Færdige projekter

Renovering af vandledninger på Rømø (opdateret 17.05.2022)

Som led i Tønder Vand A/S renoveringsplan skal vandledningerne på dele af Juvrevej, Østerhedevej og Rislumvej på Rømø renoveres.
Renoveringen foregår ved at der etableres en nye hovedvandledninger samt stik ledninger til de berørte ejendomme.

Projektet deles i to etaper:
1 Etape: Juvrevej aug.-nov. 2020
2 Etape: Østerhedevej og Risulmvej Nov.-dec. 2020

De berørte grundejer er blevet informeret.

Kontaktpersoner: 
Entreprenør: Kjelkvist A/S, Gert Nissen tlf.: 4033 4328
Tønder Forsyning A/S: Flemming Oltmann, tlf.: 8843 7549,  mail: flo@tonfor.

Ny trykledning til spildevand i Abild (17.05.2022)

For at aflaste eksisterende kloaksystem gennem Abild By, er det besluttet at udføre en ny trykledning gennem Abild, som bl. a skal tage spildevand fra Sølsted, Nørregårdsvej mm. Den ny Trykledning går fra Rundkørsel i Abild og ad Vennemosevej mod øst, til hovedpumpestationen som ligger lige uden for Abild Øst.

Trykledningen udføres som styret underboring, så der bliver kun et par enkelte opgravninger i Vennemosevej.

Arbejdet forventes færdigt medio marts 2021. 

Projektet er projekteret af det rådgivende ingeniørfirma Envidan A/S

Arbejdet har været udbudt i Licitation og Entreprenørfirmaet Kjelkvist A/S kom med bedste tilbud og har fået tildelt anlægsarbejdet. 

For at se tidsplan – tryk HER

Kontaktpersoner:
Tønder Forsyning: Bjarne Damgaard Petersen, mobil: 5117 9088, mail bdp@tonfor.dk

Rådgiver:  Ruben Lauridsen, Envidan A/S, mobil 4212 5486, mail rul@envidan.dk

Entreprenør:  Gert Nissen, Kjelkvist A/S, mobil 4033 4328,  mail gn@kjelkvist.com  

Spildevandskloakering af Harknag, 29 ejendomme (27.04.2022)

I henhold til den gældende spildevandsplan, skal Harknag spildevandskloakeres i 2021. Forarbejdet er nu afsluttet, og gravearbejdet vil snart gå i gang. 

Der er i alt 29 ejendomme i Harknag der skal spildevandskloakeres. Spildevandet vil blive ledt fra Harknag til det eksisterende system der løber gennem Husum-Ballum.
Projektet har været i offentligt udbud. Kjelkvist A/S kom med det billigste tilbud, og blev dermed valgt til opgaven. 

De fleste rør vil blive lagt i jorden ved brug af styret underboring. Styret underboring er en metode der medfører minimum gener for grundejere i området.

Der har i uge 7 været afholdt møder med de enkelte grundejere i området, som en erstatning for det egentlige borgermøde, der desværre ikke kunne afholdes grundet forsamlingsforbuddet. Alle borgere har fået tilbudt et personlige møde, hvilket 12 grundejere takkede ja til. På disse møder kom der mange gode spørgsmål, som er blevet samlet i ét samlet dokument, så alle kan se hvad der blev spurgt om, samt hvilket svar der blev givet. Dokumentet kan læses her

Tidsplan:
Opstart d. 1 April 2021. Projektet vil senest være afsluttet  midt november 2021. 

Kontaktpersoner: 
Tønder Forsyning A/S: Morten Søndergaard Thomsen, Mobil: 5117 9110, Mail: mth@tonfor.dk
Kjelkvist A/S: Gert Nissen, Mobil: 4033 4328, Mail: gn@kjelkvist.com

Renovering af vandledninger på Dragonvej og Ryttervej i Tønder (01.03.2022)

Støbejerns vandledningerne i Dragonvej og Ryttervej er fra 40´erne og trænger til udskiftning. Dels pga. rørenes alder men der er også konstateret vandspild i området. 

