejder bliver det aktuelle kloaksystem klimasikret efter de regler der er opstillet i gældende spildevandsplan.

Tønder forsyning deltager i et forsknings- og udviklingsprojekt, som har til formål at styre og regulere kloakker og renseanlæg på baggrund nedbørsprognoser fra DMI´s vejrradar på Rømø.

Formålet med at være med i projektet er, at minimere de fremtidige udgifter til at håndtere regnvand i kloakkerne.

Spildevandsplanen

Intelligent tilbageholdelse af regnvand i Tønder, håndbogen er udarbejdet på baggrund af et projekt gennemført i samarbejde mellem Tønder Forsyning og Tønder Kommune om kortlægning af risikoen for oversvømmelse ved ekstremnedbør.

Billede: forside - tilbageholdelse af vand

Klage

Forbrugere kan indbringe klager vedrørende tvister med forsyningen vedrørende vand og spildevand for:

Nævnenes Hus
Tolboden 2
8800 Viborg

Klageadgangen er fastsat i forbrugerklagelovens kapitel 5 om mediation. Indgiver kunden en klage, er omkostningen i første omgang fastsat til 100 kr. Er der ikke fundet en mindelig løsning ved mediation, kan der klages til Forbrugerklagenævnet. Dette koster 400 kr. Beløbet tilbagebetales, hvis klageren får medhold (Gebyret for mediation tilbagebetales ikke).

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan fastsætte beløbsmæssige over- og undergrænser m.v. for størrelsen på det omtvistede beløb, som betingelse for indbringelse af klager.

Læs mere herom på https://kpo.naevneneshus.dk