Forbrugervalg til bestyrelsen

Sidst på året 2021 blev der afholdt forbrugervalg til bestyrelsen i Tønder Vand A/S og Tønder Spildevand A/S

Opdateret den 21. december 2021

Valget er nu afsluttet

Tønder Spildevand A/S og Tønder Vand A/S skal have ny bestyrelse fra maj 2022. Selskabernes forbrugere har ret til at vælge to bestyrelsesmedlemmer samt to suppleanter. De nye forbrugerrepræsentanter indtræder i Selskabernes bestyrelser, når der afholdes ordinære generalforsamling i maj 2022.

Forbrugervalget i 2021 blev afsluttet den 15. december 2021 kl. 23.59, og nedenstående afspejler resultatet af optællingsresultatet.
 

6 kandidater til valg

Jan Warming Høeg, Lisbeth Oxholm Andersen, Peter Skrydstrup, Bo Jacobsen, Lars Petersen og Chresten Bergmann havde alle meddelt deres kandidatur. Ved valget skulle der vælges 2 forbrugerrepræsentanter til bestyrelserne og resten som suppleanter for forbrugerrepræsentanterne.

Ved valget blev der af Selskabernes stemmeberettigede forbrugere i alt afgivet 834 stemmer.

Forbrugervalg 2021

  • Opstilling som kandidat skal ske i perioden fra den 27. september til den 8. november 2021.
  • Det elektroniske valgsystem åbner den 27. september 2021.
  • 22. november offentliggøres listen over de opstillede kandidater.
  • Selve valget, hvor forbrugerne kan stemme, finder sted fra den 1. december til den 15. december.
  • De valgte indgår i bestyrelserne efter den ordinære generalforsamling i maj 2022.
  • Valgperioden er 4 år.
  • Læs mere om reglerne i valgregulativet.pdf.

Stemmeresultaterne

Følgende to kandidater opnåede flest stemmer, og fik henholdsvis 30% og 28% af stemmerne og er således valgt som bestyrelsesmedlemmer:

Peter Skrydstrup, Høybergvej 75, 6261 Bredebro - med 250 stemmer

Lisbeth Oxholm Andersen, Kongsbjergvej 12, 6270 Tønder - med 233 stemmer


Følgende kandidater opnåede i nævnte rækkefølge tredje til sjette flest antal stemmer og blev således valgt som suppleanter i prioriteret rækkefølge:

1. suppleant Jan Warming Høeg, Carstensgade 1C, 1. tv., 6270 Tønder (med 158 stemmer
2. suppleant Chresten Bergmann, Syrenvej 1a, Hjerpsted, 6280 Højer (med 101 stemmer)
3. suppleant Bo Jacobsen, Victoriavænget 6, 6270 Tønder (med 76 stemmer)
4. suppleant Lars Petersen, Skovvænget 18, Brejning, 7080 Børkop (med 16 stemmer)

Læs valgprotokollatet.pdf


Valg af forbrugerrepræsentanter sker hver 4. år.

Klagefristen

Klage over valget skal skriftligt være modtaget inden 8 dage efter resultatets offentliggørelse.
Dvs. på en mail til info@tonfor.dk senest den 30. december 2021

Bestyrelsen/valgudvalget træffer endelig afgørelse om modtagne klager.

Hvem kunne stemme

Stemmeperioden er fra den 1. december og frem til den 15. december 2021. 

Hver husstand har en stemme pr. forbrugsart de aftager, vand og/eller spildevand, dvs. 1 eller 2 stemmer. De opstillede kandidater til valget vil blive præsenteret via det elektroniske valgsystem fra den 22. november.

Afstemningen vil foregå elektronisk via et link til det elektroniske valgsystem.


Hjælp til at stemme

Har du ikke mulighed for at afgive din stemme elektronisk hjemme ved dig selv, så bliver det muligt at gøre det her på vores adresse, Håndværkervej 4, 6261 Bredebro, hvor der vil stå en PC til rådighed, og hvor du også vil kunne få hjælp.

Hvordan stemmer jeg som forbruger

Som forbruger af Vand eller Spildevand har du mulighed for at afgive en stemme på de opstillede kandidater. Dette kan gøres på 3 måder:

  • NemID – Log ind med NemID”
  • Adresse – Vælg feltet ”Adresse” til højre for NemID feltet. Indtast Adresse i øverste felt og kundenummer i nederste felt. Kundenummer finder du på din faktura. 
  • Stemmekode – Hvis du ikke kan bruge enten NemID eller Adresse login, kan du rekvirere en stemmekode, ved at vælge Stemmekode feltet og ”Bestil Stemmekode”. Indtaste dine oplysninger og tryk Send. Vær opmærksom på at der kan gå op til 2 døgn inden du modtager en mail med stemmekoden.  

Bestyrelsens arbejde

Tønder Forsyning A/S er et aktieselskab, som er ejet 100 % af Tønder Kommune. Bestyrelsesmedlemmerne i Tønder Forsyning A/S – og i aktieselskaber som sådan – skal i sit bestyrelsesarbejde varetage selskabets interesse og tarv. 

Bestyrelsens opgaver består primært i at varetage den overordnede og strategiske ledelse af Tønder Forsyning A/S og samtidig sikre en forsvarlig organisation af selskabets virksomhed. På bestyrelsesmøderne tilrettelægges selskabets strategi, og selskabets overordnerede udfordringer diskuteres. Som forbrugerrepræsentant repræsenterer man kun afdelingerne Tønder Vand A/S og Tønder Spildevand A/S.

Tønder Kommune deltager på selskabets generalforsamlinger, hvor den som ejer kan udøve indflydelse på selskabets udvikling og målsætninger. Byrådet kan ikke i det daglige bestyrelsesarbejde instruere bestyrelsesmedlemmerne i forhold til deres bestyrelsesarbejde.

Se den nuværende bestyrelse her 

Kommunikation og aktindsigt

Bestyrelsesarbejdet i et aktieselskab er ifølge selskabsloven i udgangspunkt omfattet af fortrolighed. Tønder Forsyning A/S er samtidig omfattet af reglerne om aktindsigt.

Som udgangspunkt er dagsordener og mødereferater fra bestyrelsesmøder åbne. Kun emner med personfølsomme data, forretningskritiske elementer eller bestyrelsens taktiske og strategiske arbejde, vil fortsat blive behandlet som lukkede punkter på bestyrelsesmøderne.

Selskabsloven

Hvem kan stille op som kandidat?

Enhver fysisk person, der er myndig, kan stille op til valg til Selskabernes bestyrelse (og behøver ikke at være forbruger). Du kan læse mere om, hvem der kan opstille og andre regler omkring valget via valgregulativet.pdf. 

Kandidaten skal anbefales af ti stillere, for at blive godkendt som kandidat til valget.
 

Hvem kan være stillere?

Alle myndige personer der er forbruger i enten Tønder Vand A/S eller Tønder Spildevand A/S, dog er der et krav om at de skal have NemID. 

Kandidaten skal udvælge 10 personer som via det 'elektroniske valgsystem' skal modtage en mail med et link. Via dette link skal stillerne give deres samtykke og dermed anbefale kandidaten.