Selve arbejdet med at udskifte rørene, vil blive udført ved styrbar underboring, som er den metode der giver mindst mulig opgravning. Der vil blive boret en ny vandledningen ned i fortovet, mens den eksisterende stadigvæk er i brug. Det er kun når hver enkelt hus skal tilsluttes den nye vandledning at husejere kortvarigt ingen vand har. 

Tidsplan: September 2021 til Februar 2022

Entreprenør: Kjelkvist A/S, Gert Nissen, 40334328

Tønder Forsyning: Flemming Oltmann, 51179104, flo@tonfor.dk

Kloaksanering i Toftlund (opdateret 28.10.2021)

Dele af de fælleskloakerede områder i Toftlund skal saneres med følgende to anlægsprojekter:

Det ene anlægsprojekt er mellem Tankegangen og Østerdalen. 
Tidsplan: udføres i perioden fra uge 10 til uge 15

Det andet anlægsprojekt er på den syd-østlige side af Koldingvej mellem Gøttrupvej og Søndergade/Høllevang Alle.
Tidsplan: påbegyndes i uge 12 og afsluttes ved udgangen af uge 25

Arbejdet vil ikke berøre borgerne.

Kontaktperson: Finn Egholm, tlf.: 5117 9087, fem@tonfor.dk

Kloaksanering Tønder midtby Etape 2 ”Aktivitetsbåndet” (Klimatilpasningsprojekt) (opdateret 28.10.2021)

Kloakken i den centrale del af Tønder er fra 1925 og trænger til udskiftning efter snart 100 års brug. Området dækker groft sagt over centrum, området ved Strucksalle, Markgade, Viddingherredsgade, samt dele af Ribelandevej og Carstensgade.

Rambøll har vundet opgaven med projektering og tilsyn i et EU-udbud.

Forsyningen er med i Tønder Kommunes udbud af ”Aktivitetsbåndet”, som er et klimatilpasningsprojekt den grønne allé fra Østergade, ned forbi Liebestemplet og videre ned til parken ved Tønder Gymnasium. Kommunen laver forskønnelse af området og forsyningen udvider Nørre Borgerdigegrøften (Laurentiussstrømmen), så der er mere plads til store mængder regnvand under skybrud (80 års hændelse).

Gravearbejdet er afsluttet og de sidste aktivitetselementer, planter og træer gøres færdig frem mod efteråret 2021. Firmaet Effekt er Tønder Kommunes arkitekt på opgaven. 

Kontaktpersoner:
Tønder Forsyning:  Jacob Bols,  tlf.: 8843 7544,  jab@tonfor.dk 
Rådgiver Tønder Kommune: Envidan A/S, Ruben Lauridsen, tlf.: 42 12 54 86, rul@envidan.dk
Entreprenør: Kjelkvist: Kim Degn, tlf.: 51316820

 

 

Kloaksanering Tønder midtby Etape 1 (11.10.2021) TILFREDSHEDSUNDERSØGELSEN er afsluttet

Tilfredshedsundersøgelsen er afsluttet

Tak til alle jer, der har deltaget og besvaret spørgeskemaet.

Gravearbejdet på etape 1 er nu færdig og der gennemføres derfor en tilfredshedsundersøgelse. Som oplyst i brevet du har modtaget fra Tønder Forsyning, skal du benytte følgende link til det digitale spørgeskema.
 

Etape 1
Kloakken i den centrale del af Tønder er fra 1925 og trænger til udskiftning efter snart 100 års brug. Området dækker groft sagt over centrum, området ved Strucksalle, Markgade, Viddingherredsgade, samt dele af Ribelandevej og Carstensgade.

Rambøll har vundet opgaven med projektering og tilsyn i et EU-udbud.

