Projekter og her arbejder vi

På denne side finder du projekter der er igang og som er på vej.

Igangværende projekter

Reetablering af RB009 Sønderbyen, Agerskov (opdateret 18.06.2019)

Opgaven omfatter opgravning og reetablering af regnvandsbassinet RB009 Sønderbyen, Agerskov.

Regnvandsbassinet udbydes sammen med oprensning af regnvandsbassinet RB014 Kogen, Møgeltønder.

Tidsplan: 
Licitation 26. juni 2019
Udførelse:  1. august til medio september 2019

Kontaktperson: Anne Margrethe Brink, tlf.: 8843 7541, amb@tonfor.dk
Rådgiver: FULDENDT A/S, Liliana Andersen, tlf.: 7522 4088, laa@fuldendt.dk

Reetablering af RB014 Kogen, Møgeltønder (opdateret 18.06.2019)

Opgaven omfatter opgravning og reetablering af regnvandsbassinet RB014 Kogen, Møgeltønder

Regnvandsbassinet udbydes sammen med oprensning af regnvandsbassinet RB009 Sønderbyen, Agerskov 

Tidsplan: 
Licitation 26. juni 2019
Udførelse:  1. august til medio september 2019

Kontaktperson: Anne Margrethe Brink, tlf.: 8843 7541, amb@tonfor.dk
Rådgiver: FULDENDT A/S, Liliana Andersen, tlf.: 7522 4088, laa@fuldendt.dk

Separatkloakering af dele af Højer By (opdateret 11.06.2019)

Dele af det fælleskloakerede område i Højer skal separatkloakeres. Dette vil ske i samarbejde med Tøndermarskinitiativet, idet Kommunen planlægger byfornyelse i dele af Højer by.

Der er blevet afholdt orienterende borgermøde den 3. juni 2015.

Referat og svar på spørgsmål fra borgermødet

Den overordnede tidsplan for Tønder Spildevand er at projektere i 2019 og påbegynde dele af anlægsarbejdet ultimo 2019 og anlægsarbejdet forventes færdigt til sommeren 2021, ud fra koordinering med Tøndermarskinitiativet og Tønder Kommune. Der vil blive indkaldt til borgermøde til efterår 2019 inden anlægsarbejdet opstarter.

Tønder Kommune afholdte mandag den 28. januar 2019 Borgermøde om tillæg 7 til spildevandsplanen på Højer Efterskole)  
Tillægget kan ses på Tønder Kommunes hjemmeside).

Tønder Kommune har udbudt Byfornyelsesarbejdet i i Arkitektkonkurrence og Arkitektfirmaet Erik Brandt Dam fra København har vundet Arkitektopgaven om Byfornyelsen i Højer og starter projektering op i februar 2019.

Tønder Spildevand A/S har sendt rådgivningsarbejdet for Kloaksanering i Højer i EU udbud og vinder blev COWI som Tønder Spildevand i maj måned 2019 har skrevet kontrakt med som rådgiver på kloaksaneringsprojektet i Højer.

Der vil løbende komme information her på hjemmesiden under denne overskrift, som følge af planlægning/projektering mellem Tønder Forsyning og Tøndermarskinitiativet og de besluttede løsninger for Højer by.

Materiale for "Udtræden for Tag- og overfladevand"
 

Skema Ansøgning om delvis udtrædelse af TF Tag- og overflade vand Højer, pdf 

Nedsivningsanlæg og nedsivningstest, pdf


Kontaktperson: Bjarne Damgaard Petersen, tlf.: 8843 7543, bdp@tonfor.dk

Renovering af vandledning fra Højer til Rudbøl (opdateret 08.05.2019)

Som led i Tønder Vand A/S renoveringsplan skal hovedvandledningen fra Højer til Rudbøl renoveres.
Renoveringen foregår ved at der etableres en ny Ø110mm pe vandledning fra Højer til Rudbøl.

Projektet deles i to etaper:

1 Etape: Går fra Højer til Nørremølle forventes udført i sep-okt 2019
2 Etape: Går fra Nørremølle til Rudbøl og udføres i 2020

Inden gravearbejdet starter vil grundejer blive informeret om, hvad der kommer til at ske.

Kontaktpersoner: 
Entreprenør: ikke fundet endnu
Tønder Forsyning A/S: Flemming Oltmann, tlf.: 8843 7549,  mail: flo@tonfor.dk 

 

Renovering af vandledninger i Tønder (opdateret 08.05.2019)

Som led i Tønder Vand A/S renoveringsplan er Carstensgade og Lærkevej i Tønder udpeget til renovering.

Dvs. at der bliver lagt ny hovedvandledning og nye vandstik.

Inden gravearbejdet starter vil grundejer, blive informeret om hvad der kommer til at ske.

Grundejer skal selv informerer evt. lejer.


Tidsplanen:   Carstensgade uge   8 til uge 19 i 2019
                      Lærkevej        uge 23 til uge 31 i 2019
 

Kontaktpersoner: 
Entreprenør: Kjelkvist A/S: Gert Nissen 74734040

Tønder Forsyning A/S: Flemming Oltmann 88437549 flo@tonfor.dk 

Kloakering af Husum-Ballum (opdateret 13.03.2019)

Det er planen at separat- eller spildevandskloakere hele den fælleskloakerede del af Husum-Ballum. De berørte lodsejere har derfor fået tilbud om at udtræde af forsyningen for regnvands vedkommende. Arbejdet i marken udføres i etaper, og der går flere år, før alle er separeret. Der holdes informationsmøde herom på Ballumhus onsdag den 7. november 2018.
 

