Affaldstyper - erhverv

Her er en oversigt over de typiske affaldstyper for erhverv.

Brændbart og dagrenovation

Brændbart affald/forbrændingsegnet er affald der ikke kan eller ikke er egnet til genanvendelse og som indeholder materialer med en positiv brændværdi, der er lovligt at forbrænde. Dagrenovation og dagrenovationslignende affald er brændbart affald.

Modtageanlæg: Omlastestationen, Nyhedevej 1, 6280 Højer.

Deponeringsegnet affald

Deponeringsegnet affald, dvs. affald, der ikke kan genanvendes eller forbrændes eller som ikke er egnet hertil. Det kan fx være ikke genanvendeligt PVC- affald, presenninger, gulvbelægninger, rådne dæk, o. lign.

Modtageanlæg: Tønder Deponi, Nyhedevej 1, 6280 Højer.

Landbrugsplast

Landbrugsplast kan du aflevere til genanvendelse, hvis det er feje-rent og ikke blandet med andet affald. Er plastfolien for tynd eller for forurenet, så er plasten deponeringsegnet. 
Hver enkelt læs kontrolleres ved modtagelse og vurderes inden aflæsningen om det kan gå til genanvendelse eller om det skal deponeres.

Modtageanlæg: ved hallen, Nyhedevej 1, 6280 Højer.

Eternit tagplader

Eternit tagplader skal altid behandles som asbestholdigt affald. Eternit har følgende modtage krav på Tønder Deponi: Eternit modtages kun i Tønder Forsynings Big-bags, og vognmanden skal kunne løfte de fyldte Big-bags ned fra bilen på anvist område på Tønder Deponi. Big-bags udleveres på Tønder Deponi, max 25 stk. ad gangen uden beregning (prisen for Big-bags er indregnet i deponiprisen for eternit). Eternit modtages onsdage.

Læs mere om eternitordningen for transportører

Læs mere om aflevering af eternit for private og andre virksomheder

Modtageanlæg: Tønder Deponi, Nyhedevej 1, 6280 Højer.

Farligt affald

Der er en anvisningsordning gældende for farligt affald, hvilket betyder at affaldsproducenten skal levere farligt affald direkte til en transportør og behandler af farligt affald. Ved tilmelding til genbrugspladsordningen for farligt affald kan der afleveres op til 200 kg. farligt affald pr. år på 4 genbrugspladser. 

Læse mere under farligt affald.

Fortrolige papirer

Fortrolige papirer kan afleveres til sikkerhedsmakulering. Makulering og og opbevaring foregår i et aflukket rum, hvor sikkerheden er i top. Læs mere om fortrolige papirer.

Modtageanlæg: GenbrugsAfdelingen, Håndværkervej 4, 6261 Bredebro, tlf. 8843 7500.

Papir, pap og plastemballage

Papir, pap og plastemballage  skal afleveres til genanvendelse.

Pesticiddunke og medicinglas

Landmænd der har pesticiddunke og medicinglas skal bortskaffe det som farligt affald uanset om de er tomme eller om de indeholder rester.

Ved tilmelding til genbrugspladsordningen for farligt affald kan mindre mængder afleveres på en af de 4 genbrugspladser, der er godkendt til at modtage farligt affald fra erhverv. Ligeledes kan du få de såkaldte pesticidsække - gratis. De fyldte pesticidsække kan du så aflevere på genbrugspladsen efter aftale med personalet (pga. de fylder så meget).

Læs mere om særligt for landmænd

Olie- og benzinudskillere

Har du en olie- og benzinudskiller så er den omfattet af obligatorisk registrerings-, kontrol- og tømningsordning, ordningen er en anvisningsordning.