Etape 1 graves fra sept. 2020 til forsommeren 2021 og omhandler gaderne Nørregade, Vidågade, Delasvej og dele af Østergade og Søndergade. To tegninger kan ses her:
Tegning 1.pdf   og  tegning 2.pdf

Det er området inden for den tykke grå stiplede linje, som er med i Etape 1.
Der skal også graves i en del af baggårdene hvor kloakken fordeler sig til flere ejendomme på kryds og tværs.

Opgaven er udbudt med Tønder Kommune, som et fællesudbud, da Tønder Kommune i samme ombæring laver nye fortove i Vidågade og Delasvej.

Entreprenør på Etape 1: Nørgaard Anlæg

Borgermøde 26.08.2020: Spørgsmål og svar


Kontaktpersoner:
Tønder Forsyning:  Jacob Bols,  tlf.: 8843 7544,  jab@tonfor.dk 
Rådgiver: Rambøll A/S, Søren Guttenberg, tlf.: 5161 3064, sog@ramboll.dk
Entreprenør: Nørgaard Anlæg: Michael Nørgaard, tlf.: 2049 4733 og/eller Formand Bo Schmidt, tlf.: 2427 0285

 

Kloak- og Belægningsarbejder på Bargumsvej, Tønder (01.10.2021)

Projektet er nu afsluttet.

Det berørte område er fra Leos Plejecenter, til jernbaneovergangen på Bargumsvej.

De nuværende regnvands- og spildevands rør og brønde er ved at være færdige, og trænger derfor til udskiftning. Da vi kommer til at skulle grave i vejareal, vil Tønder Kommune i samme omgang have udskiftet asfalten i området. Tønder Kommune udskifter også vejbrønde/rendestensbrønde, samt det sydlige fortov. 

Både regnvands- og spildevandssystemet bliver placeret i vejen.

Opgaven har været i offentligt udbud, hvor Freiberg Entreprenør A/S kom med det billigste tilbud, og fik dermed tildelt opgaven. 

Nyt 4. maj 2021:

Afspærringer fra mandag den 17. maj
Der vil fra den 17. maj og frem til midt august, være afspærring af Bargumsvej. Du vil møde afspærringen ved Leos Plejecenter, og ved jernbaneovergangen på Bargumsvej. 
På strækket mellem Plejecentret, og jernbanen, vil kun beboerkørsel være tilladt. Ligeledes vil det nordlige fortov være tilgængeligt for gående, samt cykelstien der løber parallelt med jernbanen vil være åben i begge retninger.  
Omkørsel for al øvrig trafik vil være skiltet via Kongevej, Strucksalle og Plantagevej. Se omkørsel på kortet (pdf) 

 

Tidsplan:
Opstart start/midt april måned 2021. Gravearbejdet forventes afsluttet senest d. 13.08.2021

Kontaktpersoner: 
Tønder Forsyning A/S: Morten Søndergaard Thomsen, Mobil: 5117 9110, Mail: mth@tonfor.dk
Freiberg Entreprenør A/S: Karsten Lillelund Terkildsen, Mobil: 2222 5389, Mail: klt@freiberg.as

Genopretning og tilpasning af regnvandsbassin RB008 Jægerskoven, Toftlund (27.05.2021)

Opgaven omfatter renovering og udvidelse af det eksisterende regnvandsbassin RB009 Sønderbyen, Agerskov.

Herunder bortskaffelse af forurenet slam, etablering af nyt afløbsbygværk og etablering af ny regnvandsledninger, blandt andet styret underboring.

Tidsplan: 
Udførelse:  1. december 2020 til maj 2021

Kontaktperson: Anne Margrethe Brink, tlf.: 8843 7541, amb@tonfor.dk
Entreprenør: HedeDanmark

Omlægning af kloakanlægget i den vestlige del af Søndervej i Emmerlev Klev, i perioden 19.10. til 23.12.2020 (afsluttet 01.02.2021)

Sammenholdt med, at der er registreret driftsproblemer gennem en periode og at kloakanlægget i Søndervej i Emmerlev Klev, på visse strækninger er saneringsmodent, så har Tønder Forsyning besluttet at kloakledningerne, i den vestlige del af Søndergade, skal renoveres.

