Projekter og her arbejder vi

På denne side finder du projekter der er igang og som er på vej.

Igangværende projekter

Separatkloakering af dele af Højer By (opdateret 09.09.2020)

Dele af det fælleskloakerede område i Højer skal separatkloakeres. Dette vil ske i samarbejde med Tøndermarskinitiativet, idet Kommunen planlægger byfornyelse i dele af Højer by.

Der er blevet afholdt orienterende borgermøde den 3. juni 2015.

Referat og svar på spørgsmål fra borgermødet

Den overordnede tidsplan for Tønder Spildevand er at projektere i 2019 og påbegynde dele af anlægsarbejdet ultimo 2019 og anlægsarbejdet forventes færdigt til sommeren 2021, ud fra koordinering med Tøndermarskinitiativet og Tønder Kommune. Der vil blive indkaldt til borgermøde til efterår 2019 inden anlægsarbejdet opstarter.

Tønder Kommune afholdte mandag den 28. januar 2019 Borgermøde om tillæg 7 til spildevandsplanen på Højer Efterskole)  
Tillægget kan ses på Tønder Kommunes hjemmeside).

Tønder Kommune har udbudt Byfornyelsesarbejdet i i Arkitektkonkurrence og Arkitektfirmaet Erik Brandt Dam fra København har vundet Arkitektopgaven om Byfornyelsen i Højer og starter projektering op i februar 2019.

Tønder Spildevand A/S har sendt rådgivningsarbejdet for Kloaksanering i Højer i EU udbud og vinder blev COWI som Tønder Spildevand i maj måned 2019 har skrevet kontrakt med som rådgiver på kloaksaneringsprojektet i Højer.

Nyt 07.10.2019
Første anlægsentreprise i Højer har været  udbudt i licitation omhandlende regnvandssø og arealet udenom, på den tidligere Marsk Møbler gund i den sydlige bydel.
Her kom entreprenørfirmaet Arkil A/S med det bedste tilbud og begynder anlægsarbejdet med at etablere regnvandssøen  i uge 42 d.å. Arbejdet forventes afsluttet primo 2020. Der vil blive opsat infotavle med nærmere oplysninger om projektet ved arbejdsområdet.

Der vil løbende komme information her på hjemmesiden under denne overskrift, som følge af planlægning/projektering mellem Tønder Forsyning og Tøndermarskinitiativet og de besluttede løsninger for Højer by.

Materiale for "Udtræden for Tag- og overfladevand"

Skema Ansøgning om delvis udtrædelse af TF Tag- og overflade vand Højer, pdf 

Nedsivningsanlæg og nedsivningstest, pdf


Nyt 07.09.2020
Regnvandsbassinnet er færdig ved Ankomstpunktet Højer syd og forventes afleveret sept. 2020 – der resterer restarbejder med fjernelse af ukrudt og græssåning og bassinskråningstilpasninger.

Etape 2 Højer Kloaksanering

Kloakseparering og semikloakering af Højer By er nu færdigprojekteret og sendt i EU udbud.

Ultimo sept. 2020 forventes der at der er skrevet kontrakt med en anlægsentreprenør.
Tidsplan og kontaktpersoner vil kunne ses her på hjemmesiden ca. ultimo sept. 2020.

Den overordnede tidsplan for etape 2 i Højer er fra primo okt. 2020 til sommer 2022.


Kontaktperson: 
Tønder Forsyning A/S: Bjarne Damgaard Petersen, tlf.: 8843 7543, bdp@tonfor.dk 
COWI Rådgiver: Henrik Brødsgaard Petersen, tlf.: 2097 6327, hbp@cowi.com
Arkil A/S Entreprenør: Morten Schmidt, tlf.: 2373 4566, mrs@arkil.dk

 

Kloaksanering Tønder midtby (opdateret 01.09.2020)

Kloakken i den centrale del af Tønder er fra 1925 og trænger til udskiftning efter snart 100 års brug. Området dækker groft sagt over centrum, området ved Strucksalle, Markgade, Viddingherredsgade, samt dele af Ribelandevej og Carstensgade.

Rambøll har vundet opgaven med projektering og tilsyn i et EU-udbud.

ETAPE 1:
Etape 1 graves fra sept. 2020 til forsommeren 2021 og omhandler gaderne Nørregade, Vidågade, Delasvej og dele af Østergade og Søndergade. To tegninger kan ses her:
Tegning 1.pdf   og  tegning 2.pdf

Det er området inden for den tykke grå stiplede linje, som er med i Etape 1.
Der skal også graves i en del af baggårdene hvor kloakken fordeler sig til flere ejendomme på kryds og tværs.

