Færdige projekter

Genopretning og tilpasning af regnvandsbassin RB008 Jægerskoven, Toftlund (27.05.2021)

Opgaven omfatter renovering og udvidelse af det eksisterende regnvandsbassin RB009 Sønderbyen, Agerskov.

Herunder bortskaffelse af forurenet slam, etablering af nyt afløbsbygværk og etablering af ny regnvandsledninger, blandt andet styret underboring.

Tidsplan: 
Udførelse:  1. december 2020 til maj 2021

Kontaktperson: Anne Margrethe Brink, tlf.: 8843 7541, amb@tonfor.dk
Entreprenør: HedeDanmark

Omlægning af kloakanlægget i den vestlige del af Søndervej i Emmerlev Klev, i perioden 19.10. til 23.12.2020 (afsluttet 01.02.2021)

Sammenholdt med, at der er registreret driftsproblemer gennem en periode og at kloakanlægget i Søndervej i Emmerlev Klev, på visse strækninger er saneringsmodent, så har Tønder Forsyning besluttet at kloakledningerne, i den vestlige del af Søndergade, skal renoveres.

Arbejdet vil foregå mellem adresserne Søndervej 1 til 20 i den sydvestlige del af vejrabatten.

Anlægsarbejdet påbegyndes ud for adressen Søndervej 7.

Husejerne på strækningen bliver ikke berørt af anlægsarbejdet. Dog vil anlægsarbejdet medføre små trafikale gener.  

Kontaktperson: Finn Egholm, Tlf.: 51179087. Mail: fem@tonfor.dk

Spildevandskloakering i det åbne land, Tornskov Nord (afsluttet 21.10.2020)

Forundersøgelser, projektering er foretaget i 2018/2019 og selve udførelsen sker i 2020 - nærmere information følger..

Tornskov Nord 5 ejendomme

Der vil blive foretaget afspærringer og omkørsler i forbindelse med arbejdets udførelse. Der vil som udgangspunkt blive opretholdt vejadgang for grundejeren.

Entreprenør: Kjelkvist A/S

Kontaktperson:  Morten Søndergaard Thomsen, Tlf.: 8843 7551, mth@tonfor.dk 

Kloakarbejde ved Kærgård, Emmerlev/Sdr. Sejerslev (afsluttet 21.10.2020)

På grund af flere stræk med meget dårlige/tærede kloakrør, skal ca. 750m kloakledning, og 11 spildevandsbrønde udskiftes 1:1, hvilket vil sige, at de gamle skal graves op, og nye lægges i jorden.

Gravearbejdet vil foregå på dele af hhv. Lille Møllevej, Kærgårdvej og Højervej. 
Gravearbejdet er planlagt med start uge 16. 
Det forventes at projektet afsluttes i uge 31. 

Kontaktpersoner:
Entreprenør: Entreprenør Rahr ApS

Tønder Forsyning A/S: Morten Søndergaard Thomsen, Tlf.: 88437551, mail: mth@tonfor.dk

Udredning af kloakoverløbet i Agerskov - afsluttet (14.10.2020)

Tønder Forsyning vil i samarbejde med Tønder Kommune undersøge kloaksystemet for fejltilslutninger i Agerskov. I forbindelse med nogle meget kraftige regnbyger er der sket nogle uhensigtsmæssige tilfælde af opstuvning af spildevand op på terræn. Hele Agerskov er separatkloakeret, og disse utilsigtede hændelser burde derfor ikke kunne opstå. Problemet opstår fordi der kommer meget regnvand i spildevandsledningerne - meget mere end der burde være. Derfor skal der nu laves en omfattende kontrol af ledningsnettet for at synliggøre, hvorfra regnvandet kommer.

Farvetvand undersøgelser:
I de områder hvor vi kan konstaterer at der kommer meget regnvand i spildevands ledningen, vil vi udfører farvet vand undersøgelser, som går ud på at der tilføjes et ufarligt men synligt farvestof til vandet i tagrenden, vejbrønde mm. og så følger man vandets vej for at finde ud af hvilke kloakrør det løber ud til, om det er til regnvandsrørene som det er tiltænkt eller om det løber ud i spildevandsledningen ved en fejl.
Kontrollen vil i første omgang omfatte de ejendomme som leder spildevand til pumpestationen på Præstegårdsvej. De husejere på Præstegårdsvej, Nørregade, Kirkevej, Bytoften og Tværgade, der skal have kontrolleret deres tilslutninger har modtaget et brev, om hvornår det sker.

Niveaumålinger:
For at kunne lokaliserer de store mængder regnvand der kommer til spildevandet, opdeler vi Agerskov i mindre delområder. Det gør vi ved at sætte niveaumålere i spildevandsbrønde på udvalgte steder. Derved kan vi måle om der kommer regnvand fra oplandet til den brønd som måleren sidder i. det gør det nemmere at finde de områder der så skal kigges nærmere på. der er sat 18 niveaumålere op rundt om i byen, de vil sidde i brøndene til midt November og løbende afgive data om vandet vej.

Andre undersøgelser:
Vi er samtidig med de andre undersøgelser i gang med at gennemgå kloaknettet i Agerskov, for at få se om der skulle være fejl i systemerne. Man vil derfor kunne opleve at vi går rundt i byen og kigge i brønde og måske graver når vi har fundet noget der skal rettes.

Tidsplan:
Undersøgelser: August til December 2019
Udbedringer, myndighedsbehandling endnu ikke tidssat.