Arbejdet vil foregå mellem adresserne Søndervej 1 til 20 i den sydvestlige del af vejrabatten.

Anlægsarbejdet påbegyndes ud for adressen Søndervej 7.

Husejerne på strækningen bliver ikke berørt af anlægsarbejdet. Dog vil anlægsarbejdet medføre små trafikale gener.  

Kontaktperson: Finn Egholm, Tlf.: 51179087. Mail: fem@tonfor.dk

Spildevandskloakering i det åbne land, Tornskov Nord (afsluttet 21.10.2020)

Forundersøgelser, projektering er foretaget i 2018/2019 og selve udførelsen sker i 2020 - nærmere information følger..

Tornskov Nord 5 ejendomme

Der vil blive foretaget afspærringer og omkørsler i forbindelse med arbejdets udførelse. Der vil som udgangspunkt blive opretholdt vejadgang for grundejeren.

Entreprenør: Kjelkvist A/S

Kontaktperson:  Morten Søndergaard Thomsen, Tlf.: 8843 7551, mth@tonfor.dk 

Kloakarbejde ved Kærgård, Emmerlev/Sdr. Sejerslev (afsluttet 21.10.2020)

På grund af flere stræk med meget dårlige/tærede kloakrør, skal ca. 750m kloakledning, og 11 spildevandsbrønde udskiftes 1:1, hvilket vil sige, at de gamle skal graves op, og nye lægges i jorden.

Gravearbejdet vil foregå på dele af hhv. Lille Møllevej, Kærgårdvej og Højervej. 
Gravearbejdet er planlagt med start uge 16. 
Det forventes at projektet afsluttes i uge 31. 

Kontaktpersoner:
Entreprenør: Entreprenør Rahr ApS

Tønder Forsyning A/S: Morten Søndergaard Thomsen, Tlf.: 88437551, mail: mth@tonfor.dk

Udredning af kloakoverløbet i Agerskov - afsluttet (14.10.2020)

Tønder Forsyning vil i samarbejde med Tønder Kommune undersøge kloaksystemet for fejltilslutninger i Agerskov. I forbindelse med nogle meget kraftige regnbyger er der sket nogle uhensigtsmæssige tilfælde af opstuvning af spildevand op på terræn. Hele Agerskov er separatkloakeret, og disse utilsigtede hændelser burde derfor ikke kunne opstå. Problemet opstår fordi der kommer meget regnvand i spildevandsledningerne - meget mere end der burde være. Derfor skal der nu laves en omfattende kontrol af ledningsnettet for at synliggøre, hvorfra regnvandet kommer.

Farvetvand undersøgelser:
I de områder hvor vi kan konstaterer at der kommer meget regnvand i spildevands ledningen, vil vi udfører farvet vand undersøgelser, som går ud på at der tilføjes et ufarligt men synligt farvestof til vandet i tagrenden, vejbrønde mm. og så følger man vandets vej for at finde ud af hvilke kloakrør det løber ud til, om det er til regnvandsrørene som det er tiltænkt eller om det løber ud i spildevandsledningen ved en fejl.
Kontrollen vil i første omgang omfatte de ejendomme som leder spildevand til pumpestationen på Præstegårdsvej. De husejere på Præstegårdsvej, Nørregade, Kirkevej, Bytoften og Tværgade, der skal have kontrolleret deres tilslutninger har modtaget et brev, om hvornår det sker.