Opgaven er udbudt med Tønder Kommune, som et fællesudbud, da Tønder Kommune i samme ombæring laver nye fortove i Vidågade og Delasvej.

Entreprenør på Etape 1: Nørgaard Anlæg

Borgermøde 26.08.2020: Spørgsmål og svar


AKTIVITETSBÅNDET:

Forsyningen er med i Tønder Kommunes udbud af ”Aktivitetsbåndet”, som er den grønne allé fra Østergade, ned forbi Liebestemplet og videre ned til parken ved Tønder Gymnasium. Kommunen laver forskønnelse af området og forsyningen udvider Nørre Borgerdigegrøften (Laurentiussstrømmen), så der er mere plads til store mængder regnvand under skybrud. Gravearbejdet starter op i efteråret 2020 og er slut i forsommeren 2021. Firmaet Effekt er Tønder Kommunes arkitekt på opgaven. 

ETAPE 2:
Omhandler området ved Skibbroen og laves som fællesudbud med Tønder Kommune. Omfanget af gader er endnu ikke helt fastlagt. Er planlagt til at skulle graves fra januar 2021.

ETAPE 3: Omfang ikke fastlagt endnu.


GENERELT:
Mange gader kloaksaneres med strømpeforing, som er en opgravningsfri metode, men omfanget er ikke helt på plads endnu, men i 2021 vil de første brøndstræk formentlig blive udbudt til entreprenør.


Kontaktpersoner:
Tønder Forsyning:  Jacob Bols,  tlf.: 8843 7544,  jab@tonfor.dk 
Rådgiver: Rambøll A/S, Søren Guttenberg, tlf.: 5161 3064, sog@ramboll.dk
Entreprenør: Nørgaard Anlæg: Michael Nørgaard, tlf.: 2049 4733 og/eller Formand Bo Schmidt, tlf.: 2427 0285

 

Spildevandskloakering i det åbne land, Tornskov Nord (opdateret 25.06.2020)

Forundersøgelser, projektering er foretaget i 2018/2019 og selve udførelsen sker i 2020 - nærmere information følger..

Tornskov Nord 5 ejendomme

Der vil blive foretaget afspærringer og omkørsler i forbindelse med arbejdets udførelse. Der vil som udgangspunkt blive opretholdt vejadgang for grundejeren.

Entreprenør: Kjelkvist A/S

Kontaktperson:  Morten Søndergaard Thomsen, Tlf.: 8843 7551, mth@tonfor.dk 

Kloakarbejde ved Kærgård, Emmerlev/Sdr. Sejerslev (opdateret 25.03.2020)

På grund af flere stræk med meget dårlige/tærede kloakrør, skal ca. 750m kloakledning, og 11 spildevandsbrønde udskiftes 1:1, hvilket vil sige, at de gamle skal graves op, og nye lægges i jorden.

Gravearbejdet vil foregå på dele af hhv. Lille Møllevej, Kærgårdvej og Højervej. 
Gravearbejdet er planlagt med start uge 16. 
Det forventes at projektet afsluttes i uge 31. 

Kontaktpersoner:
Entreprenør: Entreprenør Rahr ApS

Tønder Forsyning A/S: Morten Søndergaard Thomsen, Tlf.: 88437551, mail: mth@tonfor.dk

Kloakering af Husum-Ballum (opdateret 30.01.2020)

Det er planen at separat- eller spildevandskloakere hele den fælleskloakerede del af Husum-Ballum. De berørte lodsejere har derfor fået tilbud om at udtræde af forsyningen for regnvands vedkommende. Når Kommunens spildevandsplan er godkendt, kan der tilbagebetales 12.000 kr. til de lodsejere, der afleder alt deres regnvand på egen grund. Tønder Kommune forventer, at spildevandsplanen godkendes i maj 2020.

Arbejdet i marken udføres i etaper, og der går flere år før alle er separeret. Der er holdt informationsmøde herom på Ballumhus i november 2018:

PowerPoint fra mødet

Referat med spørgsmål og svar fra salen 

Første del af kloakarbejdet omfattede et område ved Nørrevej, Husumvej og Mølbyvej. Dette arbejde blev udført i 2019.

Anden del af kloakarbejdet omfatter Slippevej og en del af Gaden. Dette arbejde forventes udført i 2020.

