Projekter og her arbejder vi

På denne side finder du projekter der er igang og som er på vej.

Igangværende projekter

Separatkloakering af dele af Højer By (opdateret 15.10.2019)

Dele af det fælleskloakerede område i Højer skal separatkloakeres. Dette vil ske i samarbejde med Tøndermarskinitiativet, idet Kommunen planlægger byfornyelse i dele af Højer by.

Der er blevet afholdt orienterende borgermøde den 3. juni 2015.

Referat og svar på spørgsmål fra borgermødet

Den overordnede tidsplan for Tønder Spildevand er at projektere i 2019 og påbegynde dele af anlægsarbejdet ultimo 2019 og anlægsarbejdet forventes færdigt til sommeren 2021, ud fra koordinering med Tøndermarskinitiativet og Tønder Kommune. Der vil blive indkaldt til borgermøde til efterår 2019 inden anlægsarbejdet opstarter.

Tønder Kommune afholdte mandag den 28. januar 2019 Borgermøde om tillæg 7 til spildevandsplanen på Højer Efterskole)  
Tillægget kan ses på Tønder Kommunes hjemmeside).

Tønder Kommune har udbudt Byfornyelsesarbejdet i i Arkitektkonkurrence og Arkitektfirmaet Erik Brandt Dam fra København har vundet Arkitektopgaven om Byfornyelsen i Højer og starter projektering op i februar 2019.

Tønder Spildevand A/S har sendt rådgivningsarbejdet for Kloaksanering i Højer i EU udbud og vinder blev COWI som Tønder Spildevand i maj måned 2019 har skrevet kontrakt med som rådgiver på kloaksaneringsprojektet i Højer.

Nyt 07.10.2019
Første anlægsentreprise i Højer har været  udbudt i licitation omhandlende regnvandssø og arealet udenom, på den tidligere Marsk Møbler gund i den sydlige bydel.
Her kom entreprenørfirmaet Arkil A/S med det bedste tilbud og begynder anlægsarbejdet med at etablere regnvandssøen  i uge 42 d.å. Arbejdet forventes afsluttet primo 2020. Der vil blive opsat infotavle med nærmere oplysninger om projektet ved arbejdsområdet.

Der vil løbende komme information her på hjemmesiden under denne overskrift, som følge af planlægning/projektering mellem Tønder Forsyning og Tøndermarskinitiativet og de besluttede løsninger for Højer by.

Materiale for "Udtræden for Tag- og overfladevand"
 

Skema Ansøgning om delvis udtrædelse af TF Tag- og overflade vand Højer, pdf 

Nedsivningsanlæg og nedsivningstest, pdf


Kontaktperson: 
Tønder Forsyning A/S: Bjarne Damgaard Petersen, tlf.: 8843 7543, bdp@tonfor.dk 
COWI Rådgiver: Henrik Brødsgaard Petersen, tlf.: 2097 6327, hbp@cowi.com
Arkil A/S Entreprenør: Morten Schmidt, tlf.: 2373 4566, mrs@arkil.dk

 

Afvanding ved Tønderhallerne (opdateret 01.10.2019)

Afvanding af tag- og overfladevand ved Tønderhallerne fungere ikke tilfredsstillende med nuværende løsning, så derfor skal der laves et 160 m langt ø1600 mm rørbassin ved Tønder Campingplads med tilhørende pumpestation, som kan pumpe regnvandet ud i Kanal 102. I forbindelse med at der laves ny kloak ved Sønderport, laves der på P-plads ved Vandrehjemmet en faskine til at nedsive overfladevand. 

Rambøll A/S er rådgiver. Kjelkvist A/S har vundet entreprenør-arbejdet i indbudt tilbudsafgivelse.

 

Tidsplan: Graves i august - november måned 2019.

Kontaktperson:
Tønder Forsyning A/S: Jacob Bols, tlf.: 88 43 75 44, jab@tonfor.dk
Rådgiver: Rambøll A/S, Hans H. Sørensen, tlf.: 51 61 39 76, hhes@ramboll.dk
Entreprenør: Kjelkvist A/S, Kasper Søgaard, tlf.: 51 15 36 60, ksb@kjelkvist.com 

 

Udredning af kloakoverløbet i Agerskov (27.09.2019)

Tønder Forsyning vil i samarbejde med Tønder Kommune undersøge kloaksystemet for fejltilslutninger i Agerskov. I forbindelse med nogle meget kraftige regnbyger er der sket nogle uhensigtsmæssige tilfælde af opstuvning af spildevand op på terræn. Hele Agerskov er separatkloakeret, og disse utilsigtede hændelser burde derfor ikke kunne opstå. Problemet opstår fordi der kommer meget regnvand i spildevandsledningerne - meget mere end der burde være. Derfor skal der nu laves en omfattende kontrol af ledningsnettet for at synliggøre, hvorfra regnvandet kommer.

