Projekter og her arbejder vi

På denne side finder du projekter der er igang og som er på vej.

Igangværende projekter

Separatkloakering af dele af Højer By (opdateret 08.04.2021)

Dele af det fælleskloakerede område i Højer skal separatkloakeres. Dette vil ske i samarbejde med Tøndermarskinitiativet, idet Kommunen planlægger byfornyelse i dele af Højer by.

Der er blevet afholdt orienterende borgermøde den 3. juni 2015.

Referat og svar på spørgsmål fra borgermødet

Den overordnede tidsplan for Tønder Spildevand er at projektere i 2019 og påbegynde dele af anlægsarbejdet ultimo 2019 og anlægsarbejdet forventes færdigt til sommeren 2021, ud fra koordinering med Tøndermarskinitiativet og Tønder Kommune. Der vil blive indkaldt til borgermøde til efterår 2019 inden anlægsarbejdet opstarter.

Tønder Kommune afholdte mandag den 28. januar 2019 Borgermøde om tillæg 7 til spildevandsplanen på Højer Efterskole)  
Tillægget kan ses på Tønder Kommunes hjemmeside).

Tønder Kommune har udbudt Byfornyelsesarbejdet i i Arkitektkonkurrence og Arkitektfirmaet Erik Brandt Dam fra København har vundet Arkitektopgaven om Byfornyelsen i Højer og starter projektering op i februar 2019.

Tønder Spildevand A/S har sendt rådgivningsarbejdet for Kloaksanering i Højer i EU udbud og vinder blev COWI som Tønder Spildevand i maj måned 2019 har skrevet kontrakt med som rådgiver på kloaksaneringsprojektet i Højer.

Nyt 07.10.2019
Første anlægsentreprise i Højer har været  udbudt i licitation omhandlende regnvandssø og arealet udenom, på den tidligere Marsk Møbler gund i den sydlige bydel.
Her kom entreprenørfirmaet Arkil A/S med det bedste tilbud og begynder anlægsarbejdet med at etablere regnvandssøen  i uge 42 d.å. Arbejdet forventes afsluttet primo 2020. Der vil blive opsat infotavle med nærmere oplysninger om projektet ved arbejdsområdet.

Der vil løbende komme information her på hjemmesiden under denne overskrift, som følge af planlægning/projektering mellem Tønder Forsyning og Tøndermarskinitiativet og de besluttede løsninger for Højer by.

Materiale for "Udtræden for Tag- og overfladevand"

Skema Ansøgning om delvis udtrædelse af TF Tag- og overflade vand Højer, pdf 

Nedsivningsanlæg og nedsivningstest, pdf


Nyt 07.09.2020
Regnvandsbassinnet er færdig ved Ankomstpunktet Højer syd og forventes afleveret sept. 2020 – der resterer restarbejder med fjernelse af ukrudt og græssåning og bassinskråningstilpasninger.
 

Nyt 08.10.2020
I forbindelse med kloakarbejde i Siltoftvej vil vejen være spærret for gennemkørsel i perioden 8.10.2020 til 13.11.2020.  
Læs mere forældet
 

Nyt 13.11.2020
I forbindelse med kloakarbejde i Siltoftevej vil vejen være spærret for gennemkørsel i perioden 8.10.2020 til 4.12.2020.
Læs mere

 

Etape 2 Højer Kloaksanering

Kloakseparering og semikloakering af Højer By er nu færdigprojekteret og sendt i EU udbud. Det blev Entreprenøren Henning Have A/S fra Vejen som fik opgaven.

Den overordnede tidsplan for Højer etape 2 i 2021 og 2022

Tidsplan se her;   Link kloak.pdf       Link til belægninger.pdf


Tilføjet den 08.04.2021  
Link til korttids tidsplan kloak   og   link til korttids tidsplan belægninger
 

Fra primo oktober 2020 og frem til medio februar 2021 arbejdes der med nedlægning af kloakledning på Silfoftvej og op mod og i Slusevej i Højer.


Kontaktperson: 
Tønder Forsyning A/S: Bjarne Damgaard Petersen, tlf.: 8843 7543, bdp@tonfor.dk 
COWI Rådgiver: Henrik Brødsgaard Petersen, tlf.: 2097 6327, hbp@cowi.com
Entreprenør Henning Have A/S : Henrik Andersen, tlf.: 5336 7960, ha@hhave.dk

Kloakseparering i Skærbæk (opdateret 29.03.2021)

Generel info
Dele af de fælleskloakerede områder i Skærbæk skal separeres fra 2021 og frem. Skærbæk bliver delt op i 5 delområder (se Power Point), de grunde der er fælleskloakeret i de udpegede delområder er blevet tilbudt at udtræde for tag og overfaldevand. Tidsfristen for ansøgningen herom er 1. Maj 2021. Her efter går projektering i gang.