Der vil forekomme gravearbejde og tung trafik med lastbiler, mens der arbejdes. De direkte berørte lodsejere får særskilt besked om arbejdet.

Kontaktperson Tønder Forsyning: Jan Kirchner, mobil: 2327 9626, mail: jak@tonfor.dk

Kloakseparering i Skærbæk (opdateret 27.01.2020)

Dele af de fælleskloakerede områder i Skærbæk skal separeres fra 2021 og frem. Undersøgelserne af kloaknettet er påbegyndt og i løbet af foråret 2020 vil der blive tilknyttet en rådgiver som skal projektere de forestående arbejder. Skærbæk bliver delt op i 5 delområder, hvor der skal arbejdes med løsninger i hvert del område. 

Vi starter i delområde 1 som omfatter gaderne Gl, Ullerupvej, Ullerupvej, Møllevej, Dalen, Grenen, Buen, og Kilen. Det er husene øst for jernbanen på Gl Ullerupvej og Ullerupvej der er med i delområde 1. De berørte husejere i området er indkaldt til borgermøde.

Referat fra borgermødet vedrørende delområde 1 

Power Point fra borgermødet vedrørende delområde 1

Læs den Geotekniske undersøgelsesrapport, der er udført for at få et orienterende kendskab til jordbunds- og grundvandsforholdene for det aktuelle område.

Se skemaet for pejlemålingerne for grundvandshøjden

Læs folderen om: Nedsivning af regnvand på egen grund

Tidsplan: Projektering i perioden april 2020-april 2021

Udførsel fra primo 2021-2025

Kontaktperson:

Tønder Forsyning: projektleder Flemming Oltmann, tlf.:88437549, flo@tonfor.dk

Rådgiver: Envidan A/S, Ruben Lauridsen, Mobiltlf.: +45 42 12 54 86
rul@envidan.dk

Udredning af kloakoverløbet i Agerskov (19.11.2019)

Tønder Forsyning vil i samarbejde med Tønder Kommune undersøge kloaksystemet for fejltilslutninger i Agerskov. I forbindelse med nogle meget kraftige regnbyger er der sket nogle uhensigtsmæssige tilfælde af opstuvning af spildevand op på terræn. Hele Agerskov er separatkloakeret, og disse utilsigtede hændelser burde derfor ikke kunne opstå. Problemet opstår fordi der kommer meget regnvand i spildevandsledningerne - meget mere end der burde være. Derfor skal der nu laves en omfattende kontrol af ledningsnettet for at synliggøre, hvorfra regnvandet kommer.

Farvetvand undersøgelser:
I de områder hvor vi kan konstaterer at der kommer meget regnvand i spildevands ledningen, vil vi udfører farvet vand undersøgelser, som går ud på at der tilføjes et ufarligt men synligt farvestof til vandet i tagrenden, vejbrønde mm. og så følger man vandets vej for at finde ud af hvilke kloakrør det løber ud til, om det er til regnvandsrørene som det er tiltænkt eller om det løber ud i spildevandsledningen ved en fejl.
Kontrollen vil i første omgang omfatte de ejendomme som leder spildevand til pumpestationen på Præstegårdsvej. De husejere på Præstegårdsvej, Nørregade, Kirkevej, Bytoften og Tværgade, der skal have kontrolleret deres tilslutninger har modtaget et brev, om hvornår det sker.

Niveaumålinger:
For at kunne lokaliserer de store mængder regnvand der kommer til spildevandet, opdeler vi Agerskov i mindre delområder. Det gør vi ved at sætte niveaumålere i spildevandsbrønde på udvalgte steder. Derved kan vi måle om der kommer regnvand fra oplandet til den brønd som måleren sidder i. det gør det nemmere at finde de områder der så skal kigges nærmere på. der er sat 18 niveaumålere op rundt om i byen, de vil sidde i brøndene til midt November og løbende afgive data om vandet vej.

Andre undersøgelser:
Vi er samtidig med de andre undersøgelser i gang med at gennemgå kloaknettet i Agerskov, for at få se om der skulle være fejl i systemerne. Man vil derfor kunne opleve at vi går rundt i byen og kigge i brønde og måske graver når vi har fundet noget der skal rettes.

Tidsplan:
Undersøgelser: August til December 2019
Udbedringer, myndighedsbehandling endnu ikke tidssat.

