Spring over menu

Tønder Vedvarende Energi A/S

Tønder Vedvarende Energi A/S blev stiftet i oktober 2023. Selskabets formål er at investere i, eje og drive vindmøller, solceller og andre el-producerende anlæg samt evt. aktiviteter inden for energilagring, som er baseret på vedvarende energikilder. Med hjemmel i Elforsyningslovens § 4.

Tønder Vedvarende Energi A/S er et kommercielt selskab under Tønder Forsyning A/S. Selskabet har sin helt egen økonomi der ikke må blandes med de øvrige datterselskaber.

Høring

Høringsperioden er afsluttet.

Udkastet til ’standard køberetsaftale’ er i offentlig høring i perioden 30. april 2024 - 21. maj 2024, hvor alle, som har interesse for det, har mulighed for at kommentere på udkastet.

Tidligere har der gennem lovgivning været fastlagt en køberetsordning, men denne ordning er ophævet. Derfor skal standardaftalen anses som værende et tilbud til opstillerne, som de kan tilslutte sig. 

Køberetsaftalen skal sikre en veldefineret køberet for andele i VE-anlæggene. Køberetsaftalen fastlægger også en køberet for privatpersoner, organisationer og virksomheder med lokal forankring. 

Formålet med standard køberetsaftalen er at give opstillerne mulighed for at indgå en aftale, som er ensartet og transparent, og beskriver hvordan de andele skal udbydes, som de ønsker at udbyde til lokalt medejerskab. Dette vil være til gavn for både opstillerne, borgere og virksomheder i Tønder Kommune, såvel som for Tønder Vedvarende Energi A/S.

Udkastet til aftalen om køberet og bilag kan læses her fra den 30. april 2024

Vedvarende energi, også kaldet grøn eller bæredygtig, er energi, der kan udvindes og udnyttes samtidigt, med at den fornyer sig selv og derfor ikke slipper op. Vedvarende energi er en samlet betegnelse for CO2-neutrale teknologier.

Grøn omstilling i Tønder Kommune

Udviklingen af VE skal skabe:

Størst mulig lokalt medejerskab af VE-anlæg
Kanalisering af økonomiske gevinster til lokalområde

Information om de vejledende afstemninger, de politiske VE retningslinjer og de konkrete projekter.