Rådgiver på hele projektet er firmaet Envidan. Rådgiverens opgave vil bestå i at projekterer og bistå med rådgivning.

Tidsplan:
Projektering april 2020- august 2021
Udførsel fra marts 2021 til ultimo 2025

Kontaktpersoner:
Tønder Forsyning: projektleder Flemming Oltmann, tlf.: 88437549, flo@tonfor.dk

Rådgiver: Envidan A/S, Ruben Lauridsen, Mobiltlf.: +45 42 12 54 86
rul@envidan.dk


Diverse infomationsmaterialer, pdf: 

Referat af borgermødet vedrørende Skøttegårdsvej, 11.11.2020

Referat fra borgermødet vedrørende delområde 1, 21.01.2020 

Power Point fra borgermødet vedrørende delområde 1

Læs den Geotekniske undersøgelsesrapport, der er udført for at få et orienterende kendskab til jordbunds- og grundvandsforholdene for det aktuelle område.

Se skemaet for pejlemålingerne for grundvandshøjden, ny 19.11.2020​

Læs folderen om: Nedsivning af regnvand på egen grund

Etape 1:
Første etape omhandler separatkloakering af Ullerupvej, Buen, Dalen, Grenen, Møllevej, Kilen og Gl. Ullerupvej. På Ullerupvej vil der blive lavet LAR (Lokal Afledning af Regnvand) løsninger bestående af en lille grøft i begge sider af vejen i den grønne stribe, og nedsivning af regnvand fra vejarealet i faskiner. På fabriksvej kommer der et nyt regnvandsbassin. Bassinet vil blive et tørt bassin, som der kun står vand i når det regner. Området vil blive tilsået med en frøgræsblanding som skal til gode se biodiversiteten, for at det kan lykkes vil alt muld blive fjernet fra og frøgræsblandingen sået i råjord.

Entreprenør: Arkil A/S kontakt: Morten Schmidt tlf.23734566
Tidsplan: marts 2021 april 2022

 

 

Kloaksanering i Toftlund (opdateret 11.03.2021)

Dele af de fælleskloakerede områder i Toftlund skal saneres med følgende to anlægsprojekter:

Det ene anlægsprojekt er mellem Tankegangen og Østerdalen. 
Tidsplan: udføres i perioden fra uge 10 til uge 15

Det andet anlægsprojekt er på den syd-østlige side af Koldingvej mellem Gøttrupvej og Søndergade/Høllevang Alle.
Tidsplan: påbegyndes i uge 12 og afsluttes ved udgangen af uge 25

Arbejdet vil ikke berøre borgerne.

Kontaktperson: Finn Egholm, tlf.: 5117 9087, fem@tonfor.dk

Spildevandskloakering af Harknag, 29 ejendomme (opdateret 22.02.2021)

I henhold til den gældende spildevandsplan, skal Harknag spildevandskloakeres i 2021. Forarbejdet er nu afsluttet, og gravearbejdet vil snart gå i gang. 

Der er i alt 29 ejendomme i Harknag der skal spildevandskloakeres. Spildevandet vil blive ledt fra Harknag til det eksisterende system der løber gennem Husum-Ballum.
Projektet har været i offentligt udbud. Kjelkvist A/S kom med det billigste tilbud, og blev dermed valgt til opgaven. 

De fleste rør vil blive lagt i jorden ved brug af styret underboring. Styret underboring er en metode der medfører minimum gener for grundejere i området.

Der har i uge 7 været afholdt møder med de enkelte grundejere i området, som en erstatning for det egentlige borgermøde, der desværre ikke kunne afholdes grundet forsamlingsforbuddet. Alle borgere har fået tilbudt et personlige møde, hvilket 12 grundejere takkede ja til. På disse møder kom der mange gode spørgsmål, som er blevet samlet i ét samlet dokument, så alle kan se hvad der blev spurgt om, samt hvilket svar der blev givet. Dokumentet kan læses her

Tidsplan:
Opstart d. 1 April 2021. Projektet vil senest være afsluttet d. 1 Oktober 2021. 

Kontaktpersoner: 
Tønder Forsyning A/S: Morten Søndergaard Thomsen, Mobil: 5117 9110, Mail: mth@tonfor.dk
Kjelkvist A/S: Gert Nissen, Mobil: 4033 4328, Mail: gn@kjelkvist.com

Kloak- og Belægningsarbejder på Bargumsvej, Tønder (22.02.2021)

Det berørte område er fra Leos Plejecenter, til jernbaneovergangen på Bargumsvej.

