Privatlivspolitik

For at kunne opfylde vores aftale med dig som kunde, har vi behov for at behandle en række personoplysninger. Herunder kan du læse om vores privatlivspolitik og afklare, hvilke data vi indsamler, hvorfor vi indsamler dem, og hvad vi anvender dem til.

Dataansvarlig - kontaktoplysninger

Tønder Forsyning A/S og dets datterselskaber (herefter Tønder Forsyning A/S) er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har registreret om dig.

Tønder Forsyning A/S,

Tønder Service A/S CVR 32065805 – Tønder Vand A/S CVR 32065783 – Tønder Spildevand A/S CVR 32065767 – Tønder Affald A/S CVR 32065783 & Tønder Deponi A/S CVR 32065791 

Håndværkervej 4 
6261 Bredebro

CVR-nr.: 32065813

Telefon: 8843 7500

Mail: info@tonfor.dk

Personoplysninger

Vi behandler følgende almindelige personoplysninger om dig:
 

Navn 
Adresse 
Telefonnr. 
Mail-adresse 
Cpr.nr. 
Vandmåler aflæsninger/forbrug 
Affaldsmængder 
Kundenummer 
Målernummer 
Evt. CVR-nummer 
Evt. EAN-nummer 
Evt. pbs-aftalenummer 
Ejendomsnummer 
Matrikelnummer 
Oplysninger om boligtype 
Oplysninger om affaldsbeholdere 
Oplysninger om spildevandsafledningsforhold 
Oplysninger om flytning, død, gældssanering, tvangsauktion, betalingsstandsning, konkurs 
Eventuel korrespondance med kunder, herunder eventuel registrering af relevante forhold erfaret i telefonsamtale eller ved personligt møde. 

Ovennævnte liste er en bruttoliste over almindelige personoplysninger vi kan opbevare, men ikke nødvendigvis gør i de enkelte kundeforhold. 

Tønder Forsyning A/S har lovhjemmel til at opbevare og behandle almindelige persondata ifølge persondatalovens § 6, stk. 1 nr. 2 hvis oplysningerne er nødvendige af hensyn til opfyldelse af leveringsforpligtelsen over for den enkelte.

Ifølge persondatalovens § 6 kræves udtrykkeligt samtykke til behandling af cpr. nr. ud over inddrivelse via SKAT. Samtykke til udbetaling via NEM-konto og adresseopdatering via cpr. registeret kan gives via Kundeportalen. 
Ret til oplysning af og brug af cpr.nr. til inddrivelse af restancer er givet i Inddrivelsesloven § 2 stk. 5-6. 
 

Personoplysningerne anvendes til følgende formål

Afregning af vand, spildevand og affald 
Opkrævning af tilslutningsbidrag vand og spildevand 
Forsendelse af opkrævninger via mail, post eller Nets 
Udbetaling via pbs eller NEM-konto 
Automatisk adresseopdatering via cpr. registeret 
Inddrivelse via SKAT 
Diverse korrespondance omkring kundeforholdet 
Alarmservice – vand lækage eller brud (kun vandkunder hos Tønder Vand A/S) 
SMS-service 
Løbende administration i forbindelse med opfyldelse af forsyningspligten 
Optimering af drift og sikring af forsyningssikkerheden 
Statistik og forskning i forsyningens interesse f.eks. af økonomisk eller miljømæssig 
 

Hvor stammer dine oplysninger fra

De ovennævnte oplysninger har vi fået oplyst af:
 
Kunden 
3. part som har haft samtykke til udlevering af data, f.eks. ejendomsmæglere 
Opslag i telefonbøger / telefonoplysning på internettet 
Adresse opdateringer fra cpr. registeret 
Opslag i på hjemmesider som OIS.dk og Virk.dk 
Skifteretten, statstidende.dk, Blue Idea, Advokater (Dødsbo, konkurs, tvangsauktion, gældssanering o.lign.) 
Aflæsninger af vand fra private vandværker i Tønder kommune 
Aflæsninger via elektroniske vandmålere – egne vandværker 
Affaldsmængder fra den på tidspunktet kørende renovatør 

Opbevaring af dine oplysninger

Tønder Forsyning A/S bestræber sig på at slette personoplysninger så hurtigt som muligt efter disse ikke længere er relevante. De fleste oplysninger skal dog jævnfør bogføringslovens § 10 opbevares i 5 år ud over indeværende år.