Niveaumålinger:
For at kunne lokaliserer de store mængder regnvand der kommer til spildevandet, opdeler vi Agerskov i mindre delområder. Det gør vi ved at sætte niveaumålere i spildevandsbrønde på udvalgte steder. Derved kan vi måle om der kommer regnvand fra oplandet til den brønd som måleren sidder i. det gør det nemmere at finde de områder der så skal kigges nærmere på. der er sat 18 niveaumålere op rundt om i byen, de vil sidde i brøndene til midt November og løbende afgive data om vandet vej.

Andre undersøgelser:
Vi er samtidig med de andre undersøgelser i gang med at gennemgå kloaknettet i Agerskov, for at få se om der skulle være fejl i systemerne. Man vil derfor kunne opleve at vi går rundt i byen og kigge i brønde og måske graver når vi har fundet noget der skal rettes.

Tidsplan:
Undersøgelser: August til December 2019
Udbedringer, myndighedsbehandling endnu ikke tidssat.

Kontaktperson:
Tønder Forsyning: projektleder Flemming Oltmann, tlf.8843 7549, mobil 5117 9104, mail flo@tonfor.dk

Entreprenør: LMJ og Arkil Anlæg

STATUS 19.11.2019
Private: fejltilslutninger af regnvand på spildevand 14 stk.
Institutioner: fejltilslutninger af regnvand på spildevand 3 stk.
Erhverv: fejltilslutninger af regnvand på spildevand 1 stk.
Vejbrønde: fejltilslutninger af regnvand på spildevand 5 stk.
Fejltilslutninger af spildevand på regnvand: 3 stk.

Fejl og mangler på offentlige kloak, Tønder Forsyning: 
- manglende regnvandstilslutning til private grunde 2 stk.: afventer sætning af pumpestation forventes udført start november 2019.
- åben Bypass 1 stk. Bypass er en forbindelse mellem regnvandssystemet og spildevandssystemet som bruges under etableringsarbejdet: den er nu blevet lukket.
- utætheder mellem regnvand og spildevand 1 stk.: to brønde der er ved at blive renoveret i Industriområdet.

 

Renovering af vandledning fra Højer til Rudbøl - afsluttet (14.10.2020)

Som led i Tønder Vand A/S renoveringsplan skal hovedvandledningen fra Højer til Rudbøl renoveres.
Renoveringen foregår ved at der etableres en ny Ø110mm pe vandledning fra Højer til Rudbøl.

Projektet deles i to etaper:

1 Etape: Går fra Højer til Nørremølle forventes udført i sep-okt 2019
2 Etape: Går fra Nørremølle til Rudbøl og udføres i 2020

Inden gravearbejdet starter vil grundejer blive informeret om, hvad der kommer til at ske.

Kontaktpersoner: 
Entreprenør: Kjelkvist A/S, Gert Nissen tlf.: 4033 4328
Tønder Forsyning A/S: Flemming Oltmann, tlf.: 8843 7549,  mail: flo@tonfor.dk 

 

Afvanding ved Tønderhallerne (opdateret 01.10.2019)

Afvanding af tag- og overfladevand ved Tønderhallerne fungere ikke tilfredsstillende med nuværende løsning, så derfor skal der laves et 160 m langt ø1600 mm rørbassin ved Tønder Campingplads med tilhørende pumpestation, som kan pumpe regnvandet ud i Kanal 102. I forbindelse med at der laves ny kloak ved Sønderport, laves der på P-plads ved Vandrehjemmet en faskine til at nedsive overfladevand. 

Rambøll A/S er rådgiver. Kjelkvist A/S har vundet entreprenør-arbejdet i indbudt tilbudsafgivelse.

 

Tidsplan: Graves i august - november måned 2019.