De nuværende regnvands- og spildevands rør og brønde er ved at være færdige, og trænger derfor til udskiftning. Da vi kommer til at skulle grave i vejareal, vil Tønder Kommune i samme omgang have udskiftet asfalten i området. Tønder Kommune udskifter også vejbrønde/rendestensbrønde, samt det sydlige fortov. 

Både regnvands- og spildevandssystemet bliver placeret i vejen.

Opgaven har været i offentligt udbud, hvor Freiberg Entreprenør A/S kom med det billigste tilbud, og fik dermed tildelt opgaven. 

Tidsplan:
Opstart forventes start/midt april måned 2021. Gravearbejdet forventes afsluttet senest d. 13.08.2021

Kontaktpersoner: 
Tønder Forsyning A/S: Morten Søndergaard Thomsen, Mobil: 5117 9110, Mail: mth@tonfor.dk
Freiberg Entreprenør A/S: Karsten Lillelund Terkildsen, Mobil: 2222 5389, Mail: klt@freiberg.as

Genopretning og tilpasning af regnvandsbassin RB008 Jægerskoven, Toftlund (15.02.2021)

Opgaven omfatter renovering og udvidelse af det eksisterende regnvandsbassin RB009 Sønderbyen, Agerskov.

Herunder bortskaffelse af forurenet slam, etablering af nyt afløbsbygværk og etablering af ny regnvandsledninger, blandt andet styret underboring.

Tidsplan: 
Udførelse:  1. december 2020 til maj 2021

Kontaktperson: Anne Margrethe Brink, tlf.: 8843 7541, amb@tonfor.dk
Entreprenør: HedeDanmark

Ny trykledning til spildevand i Abild (01.02.2021)

For at aflaste eksisterende kloaksystem gennem Abild By, er det besluttet at udføre en ny trykledning gennem Abild, som bl. a skal tage spildevand fra Sølsted, Nørregårdsvej mm. Den ny Trykledning går fra Rundkørsel i Abild og ad Vennemosevej mod øst, til hovedpumpestationen som ligger lige uden for Abild Øst.

Trykledningen udføres som styret underboring, så der bliver kun et par enkelte opgravninger i Vennemosevej.

Arbejdet forventes færdigt medio marts 2021. 

Projektet er projekteret af det rådgivende ingeniørfirma Envidan A/S

Arbejdet har været udbudt i Licitation og Entreprenørfirmaet Kjelkvist A/S kom med bedste tilbud og har fået tildelt anlægsarbejdet. 

For at se tidsplan – tryk HER

Kontaktpersoner:
Tønder Forsyning: Bjarne Damgaard Petersen, mobil: 5117 9088, mail bdp@tonfor.dk

Rådgiver:  Ruben Lauridsen, Envidan A/S, mobil 4212 5486, mail rul@envidan.dk

Entreprenør:  Gert Nissen, Kjelkvist A/S, mobil 4033 4328,  mail gn@kjelkvist.com  

Kloakering af Husum-Ballum (opdateret 26.11.2020)

Det er planen at separat- eller spildevandskloakere hele den fælleskloakerede del af Husum-Ballum. De berørte lodsejere har derfor fået tilbud om at udtræde af forsyningen for regnvands vedkommende. Kommunen har nu godkendt spildevandsplanen, og der kan derfor tilbagebetales 12.000 kr. til de lodsejere i de fælleskloakerede områder, der afleder alt deres regnvand på egen grund. 

Arbejdet med separatkloakeringen udføres i etaper, og der går flere år før alle er separeret. Der er holdt informationsmøde herom på Ballumhus i november 2018:

PowerPoint fra mødet

Referat med spørgsmål og svar fra salen 

Første del af kloakarbejdet omfattede et område ved Nørrevej, Husumvej og Mølbyvej. Dette arbejde blev udført i 2019.

Anden del af kloakarbejdet omfatter Slippevej og en del af Gaden. Dette arbejde forventes udført i perioden april-oktober 2021.

Der vil forekomme gravearbejde og tung trafik med lastbiler, mens der arbejdes. De direkte berørte lodsejere får særskilt besked om arbejdet, inden arbejdet går i gang.

Kontaktperson Tønder Forsyning: Jan Kirchner, mobil: 2327 9626, mail: jak@tonfor.dk

Renovering af vandledninger på Rømø (opdateret 14.10.2020)

Som led i Tønder Vand A/S renoveringsplan skal vandledningerne på dele af Juvrevej, Østerhedevej og Rislumvej på Rømø renoveres.
Renoveringen foregår ved at der etableres en nye hovedvandledninger samt stik ledninger til de berørte ejendomme.

Projektet deles i to etaper:
1 Etape: Juvrevej aug.-nov. 2020
2 Etape: Østerhedevej og Risulmvej Nov.-dec. 2020

De berørte grundejer er blevet informeret.

