Spring over menu

Tønder Deponi

Affald til deponering

Tønder Deponi modtager blandet deponeringsegnet affald og asbestaffald. 

Endvidere behandles spildevandsslam, have- og parkaffald med henblik på genanvendelse.

Adresse:

Tønder Deponi
Nyhedevej 1
6280 Højer

Åbningstider: 

Mandag til torsdag 

kl. 7.00 - 15.00
Fredag  kl. 7.00 - 13.30

Kun registrerede transportører

Husk det er kun registrerede transportører der kan benytte Omlastestationen og Deponiet.

Affaldstyper og modtagekrav

Deponeringsegnet affald

Deponeringsegnet affald, dvs. affald, der ikke kan genanvendes eller forbrændes eller som ikke er egnet hertil. Det kan fx være ikke genanvendeligt PVC- affald, presenninger, gulvbelægninger, rådne dæk, o. lign.

Asbestholdigt affald

Asbestholdigt affald må ikke blandes i andet deponeringsegnet affald, det skal sorteres for sig og samles Tønder Forsynings Big-bags.

Eternit

Eternit tagplader skal altid behandles som asbestholdigt affald. Eternit har følgende modtage krav på Tønder Deponi: Eternit modtages kun i Tønder Forsynings Big-bags, og vognmanden skal løfte de fyldte Big-bags ned fra bilen på anvist område på Tønder Deponi.

Læs mere om eternitordningen.

Slam

Der modtages kun slam der indeholder mere end 30% tørstof.
Sand og ristestof.