Spring over menu

Afpropning af stik ved kloaknettet

Retningslinjer for afpropning af kloakstik

Når en ejendom skal rives ned, eller ved sammenlægning af matrikler, skal lodsejeren sørge for at kloaktilslutningerne til grunden afproppes korrekt.

Tilslutningerne til kloakken, skal afproppes korrekt for at sikre:

 • At kloaksystemet og ejendommen ikke bliver hjemsted for rotter.
 • At der ikke afledes sand og jord til kloaksystemet, som kan give sætninger og mindske kapaciteten i kloaksystemet.
 • At kloaktilslutningen kan tages i brug igen, hvis det senere er nødvendigt.

Der er to muligheder for afpropning, en midlertidig eller en permanent afpropning.

Spørgsmål til kloak

Tønder Forsyning
Håndværkervej 4
6261 Bredebro
Mail: info@tonfor.dk
Tlf.: 8843 7500

Telefon- og ekspeditionstid:

Mandag til torsdag kl. 8 – 12 kl. 12.30 – 15
Fredag kl. 8 – 13  

Midlertidig afpropning

Er afpropningen kun midlertidig, fordi det forventes at grunden skal bebygges igen, foretages afpropningen ved skel eller hvor ejendommen er tilsluttet Tønder Forsynings kloaksystem, fx ved skelbrønd.

 • Afpropningen sker på lodsejerens foranledningen og regning.
 • Arbejdet skal udføres af en autoriseret kloakmester.

Afpropningen bør først udføres når alle bygninger med afledning er fjernet og samtidig med fjernelse af alle interne kloakledninger på ejendommen.

Når afpropningen er udført, skal ejeren (eller den autoriserede kloakmester) fremsende dokumentation på afpropningen til Tønder Kommunes byggesagsafdeling og til Tønder Forsyning. Dokumentationen skal omfatte:

 • Kloakplan hvor kloaktilslutningens placering er markeret med eventuelle bygninger og ejendommens skel
 • Beskrivelse af metode for afpropning, samt dimension på kloakstik, der er afproppet.
 • Fotos af kloakledningen i åben grav, før og efter afpropningen. Fotos skal være geokodet for placerings stadfæstelse.

Der betales forsat fast bidrag pr. spildevandsførende stik til Tønder Forsyning efter gældende takstblad.

afpropning rør

Permanent afpropning

Hvis afpropningen er permanent, fordi det ikke forventes at grunden skal bebygges igen, foretages afpropningen af kloakstikket ved Tønder Forsynings hovedledning. 

 • Afpropningen sker på lodsejerens foranledningen og regning. 
 • Arbejdet skal udføres af en autoriseret kloakmester.

Tønder Forsyning kan foretage afpropningen og opkræve de faktiske udgifter til afpropningen hos lodsejer, hvis dette aftales.

Afpropningen bør først udføres når alle bygninger med afledning er fjernet og samtidig med fjernelse af alle interne kloakledninger på ejendommen. 

Når afpropningen er udført, skal den autoriserede kloakmester fremsende dokumentation på afpropningen til Tønder Kommunes byggesagsafdeling og til Tønder Forsyning.

Dokumentationen skal omfatte:

 • Kloakplan hvor kloakafpropningen er placeret og med eventuelle bygninger og ejendommens skel.
 • Beskrivelse af metode for afpropning, samt dimension på kloakstik, der er afproppet.
 • Fotos af kloakledningen i åben grav, før og efter afpropningen. Fotos skal være geokodet for placerings stadfæstelse.

Afpropningen kan foretages ved:

 • Opgravning
 • Kort strømpe
 • Rottestop prop

 

OBS  
Afpropningen skal i god tid meddeles til Tønder Forsyning, og det skal oplyses hvilken metode til afpropning, der anvendes.

 

Gentilslutning af ny ejendom til kloaknettet

Efter en midlertidig afpropning 
Hvis der fortsat er betalt fast bidrag til Tønder Forsyning, opkræves der ikke et nyt tilslutningsbidrag ved byggemodningen af grunden, men kun de faktiske omkostninger Tønder Forsyning har ved den fysiske genetablering. 
 

Efter en permanent afpropning
Hvis stikledning til grunden er afproppet ved hovedledningen og der ikke er betalt fast bidrag, skal der betales et nyt tilslutningsbidrag, hvis grunden skal byggemodnes igen. Tønder Forsyning afholder omkostningen ved at få stikledningen frem til grunden og en skelbrønd igen.


Anmeldelse af rotter

Du har pligt til at anmelde, når du ser en rotte eller tegn på rotter.