Farvetvand undersøgelser:
I de områder hvor vi kan konstaterer at der kommer meget regnvand i spildevands ledningen, vil vi udfører farvet vand undersøgelser, som går ud på at der tilføjes et ufarligt men synligt farvestof til vandet i tagrenden, vejbrønde mm. og så følger man vandets vej for at finde ud af hvilke kloakrør det løber ud til, om det er til regnvandsrørene som det er tiltænkt eller om det løber ud i spildevandsledningen ved en fejl.
Kontrollen vil i første omgang omfatte de ejendomme som leder spildevand til pumpestationen på Præstegårdsvej. De husejere på Præstegårdsvej, Nørregade, Kirkevej, Bytoften og Tværgade, der skal have kontrolleret deres tilslutninger har modtaget et brev, om hvornår det sker.

Niveaumålinger:
For at kunne lokaliserer de store mængder regnvand der kommer til spildevandet, opdeler vi Agerskov i mindre delområder. Det gør vi ved at sætte niveaumålere i spildevandsbrønde på udvalgte steder. Derved kan vi måle om der kommer regnvand fra oplandet til den brønd som måleren sidder i. det gør det nemmere at finde de områder der så skal kigges nærmere på. der er sat 18 niveaumålere op rundt om i byen, de vil sidde i brøndene til midt November og løbende afgive data om vandet vej.

Andre undersøgelser:
Vi er samtidig med de andre undersøgelser i gang med at gennemgå kloaknettet i Agerskov, for at få se om der skulle være fejl i systemerne. Man vil derfor kunne opleve at vi går rundt i byen og kigge i brønde og måske graver når vi har fundet noget der skal rettes.

Tidsplan:
Undersøgelser: August til December 2019
Udbedringer, myndighedsbehandling endnu ikke tidssat.

Kontaktperson:
Tønder Forsyning: projektleder Flemming Oltmann, tlf.8843 7549, mobil 5117 9104, mail flo@tonfor.dk

Entreprenør: LMJ og Arkil Anlæg

STATUS 27.09.2019
Private: fejltilslutninger af regnvand på spildevand 8 stk.
Institutioner: fejltilslutninger af regnvand på spildevand 2 stk.
Erhverv: fejltilslutninger af regnvand på spildevand 1 stk.
Vejbrønde: fejltilslutninger af regnvand på spildevand 1 stk.
Fejltilslutninger af spildevand på regnvand: 3 stk.

Fejl og mangler på offentlige kloak, Tønder Forsyning: 
- manglende regnvandstilslutning til private grunde 2 stk.: afventer sætning af pumpestation forventes udført start november 2019.
- åben Bypass 1 stk. Bypass er en forbindelse mellem regnvandssystemet og spildevandssystemet som bruges under etableringsarbejdet: den er nu blevet lukket.
- utætheder mellem regnvand og spildevand 1 stk.: to brønde der er ved at blive renoveret i Industriområdet.

 

Kloakering af Husum-Ballum (opdateret 28.08.2019)

Det er planen at separat- eller spildevandskloakere hele den fælleskloakerede del af Husum-Ballum. De berørte lodsejere har derfor fået tilbud om at udtræde af forsyningen for regnvands vedkommende. Når Kommunens spildevandsplan er godkendt, kan der tilbagebetales 12.000 kr. til de lodsejere, som ønsker at udtræde.

Arbejdet i marken udføres i etaper, og der går flere år før alle er separeret. Der er holdt informationsmøde herom på Ballumhus i november 2018:

PowerPoint fra mødet

Referat med spørgsmål og svar fra salen 

Første del af kloakarbejdet er i gang og det vedrører kloakken i et område ved Nørrevej (fra nr. 51-61), Husumvej (fra nr. 1-13) og Mølbyvej (fra nr. 1-13). Anlægsarbejdet udføres af Arkil, som forventer, at arbejdet er færdigt i oktober 2019. Der vil forekomme gravearbejde og tung trafik med lastbiler og lignende i den periode. De direkte berørte lodsejere har fået særskilt besked om arbejdet.

