Ny genbrugsbeholder uddeles i foråret 2023

Opdateret den 13.01.2023

I foråret 2023, får alle husstande i Tønder Kommune endnu en genbrugsbeholder. Det er nemlig nødvendigt for, at vi kan leve op til de nationale krav. 

I dag kan du aflevere brugte mad- og drikkekartoner på genbrugspladserne, men næste år kan du sortere dem derhjemme. Det er nemlig en del af de nationale krav på affaldsområdet, at alle danskere skal have husstandsindsamlet mad- og drikkekartoner. Det betyder, at du får en ekstra genbrugsbeholder, og at du skal sortere anderledes i den, du allerede har. Den nye beholder vil ligesom den nuværende have et tømmeinterval på 4 uger og have samme størrelse (240 liters) og være obligatorisk. 

Beholderen til mad- og restaffald sker der ingen ændringer til.

Husstande og sommerhuse tilknyttet affaldsøer får ikke den ny genbrugsbeholder. Affaldsøerne vil løbende blive udvidet. 
 

Nye farver på genbrugsbeholderne

Når vi i foråret 2023 afleverer din nye beholder, skifter vi samtidig låget på din gamle beholder, så det afspejler, hvordan du skal sortere i den. Det nye låg bliver okkergult, og låget på din nye beholder violet.

Farverne stammer fra de nationalt vedtagne piktogrammer på affaldsområdet, og de er valgt for at gøre det nemmere for dig at sortere hurtigt og korrekt. Farver er nemlig noget af det, den menneskelige hjerne er allerbedst til at afkode – det sidder så at sige på rygraden. 
Erfaringerne viser, at farver er en stor hjælp til, at også sorteringen kommer til at sidde på rygraden i en travl hverdag.

Kom og se de nye beholdere

Kom og se de nye beholdere

I løbet af januar og februar vil du kunne møde os og se den nye beholder forskellige steder i kommunen.

en bliver til to

Sorteringen i de to genbrugsbeholder

Din nuværende beholder med det blå låg bliver efter ændringen til to genbrugsbeholdere.

I den gamle genbrugsbeholder nu med det okkergule låg, skal du sortere som følgende:

- det lille rum: glas og metal. 
- det store rum: pap, papir og tekstiler (tekstiler skal fortsat samles i lukkede plastposer) 

I den nye, udelte beholder med det violette låg, skal du sortere madkartoner og drikkekartoner, samt hård og blød plast.

Denne beholder er udelt for at sikre, at der bliver god plads til plasten (både den bløde og hårde plast skal samles her i), og mælkekartonerne fylder mindre fordi dem kan man trykke flade inden de kommes i beholderen.


Sorteringsvejledning

Du vil med den nye beholder også modtage en ny sorteringsvejledning, så du nemt kan se hvad der fremover skal frasorteres i de to genbrugsbeholdere.
Ligeledes vil den online Sorteringsguide være opdateret, så den stemmer overens med sorteringen i de to genbrugsbeholdere, når de bliver uddelt.

Hvorfor en ekstra genbrugsbeholder?

Som en konsekvens af folketingets Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi fra 1. juli 2020 og de efterfølgende ændringer i affaldsbekendtgørelsen.

 • Her stilles der krav om at alle husstande skal sortere deres affald i ti forskellige affaldstyper. 
 • Der blev i samme omgang sat en stopper for, at vi må indsamle metal, glas og hård plast i samme rum i beholderen. Det samme gælder pap, papir, tekstiler og blød plast. Det er plasten, der skal tages ud af blandingerne.
 • En del husstande har allerede en ekstra genbrugsbeholder på frivillig basis, da de ikke har nok kapacitet med én genbrugsbeholder.
 • Måling af hvor fulde genbrugsbeholderne er ved tømning viser, at rigtig mange beholdere er helt fulde eller overfyldte. 

Alt dette betyder, at vi er nødt til at have en ekstra genbrugsbeholder, for at vi kan overholder reglerne. 


De 10 affaldstyper alle skal frasortere:

Glas, Metal, Pap, Papir, Hård- & blød plast, Tekstiler, Mad- & drikkekartoner,  Madaffald, Restaffald og Farligt affald.

 

Har du i dag to genbrugsbeholdere

Den ny beholder betyder, at der kommer mere plads i den gamle beholder til glas, flasker, pap, papir og tekstiler. Derfor vil de husstande, der i øjeblikket har mere end en genbrugsbeholder få hjemtaget den ene, så alle enfamileshuse derefter har de samme to genbrugsbeholdere.

Hvis du efterfølgende finder ud af, at I har behov for mere kapacitet, kan man få op til 2 ekstra genbrugsbeholdere pr. husstand. Dvs. i alt maks. 4 genbrugsbeholdere. Ekstra beholdere kan være enten:

 • 240 l udelt til hård & blød plast samt mad- & drikkekartoner (violet låg)
 • 240 l udelt til glas og metal (mintgrønt låg) 
 • 240 l udelt til pap, papir og tekstiler (blåt låg) 


Du kan også vælge at bytte den to-delte til:
240 l udelt til pap, papir og tekstiler (blåt låg) + 240 l udelt til glas og metal (mintgrønt låg)

Du skal altid have en beholdersammensætning, som sikrer, at du kan sortere alle affaldstyperne.

De op til 2 ekstra genbrugsbeholdere (så man har 4 genbrugsbeholdere) koster ikke ekstra, men vil efter en vis periode koste et udbringningsgebyr.

Mad- og drikkekartoner

Du kan samle dine tømte og rene mad- og drikkekartoner til genanvendelse og aflevere dem på 4 genbrugspladser.

Regulativ i hørring ved Kommunen

Tønder Kommune har haft et nyt regulativ for husholdningsaffald i høring i perioden december 2021 og frem til den 6. januar 2022.
Forvaltningen har i høringsperioden modtaget 486 høringssvar. 402 af høringssvarene giver direkte udtryk for, at der ønskes en beholder på 240 liter i stedet for beholderen på 360 liter.

Piktogrammerne

Hvorfra kommer farverne og piktogrammerne

Det fælles piktogramsystem består af en række symboler og farver, der bruges i forbindelse med affaldssorteringen. Systemet er udviklet af Dansk Affaldsforening, KL og Miljøstyrelsen i samarbejde med designbureauet futu. Systemet skal gøre det lettere for alle at sortere affald. 

Formålet er, at vi i fremtiden vil møde det samme piktogram for en given type affald, ligegyldigt hvor vi skal af med det:

 • Hjemme i boligen i én kommune
 • På arbejdet i en anden kommune
 • I sommerhuset i en tredje kommune
 • På genbrugspladserne
 • I det offentlige rum og til events og arrangementer

Emballagen og sortering
Mange producenter bruger allerede i dag piktogrammerne på deres produkter og emballager til at guide forbrugerne til god affaldssortering.

Vores app giver dig direkte besked, når din beholder skal tømmes.

I app’en kan du se tømmedatoerne for din adresse, og samtidig får du en push-besked klokken 18 aftenen inden, din beholder bliver tømt. Du kan også indtaste flere adresser i app’en, så du automatisk får besked, når for eksempel beholderen ved sommerhuset skal tømmes.

Det vil selvfølgelig også gælde den nye nr. 2 genbrugsbeholder, så du får hjælp til at huske at stille dine beholdere ud til tømning, selvom de måske får hver deres tømmedag.