Kontaktpersoner: 
Entreprenør: Kjelkvist A/S, Gert Nissen tlf.: 4033 4328
Tønder Forsyning A/S: Flemming Oltmann, tlf.: 8843 7549,  mail: flo@tonfor.

Kloaksanering Tønder midtby (opdateret 01.09.2020)

Kloakken i den centrale del af Tønder er fra 1925 og trænger til udskiftning efter snart 100 års brug. Området dækker groft sagt over centrum, området ved Strucksalle, Markgade, Viddingherredsgade, samt dele af Ribelandevej og Carstensgade.

Rambøll har vundet opgaven med projektering og tilsyn i et EU-udbud.

ETAPE 1:
Etape 1 graves fra sept. 2020 til forsommeren 2021 og omhandler gaderne Nørregade, Vidågade, Delasvej og dele af Østergade og Søndergade. To tegninger kan ses her:
Tegning 1.pdf   og  tegning 2.pdf

Det er området inden for den tykke grå stiplede linje, som er med i Etape 1.
Der skal også graves i en del af baggårdene hvor kloakken fordeler sig til flere ejendomme på kryds og tværs.

Opgaven er udbudt med Tønder Kommune, som et fællesudbud, da Tønder Kommune i samme ombæring laver nye fortove i Vidågade og Delasvej.

Entreprenør på Etape 1: Nørgaard Anlæg

Borgermøde 26.08.2020: Spørgsmål og svar


AKTIVITETSBÅNDET:

Forsyningen er med i Tønder Kommunes udbud af ”Aktivitetsbåndet”, som er den grønne allé fra Østergade, ned forbi Liebestemplet og videre ned til parken ved Tønder Gymnasium. Kommunen laver forskønnelse af området og forsyningen udvider Nørre Borgerdigegrøften (Laurentiussstrømmen), så der er mere plads til store mængder regnvand under skybrud. Gravearbejdet starter op i efteråret 2020 og er slut i forsommeren 2021. Firmaet Effekt er Tønder Kommunes arkitekt på opgaven. 

ETAPE 2:
Omhandler området ved Skibbroen og laves som fællesudbud med Tønder Kommune. Omfanget af gader er endnu ikke helt fastlagt. Er planlagt til at skulle graves fra januar 2021.

ETAPE 3: Omfang ikke fastlagt endnu.


GENERELT:
Mange gader kloaksaneres med strømpeforing, som er en opgravningsfri metode, men omfanget er ikke helt på plads endnu, men i 2021 vil de første brøndstræk formentlig blive udbudt til entreprenør.


Kontaktpersoner:
Tønder Forsyning:  Jacob Bols,  tlf.: 8843 7544,  jab@tonfor.dk 
Rådgiver: Rambøll A/S, Søren Guttenberg, tlf.: 5161 3064, sog@ramboll.dk
Entreprenør: Nørgaard Anlæg: Michael Nørgaard, tlf.: 2049 4733 og/eller Formand Bo Schmidt, tlf.: 2427 0285

 

Kommende projekter

Tønder Forsyning forventer at overtage renseanlægget i Branderup (opdateret 16.03.2020)

Tønder Forsyning forventer at overtage renseanlægget i Branderup fra Arla i nærmeste fremtid. Herefter er det planen at udbygge og forny renseanlægget, så det kan modtage øgede mængder industrispildevand fra mejeriet. Det forventes, at renseanlægget fremover belastes med ca. 30.000 pe.

Arbejdet med renseanlægget forventes udbudt i foråret 2020 som totalentreprise/EU-udbud. Efter en forudgående prækvalifikation for interesserede rådgivere/entreprenører skal de prækvalificerede firmaer udarbejde skitseprojekt/tilbud til aflevering og vurdering før sommerferien.

Anlægsarbejdet forventes at starte op, så snart den valgte rådgiver/entreprenør er klar til det. Renseanlægget skal stå færdigt, så det er klar til at modtage spildevand fra Arla medio 2021.


Kontaktperson: Jan Kirchner, tlf.: 23 27 96 26, jak@tonfor.dk

Kloakseparering i Løgumkloster (opdateret 09.10.2019)

Dele af de fælleskloakerede områder i Løgumkloster skal separeres fra 2021 og frem. Omfang og udførelsesperioden er ikke endeligt fastlagt på nuværende tidspunkt. Undersøgelser af kloaknettet og afløbsforhold i hele byen påbegyndes i 2020.

Tidsplan: ikke fastlagt
Kontaktperson: Flemming Oltmann, tlf.:8843 7549, flo@tonfor.dk

 

SMS services

To forskellige services. AlarmSMS, ved tegn på brud. ServiceSMS hvis der er forstyrrelser i vandforsyning.