Retten til at trække samtykke tilbage
Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage, såfremt Tønder Forsyning A/S baserer behandling af dine data på samtykke. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor. 
 
Hvis du trækker dit samtykke, vil Tønder Forsyning A/S ophøre med at behandle de persondata, som du har tilbagekaldt dit samtykke i relation til, medmindre Tønder Forsyning er retligt forpligtet eller berettiget til at opbevare alle eller dele af dine persondata.
 
Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. 

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte Tønder Forsyning A/S via kontaktoplysningerne nævnt ovenfor.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig jf. Persondataforordningens artikel 15. Adgangen kan dog være begrænset af hensynet til forretningshemmeligheder og/eller immaterielle rettigheder.

Hvis du ønsker at gøre brug af din ret til indsigt, behandler og svarer vi på din henvendelse hurtigst muligt og senest efter en måned, medmindre anmodningens kompleksitet og omfang gør, at vi ikke kan svare inden for en måned. I så fald kan svarfristen blive op til 3 måneder jf. persondataforordningens artikel 12.
 
Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet eller slettet.

Hvis du mener, at de oplysninger, som vi behandler om dig, er urigtige eller ikke er korrekte, har du ret til at få dem rettet eller slettet, jf. persondataforordningens artikel 16 og 17.

Såfremt Tønder Forsyning A/S er enige med dig i, at de oplysninger, som vi behandler, er urigtige eller ikke er korrekte, sletter eller korrigerer vi snarest muligt disse oplysninger.

Sletning eller berigtigelsen vil dog ikke ske, såfremt vi er retligt forpligtet til at opbevare alle eller dele af dine persondata, eller det er nødvendigt at opbevare disse persondata, for at et retskrav kan fastlægges eller forsvares. I så fald vil vi kun opbevare de oplysninger, som vi er retlig forpligtet eller berettiget til og vil slette øvrige persondata om dig.
 
Ret til begrænsning af behandling
Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må Tønder Forsyning A/S fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. 
 
Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring. 
 
Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.
 
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Kundeportalen

Gå ind på Kundeportalen for at opdatere dine oplysninger.

Mobil app

Personlige oplysninger og data

For at kunne anvende app’ens funktioner fuldt ud skal brugeren registrere sin adresse/sine adresser i app’en for at se oplysninger om affald på den ønskede adresse.

For at bruge app’ens muligheder for bl.a. påmindelser (push-besked) om afhentning skal brugeren oplyse navn, mobilnummer og mailadresse. Disse oplysninger gemmes i telefonens interne hukommelse.

For at kunne sende push-beskeder gemmer vi oplysninger om et mobil ID samt adressen der bliver lavet opslag på.

For at vise afstand til nærmeste genbrugsplads bruges den adresse du har indtastet på telefonen.

Hvorfor registreres disse data?

Personlige data registreres af disse årsager:

For at kunne informere brugerne om afhentningstidspunkter og andre relevante oplysninger, der tager udgangspunkt i brugerens adresse.

Lokationsdata bruges til at bestemme afstand til nærmeste genbrugsplads.

Sletning af data

Sletning af registrerede oplysninger foretages ved at gå under "Profil" og klikke på linket nederst "Slet min profil". Herefter er data om din enhed slettet og du kan slette app’en helt fra din telefon, hvorpå den er installeret.

Ændring af oplysninger

Under ”Profil” kan du ændre dine personlige oplysninger, samt tilføje adresser og slette gamle adresser.