Første del af arbejdet vedrører kloakken i et område ved Nørrevej, Husumvej og Mølbyvej i Husum-Ballum, som fornys/separeres i 2019. De berørte lodsejere får direkte besked.

9. november 2018 - borgermøde på Ballumhus vedr. kloakkerne i Husum-Ballum

PowerPoint fra mødet

Referat med spørgsmål og svar fra salen


Tidsplan: Projektering og udbud forventes færdig inden udgangen af 2018. Opstart i marken forventes foråret 2019.

Kontaktperson: Jan Kirchner, tlf. 23 27 96 26. jak@tonfor.dk.

Kloaksanering Tønder midtby (opdateret 14.02.2019)

Kloakken i den centrale del af Tønder er fra 1925 og trænger til udskiftning efter snart 100 års brug. Området dækker groft sagt over centrum, området ved Strucksalle, Markgade, Viddingherredsgade, samt dele af Ribelandevej og Carstensgade.

Kloaksaneringen projekteres i 2019, men udførelsen afhænger af Tønder Kommunes arbejder i centrum i forbindelse med Tønder Marskinitiativet. Derfor er det uvist hvornår der graves og over hvor mange år. 
Rambøll har vundet opgaven med projektering i et EU-udbud.

Tidsplan: Projektering i 2019.

Udførelsesperioden er ikke fastlagt endnu.

Kontaktpersoner:  Jacob Bols,  tlf.: 8843 7544,  jab@tonfor.dk 

Rådgiver: Rambøll A/S, Søren Guttenberg, tlf.: 51 61 30 64, sog@ramboll.dk

Afvanding ved Tønderhallerne (opdateret 14.02.2019)

Vi skal forsøge at finde en anden løsning på at komme af med tag- og overfladevand ved Tønderhallerne, da nuværende løsning ikke er tilfredsstillende.

Rådgiveren Rambøll A/S er i gang med projektering. Når den rigtige løsning er på plads, så udbydes opgaven til entreprenører.
 

Tidsplan: Projekteres i 2018 og 2019. Hvis alle tilladelser kommer i hus, så skal der graves i august - oktober måned 2019.

Kontaktperson: Jacob Bols, tlf.: 88 43 75 44, jab@tonfor.dk
Rådgiver: Rambøll A/S, Hans H. Sørensen, tlf.: 51 61 39 76, hhes@ramboll.dk

Ombygning af rørbassin i Skærbæk (opdateret 29.01.2019)

Der forekommer forholdsvis hyppige oversvømmelser ved Skærbæk Ferieby en af de medvirkende årsager til dette er manglende kapacitet i kloaksystemet og ikke effektiv udnyttelse af eksisterende rørbassin. Tønder Forsyning ombygger rørbassinet og udskifter det eksisterende bygværk med et nyt og bedre bygværk.


Tidsplan: uge 8 til uge 14

Kontaktpersoner: 
Entreprenør: Freiberg A/S Kontaktperson: Karsten L. Terkildsen 22225389 
Tønder Forsyning A/S: Flemming Oltmann 88437549 flo@tonfor.dk 

Kommende projekter

Kloakseparering i Skærbæk (opdateret 08.05.2019)

Dele af de fælleskloakerede områder i Skærbæk skal separeres fra 2021 og frem. Omfang og udførelsesperioden er ikke endeligt fastlagt på nuværende tidspunkt. Undersøgelser af kloaknettet og afløbsforhold i hele byen er påbegyndt.

Tidsplan: ikke fastlagt

Kontaktperson: Flemming Oltmann, tlf.:88437549, flo@tonfor.dk

Spildevandskloakering i det åbne land (opdateret 14.02.2019)

Forundersøgelser, projektering foretages i 2018/2019 og selve udførelsen sker i 2019 - nærmere information følger..

Tornskov Nord 5 ejendomme

Der vil blive foretaget afspærringer og omkørsler i forbindelse med arbejdets udførelse. Der vil som udgangspunkt blive opretholdt vejadgang for grundejeren.

Kontaktperson:  Jørgen Rønfeldt, tlf.: 8843 7542, jrf@tonfor.dk

Kontraklapper ved Harresvej (opdateret 18.12.2018)

I forbindelse med etablering af risleengen ved Harresvej i Bredebro, så skal der monteres kontraklapper i regnvandsudløb langs Harresvej, for at sikre mod opstuvning af åvand i eksisterende vejafvanding/regnvandssystem i Industrivej og Harresvej.

Orbicon er i gang med projektering. Når den rigtige løsning er på plads, så udbydes opgaven til entreprenører.
Tidsplan: Projekteres i 2018 og 2019. Hvis alle tilladelser kommer i hus, så skal det graves i 2019.

Kontaktperson: Jacob Bols, tlf.: 88 43 75 44, jab@tonfor.dk
Rådgiver: Orbicon

Kloakseparering i Toftlund (opdateret 29.01.2019)

Dele af de fælleskloakerede områder i Toftlund skal separeres inden 2024. Omfang og udførelsesperioden er ikke endeligt fastlagt på nuværende tidspunkt.

Tidsplan: ikke fastlagt

Kontaktperson: Jacob Bols, tlf.: 88 43 75 44, jab@tonfor.dk

SMS services

To forskellige services. AlarmSMS, ved tegn på brud. ServiceSMS hvis der er forstyrrelser i vandforsyning.