Tidsplan: Forventes færdigt i oktober 2019.

Kontaktperson Tønder Forsyning: Jan Kirchner, mobil: 2327 9626, mail: jak@tonfor.dk
Kontaktperson Arkil: Morten Schmidt, mobil: 2373 4566, mail: mrs@arkild.dk

Renovering af vandledning fra Højer til Rudbøl (opdateret 23.08.2019)

Som led i Tønder Vand A/S renoveringsplan skal hovedvandledningen fra Højer til Rudbøl renoveres.
Renoveringen foregår ved at der etableres en ny Ø110mm pe vandledning fra Højer til Rudbøl.

Projektet deles i to etaper:

1 Etape: Går fra Højer til Nørremølle forventes udført i sep-okt 2019
2 Etape: Går fra Nørremølle til Rudbøl og udføres i 2020

Inden gravearbejdet starter vil grundejer blive informeret om, hvad der kommer til at ske.

Kontaktpersoner: 
Entreprenør: Kjelkvist A/S, Gert Nissen tlf.: 4033 4328
Tønder Forsyning A/S: Flemming Oltmann, tlf.: 8843 7549,  mail: flo@tonfor.dk 

 

Kloaksanering Tønder midtby (opdateret 14.02.2019)

Kloakken i den centrale del af Tønder er fra 1925 og trænger til udskiftning efter snart 100 års brug. Området dækker groft sagt over centrum, området ved Strucksalle, Markgade, Viddingherredsgade, samt dele af Ribelandevej og Carstensgade.

Kloaksaneringen projekteres i 2019, men udførelsen afhænger af Tønder Kommunes arbejder i centrum i forbindelse med Tønder Marskinitiativet. Derfor er det uvist hvornår der graves og over hvor mange år. 
Rambøll har vundet opgaven med projektering i et EU-udbud.

Tidsplan: Projektering i 2019.

Udførelsesperioden er ikke fastlagt endnu.

Kontaktpersoner:  Jacob Bols,  tlf.: 8843 7544,  jab@tonfor.dk 

Rådgiver: Rambøll A/S, Søren Guttenberg, tlf.: 51 61 30 64, sog@ramboll.dk

Kommende projekter

Kloakseparering i Løgumkloster (opdateret 09.10.2019)

Dele af de fælleskloakerede områder i Løgumkloster skal separeres fra 2021 og frem. Omfang og udførelsesperioden er ikke endeligt fastlagt på nuværende tidspunkt. Undersøgelser af kloaknettet og afløbsforhold i hele byen påbegyndes i 2020.

Tidsplan: ikke fastlagt
Kontaktperson: Flemming Oltmann, tlf.:8843 7549, flo@tonfor.dk

 

Kloakseparering i Skærbæk (opdateret 08.05.2019)

Dele af de fælleskloakerede områder i Skærbæk skal separeres fra 2021 og frem. Omfang og udførelsesperioden er ikke endeligt fastlagt på nuværende tidspunkt. Undersøgelser af kloaknettet og afløbsforhold i hele byen er påbegyndt.

Tidsplan: ikke fastlagt

Kontaktperson: Flemming Oltmann, tlf.:88437549, flo@tonfor.dk

Spildevandskloakering i det åbne land (opdateret 14.02.2019)

Forundersøgelser, projektering foretages i 2018/2019 og selve udførelsen sker i 2019 - nærmere information følger..

Tornskov Nord 5 ejendomme

Der vil blive foretaget afspærringer og omkørsler i forbindelse med arbejdets udførelse. Der vil som udgangspunkt blive opretholdt vejadgang for grundejeren.

Kontaktperson:  Jørgen Rønfeldt, tlf.: 8843 7542, jrf@tonfor.dk

Kloakseparering i Toftlund (opdateret 29.01.2019)

Dele af de fælleskloakerede områder i Toftlund skal separeres inden 2024. Omfang og udførelsesperioden er ikke endeligt fastlagt på nuværende tidspunkt.

Tidsplan: ikke fastlagt

Kontaktperson: Jacob Bols, tlf.: 88 43 75 44, jab@tonfor.dk

SMS services

To forskellige services. AlarmSMS, ved tegn på brud. ServiceSMS hvis der er forstyrrelser i vandforsyning.