Kontaktperson:
Tønder Forsyning: projektleder Flemming Oltmann, tlf.8843 7549, mobil 5117 9104, mail flo@tonfor.dk

Entreprenør: LMJ og Arkil Anlæg

STATUS 19.11.2019
Private: fejltilslutninger af regnvand på spildevand 14 stk.
Institutioner: fejltilslutninger af regnvand på spildevand 3 stk.
Erhverv: fejltilslutninger af regnvand på spildevand 1 stk.
Vejbrønde: fejltilslutninger af regnvand på spildevand 5 stk.
Fejltilslutninger af spildevand på regnvand: 3 stk.

Fejl og mangler på offentlige kloak, Tønder Forsyning: 
- manglende regnvandstilslutning til private grunde 2 stk.: afventer sætning af pumpestation forventes udført start november 2019.
- åben Bypass 1 stk. Bypass er en forbindelse mellem regnvandssystemet og spildevandssystemet som bruges under etableringsarbejdet: den er nu blevet lukket.
- utætheder mellem regnvand og spildevand 1 stk.: to brønde der er ved at blive renoveret i Industriområdet.

 

Renovering af vandledning fra Højer til Rudbøl - afsluttet (14.10.2020)

Som led i Tønder Vand A/S renoveringsplan skal hovedvandledningen fra Højer til Rudbøl renoveres.
Renoveringen foregår ved at der etableres en ny Ø110mm pe vandledning fra Højer til Rudbøl.

Projektet deles i to etaper:

1 Etape: Går fra Højer til Nørremølle forventes udført i sep-okt 2019
2 Etape: Går fra Nørremølle til Rudbøl og udføres i 2020

Inden gravearbejdet starter vil grundejer blive informeret om, hvad der kommer til at ske.

Kontaktpersoner: 
Entreprenør: Kjelkvist A/S, Gert Nissen tlf.: 4033 4328
Tønder Forsyning A/S: Flemming Oltmann, tlf.: 8843 7549,  mail: flo@tonfor.dk 

 

Afvanding ved Tønderhallerne (opdateret 01.10.2019)

Afvanding af tag- og overfladevand ved Tønderhallerne fungere ikke tilfredsstillende med nuværende løsning, så derfor skal der laves et 160 m langt ø1600 mm rørbassin ved Tønder Campingplads med tilhørende pumpestation, som kan pumpe regnvandet ud i Kanal 102. I forbindelse med at der laves ny kloak ved Sønderport, laves der på P-plads ved Vandrehjemmet en faskine til at nedsive overfladevand. 

Rambøll A/S er rådgiver. Kjelkvist A/S har vundet entreprenør-arbejdet i indbudt tilbudsafgivelse.

 

Tidsplan: Graves i august - november måned 2019.

Kontaktperson:
Tønder Forsyning A/S: Jacob Bols, tlf.: 88 43 75 44, jab@tonfor.dk
Rådgiver: Rambøll A/S, Hans H. Sørensen, tlf.: 51 61 39 76, hhes@ramboll.dk
Entreprenør: Kjelkvist A/S, Kasper Søgaard, tlf.: 51 15 36 60, ksb@kjelkvist.com 

 

Klimasikring ved Harresvej (opdateret 12.08.2019)

I forbindelse med etablering af risleengen ved Harresvej i Bredebro, så skal der monteres kontraklapper i regnvandsudløb langs Harresvej, for at sikre mod opstuvning af åvand i eksisterende vejafvanding/regnvandssystem i Industrivej og Harresvej i ekstremsituationer.

Der er fundet en løsning, hvor der skal etableres 4 kontraklapper. Arkild A/S har vundet opgaven i indbudt licitation. Kontraklapper leveres af hhv. Wapro og Dannozzle.

Tidsplan: Graves i august/september måned 2019.

Kontaktperson:
Tønder Forsyning A/S: Jacob Bols, tlf.: 88 43 75 44, jab@tonfor.dk
Rådgiver: Orbicon, Per Lorentsen, tlf.: 20 14 19 35
Entreprenør: Arkild A/S, Morten Schmidt, tlf.: 23 73 45 66

 

Reetablering af RB009 Sønderbyen, Agerskov (opdateret 18.06.2019)

Opgaven omfatter opgravning og reetablering af regnvandsbassinet RB009 Sønderbyen, Agerskov.

Regnvandsbassinet udbydes sammen med oprensning af regnvandsbassinet RB014 Kogen, Møgeltønder.

Tidsplan: 
Licitation 26. juni 2019
Udførelse:  1. august til medio september 2019

Kontaktperson: Anne Margrethe Brink, tlf.: 8843 7541, amb@tonfor.dk
Rådgiver: FULDENDT A/S, Liliana Andersen, tlf.: 7522 4088, laa@fuldendt.dk

Reetablering af RB014 Kogen, Møgeltønder (opdateret 18.06.2019)

Opgaven omfatter opgravning og reetablering af regnvandsbassinet RB014 Kogen, Møgeltønder

Regnvandsbassinet udbydes sammen med oprensning af regnvandsbassinet RB009 Sønderbyen, Agerskov 

Tidsplan: 
Licitation 26. juni 2019
Udførelse:  1. august til medio september 2019

Kontaktperson: Anne Margrethe Brink, tlf.: 8843 7541, amb@tonfor.dk
Rådgiver: FULDENDT A/S, Liliana Andersen, tlf.: 7522 4088, laa@fuldendt.dk