Spring over menu

Tømning af septiktank

Tømningsordninger

Alle ejendomme, der ikke er tilsluttet offentlig kloak, er omfattet af Tønder Forsynings tømningsordning. Så har du en ejendom med en hustank som enten er en septik-, bundfældningstank, er du med i tømningsordningen, hvor Tønder Forsyning står for tømning af tankene og bortskaffelse af slammet. 

Tømningen foretages af den til tømningsordningen knyttede entreprenør.

Se mere i det nye regulativ gældende fra 1. januar 2020 på Tønder Kommunes hjemmeside, under "Spildevand i det åbne land". 

Hvorfor skal der tømmes?

Tømningsordningen er indført for at sikre, at bundfældningstankene fungerer optimalt og for at minimere forureningen af naturen. Hvis tanken ikke tømmes, vil den blive fyldt helt op og slam og andre urenheder vil fortsætte ud i drænsystemet eller vandløb.

Når vi tømmer tankene, sikrer vi, at spildevandet og slammet bliver bortskaffet korrekt.

Hvornår bliver der tømt?

Tankene tømmes mindst 1 gang årligt efter nedennævnte plan, senest opdateret den 14.03.2023:

Distrikt Forventede tømningsuger
Rømø vinter 3 - 10
Rømø sommer 33 
Højer 10 - 11
Tønder forår 11 - 16
Tønder 33 - 34
Tønder efterår (2. tømning) 39 
Nørre-Rangstrup forår 17 - 22
Nørre-Rangstrup efterår 41 - 44
Bredebro 23 - 29
Løgumkloster 30 - 39
Skærbæk 45 - 49
 

Ved forgæves kørsel

Køres der forgæves, opkræver vi et ekstra gebyr og kommer igen for at tømme tanken mellem 4 - 8 uger efter forgæves kørsel.

Akut tømning

Har du behov for en akut tømning udenfor den planlagte rute, kan du bestille tømning ved at kontakte Tønder Forsynings kundeservice.

Samletanke

Samletanke tømmes efter behov og er ikke omfattet af denne ordning.

Gældende vægtgrænse for dæksler

Fra 1. januar 2020 må dækslet højst veje 30 kilo. Tanke med dæksler over 50 kg bliver ikke tømt, medmindre man selv tager dækslet af. 
Husejere med et dæksel, der vejer mere end 30 kilo, kan vælge mellem tre løsninger:

  • De kan udskifte dækslet til et, der vejer max 30 kilo.
  • De kan selv løfte dækslet af tanken inden tømning.
  • Vejer dækslet mellem 30 og 50 kilo, kan man også betale et tillæg for at få løftet dækslet af og på ved tømning.

SMS-service og tømmeuge for hustanke

Alle der har hustanke i Tønder Kommune og er med i tømningsordningen, har hidtil modtaget et kort fra tømningsfirmaet Simon Moos, når næste tømmeuge nærmede sig. Fremadrettet vil man i stedet modtage en SMS, hvis der er et mobilnummer tilknyttet adressen.

Har man ikke et mobilnummer tilknyttet adressen, så vil man forsat modtage et kort når tømmeugen nærmer sig.

Indførelsen af SMS’er kommer, fordi flere har efterspurgt denne service.

Ønsker du fortsat at modtage kort

Ønsker du fortsat at modtage et kort fra tømningsfirmaet Simon Moos, når næste tømmeuge nærmer sig, så kan du kontakte Tønder Forsyning på tlf.: 88 43 75 00 eller på mail: info@tonfor.dk

Ønsker du ikke at modtage informationen på SMS

Ønsker du ikke at modtage information om næste tømmeuge for din hustank på SMS, så kan du framelde SMS-servicen for dit/dine mobilnumre.

Du har mulighed for generelt frameldelse af SMS-servicen, dog skal du være opmærksom på, at hvis du framelder dig SMS-servicen, så vil det gælde alle typer SMS fra Tønder Forsyning.

Generelt framelde SMS-service gøres på siden her.

På samme side er der også mulighed for at tilmelde mobilnumre til en adresse.

Hvor mange tømninger skal jeg have?

Der er i det kommunalbestyrelsesgodkendte ”Regulativ for tømning af bundfældningstanke for Tønder Kommune” bindende regler for, hvor mange tømninger pr. år der er nødvendige for at fungere tilfredsstillende, så vandmiljøet ikke belastes unødigt med forurenende stoffer.

Med bundfældningstanke forstås septiktanke, Emscherbrønde, Trix-tanke og andre bundfældningstanke, der er indrettet til at holde spildevandets indhold af flydestoffer og bundfældelige stofffer tilbage i tanken, og hvor kun det klare vand udledes til vandmiljøet eller nedsives via nedsivningsanlæg til grundvandet.

Ifølge regulativet skal bundfældningstanke tømmes mindst mindst 1 gang årligt uanset hvilken type eller størrelse  tanken har og hvor meget spildevand, der ledes til tanken. Miljømyndigheden kan efter en konkret vurdering fastlægge en højere tømningsfrekvens end minimumsfrekvensen.

Dagens standard er, at bundfældingstanken på énfamiliebolig har bundfældningsvolumen er på 2.000 liter, som har tilstrækkelig kapacitet til op til 5 personer. Tønder Forsyning har desværre ikke registreret størrelsen på den enkelte tank. De fleste bundfældningstanke er bygget efter gamle standarder, hvor kravet til størrelsen på tanken var mindre. Derfor har de fleste bundfældningstanke i dag et bundfældningsvolumen på mellem 800 og 1.200 liter svarende til en kapacitet på 2-3 personer.

Det betyder, at hvis husstanden kun er på 1 eller 2 personer, vil det højst sandsynligt være tilstrækkeligt med én tømning af tanken pr. år. Hvis husstanden er på 3 eller flere personer anbefales det at få opmålt sin tank, hvis ikke man kender tankens størrelse i forvejen. Nedenstående formler kan benyttes. 

Hele regulativet kan læses på Tønder Kommunes hjemmeside.

Formel til vurdering af antallet af tømninger

         Antal personer                                       
----------------------------------------------------------  1 = minimum 2 årlige tømninger*
2,5 x bundfældningsvolumen (m3)

*Der er kun brug for flere end 2 tømninger, hvis resultatet blev større end 2.

Et eksempel på brug af formlen

Husstanden er på 4 personer og tanken har et bundfældningsvolumen på 1.200 liter (1,2 m3). 
4 personer og 1,2 m3 sættes i formlen, og følgende beregnes:

       4
---------------    =    1,33
2,5 x 1,2

Da resultatet er større end 1 og mindre end 2, skal tanken tømmes to gange årligt, hvis man skal være sikker på at tanken ikke overbelastes.

Formel til beregning af bundfældningsvolumen

Til cylinderformede tanke

3,14 x diameter (cm)  x  diameter (cm)  x  højde (cm)
----------------------------------------------------------------------------------------    =   bundfældningsvolumen i liter.
                         4000