Kontaktperson:
Tønder Forsyning: projektleder Flemming Oltmann, tlf.8843 7549, mobil 5117 9104, mail flo@tonfor.dk

Entreprenør: LMJ og Arkil Anlæg

STATUS 19.11.2019
Private: fejltilslutninger af regnvand på spildevand 14 stk.
Institutioner: fejltilslutninger af regnvand på spildevand 3 stk.
Erhverv: fejltilslutninger af regnvand på spildevand 1 stk.
Vejbrønde: fejltilslutninger af regnvand på spildevand 5 stk.
Fejltilslutninger af spildevand på regnvand: 3 stk.

Fejl og mangler på offentlige kloak, Tønder Forsyning: 
- manglende regnvandstilslutning til private grunde 2 stk.: afventer sætning af pumpestation forventes udført start november 2019.
- åben Bypass 1 stk. Bypass er en forbindelse mellem regnvandssystemet og spildevandssystemet som bruges under etableringsarbejdet: den er nu blevet lukket.
- utætheder mellem regnvand og spildevand 1 stk.: to brønde der er ved at blive renoveret i Industriområdet.

 

Renovering af vandledning fra Højer til Rudbøl (opdateret 23.08.2019)

Som led i Tønder Vand A/S renoveringsplan skal hovedvandledningen fra Højer til Rudbøl renoveres.
Renoveringen foregår ved at der etableres en ny Ø110mm pe vandledning fra Højer til Rudbøl.

Projektet deles i to etaper:

1 Etape: Går fra Højer til Nørremølle forventes udført i sep-okt 2019
2 Etape: Går fra Nørremølle til Rudbøl og udføres i 2020

Inden gravearbejdet starter vil grundejer blive informeret om, hvad der kommer til at ske.

Kontaktpersoner: 
Entreprenør: Kjelkvist A/S, Gert Nissen tlf.: 4033 4328
Tønder Forsyning A/S: Flemming Oltmann, tlf.: 8843 7549,  mail: flo@tonfor.dk 

 

Kommende projekter

Kloaksanering i Toftlund (opdateret 17.06.2020)

Dele af de fælleskloakerede områder i Toftlund skal saneres. Arbejdet vil finde sted i den norlige del af byen, øst for Tangegangen, og langs dele af Koldingvej. Arbejdet vil ikke berøre borgerne.

Tidsplan: Arbejdet udføres i første halvår 2021

Kontaktperson: Finn Egholm, tlf.: 5117 9087, fem@tonfor.dk

Spildevandskloakering af Harknag, 29 ejendomme (opdateret 26.03.2020)

I henhold til den gældende spildevandsplan, skal Harknag spildevandskloakeres i 2021. 
Forundersøgelserne hertil er ved at være afsluttet, og projekteringen af spildevandssystemet er sat i gang. 

Udførelsesperiode er endnu ikke fastlagt på nuværende tidspunkt. 

Tidsplan: Ikke fastlagt

Kontaktperson: Morten Søndergaard Thomsen, Tlf.: 88437551, mail: mth@tonfor.dk

Tønder Forsyning forventer at overtage renseanlægget i Branderup (opdateret 16.03.2020)

Tønder Forsyning forventer at overtage renseanlægget i Branderup fra Arla i nærmeste fremtid. Herefter er det planen at udbygge og forny renseanlægget, så det kan modtage øgede mængder industrispildevand fra mejeriet. Det forventes, at renseanlægget fremover belastes med ca. 30.000 pe.

Arbejdet med renseanlægget forventes udbudt i foråret 2020 som totalentreprise/EU-udbud. Efter en forudgående prækvalifikation for interesserede rådgivere/entreprenører skal de prækvalificerede firmaer udarbejde skitseprojekt/tilbud til aflevering og vurdering før sommerferien.

Anlægsarbejdet forventes at starte op, så snart den valgte rådgiver/entreprenør er klar til det. Renseanlægget skal stå færdigt, så det er klar til at modtage spildevand fra Arla medio 2021.


Kontaktperson: Jan Kirchner, tlf.: 23 27 96 26, jak@tonfor.dk

Kloakseparering i Løgumkloster (opdateret 09.10.2019)

Dele af de fælleskloakerede områder i Løgumkloster skal separeres fra 2021 og frem. Omfang og udførelsesperioden er ikke endeligt fastlagt på nuværende tidspunkt. Undersøgelser af kloaknettet og afløbsforhold i hele byen påbegyndes i 2020.

Tidsplan: ikke fastlagt
Kontaktperson: Flemming Oltmann, tlf.:8843 7549, flo@tonfor.dk

 

SMS services

To forskellige services. AlarmSMS, ved tegn på brud. ServiceSMS hvis der er forstyrrelser i vandforsyning.