Kontaktperson:
Tønder Forsyning A/S: Jacob Bols, tlf.: 88 43 75 44, jab@tonfor.dk
Rådgiver: Rambøll A/S, Hans H. Sørensen, tlf.: 51 61 39 76, hhes@ramboll.dk
Entreprenør: Kjelkvist A/S, Kasper Søgaard, tlf.: 51 15 36 60, ksb@kjelkvist.com 

 

Klimasikring ved Harresvej (opdateret 12.08.2019)

I forbindelse med etablering af risleengen ved Harresvej i Bredebro, så skal der monteres kontraklapper i regnvandsudløb langs Harresvej, for at sikre mod opstuvning af åvand i eksisterende vejafvanding/regnvandssystem i Industrivej og Harresvej i ekstremsituationer.

Der er fundet en løsning, hvor der skal etableres 4 kontraklapper. Arkild A/S har vundet opgaven i indbudt licitation. Kontraklapper leveres af hhv. Wapro og Dannozzle.

Tidsplan: Graves i august/september måned 2019.

Kontaktperson:
Tønder Forsyning A/S: Jacob Bols, tlf.: 88 43 75 44, jab@tonfor.dk
Rådgiver: Orbicon, Per Lorentsen, tlf.: 20 14 19 35
Entreprenør: Arkild A/S, Morten Schmidt, tlf.: 23 73 45 66

 

Reetablering af RB009 Sønderbyen, Agerskov (opdateret 18.06.2019)

Opgaven omfatter opgravning og reetablering af regnvandsbassinet RB009 Sønderbyen, Agerskov.

Regnvandsbassinet udbydes sammen med oprensning af regnvandsbassinet RB014 Kogen, Møgeltønder.

Tidsplan: 
Licitation 26. juni 2019
Udførelse:  1. august til medio september 2019

Kontaktperson: Anne Margrethe Brink, tlf.: 8843 7541, amb@tonfor.dk
Rådgiver: FULDENDT A/S, Liliana Andersen, tlf.: 7522 4088, laa@fuldendt.dk

Reetablering af RB014 Kogen, Møgeltønder (opdateret 18.06.2019)

Opgaven omfatter opgravning og reetablering af regnvandsbassinet RB014 Kogen, Møgeltønder

Regnvandsbassinet udbydes sammen med oprensning af regnvandsbassinet RB009 Sønderbyen, Agerskov 

Tidsplan: 
Licitation 26. juni 2019
Udførelse:  1. august til medio september 2019

Kontaktperson: Anne Margrethe Brink, tlf.: 8843 7541, amb@tonfor.dk
Rådgiver: FULDENDT A/S, Liliana Andersen, tlf.: 7522 4088, laa@fuldendt.dk

Renovering af vandledninger i Tønder (opdateret 08.05.2019)

Som led i Tønder Vand A/S renoveringsplan er Carstensgade og Lærkevej i Tønder udpeget til renovering.

Dvs. at der bliver lagt ny hovedvandledning og nye vandstik.

Inden gravearbejdet starter vil grundejer, blive informeret om hvad der kommer til at ske.

Grundejer skal selv informerer evt. lejer.


Tidsplanen:   Carstensgade uge   8 til uge 19 i 2019
                      Lærkevej        uge 23 til uge 31 i 2019
 

Kontaktpersoner: 
Entreprenør: Kjelkvist A/S: Gert Nissen 74734040

Tønder Forsyning A/S: Flemming Oltmann 88437549 flo@tonfor.dk 

Ombygning af rørbassin i Skærbæk (opdateret 29.01.2019)

14.08.2019 færdigmelding fra Flemming

Der forekommer forholdsvis hyppige oversvømmelser ved Skærbæk Ferieby en af de medvirkende årsager til dette er manglende kapacitet i kloaksystemet og ikke effektiv udnyttelse af eksisterende rørbassin. Tønder Forsyning ombygger rørbassinet og udskifter det eksisterende bygværk med et nyt og bedre bygværk.


Tidsplan: uge 8 til uge 14

Kontaktpersoner: 
Entreprenør: Freiberg A/S Kontaktperson: Karsten L. Terkildsen 22225389 
Tønder Forsyning A/S: Flemming Oltmann 88437549 flo@tonfor.dk