Risleengen

 

Risle-engen ved Harresvej i Bredebro, skal forsinke og rense regnvand fra den del af Bredebro, som er ved at blive kloaksepareret.
 

Formålet med risleengen er at rense og forsinke tag- og overfladevand, inden det ledes ud i Brede Å eller nedsiver i arealet. I sommerhalvåret hvor vandstanden er lav i Brede Å, vil der ikke stå vand i risleengen, så der er plads til vand fra de skybrud der typisk kommer i sommerperioden.
 

Billeder maj 2018

 

Den høje vold/tange som er midt i bassinet, har den funktion at den beskytter en vigtig gasledningen, som ville have kostet 1 mill kroner at omlægge. Der hvor jordvolden er brudt, så vandet kan løbe forbi, er gasledningen beskyttet med en betonplade.
 


Delvis taget i brug

Risleengen er kun taget delvis i brug, da det kun er vejvand fra Brogade, Danmarksgade og Kirkegade, som i dag ledes til risleengen. Alle andre veje og husejeres tagvand afventer, da resten af byen afventer at alle husejere har separeret på egen grund, så de bliver måske tilsluttet i ultimo 2018 eller 2019.

Risleengen er ikke lavet helt færdig endnu, da vi stoppede i efteråret 2017 pga. høj vandstand i åen og lave temperaturer. Der vil naturligt stå vand i bassinet om vinteren.

Billede november 2017
 

Status på risleengen – uge 24 2018

I løbet af juni og juli måned, skal bunden af risleengen rettes korrekt af og der skal sås en engblanding, bestående af en stor variation af blomster og engplanter, som egner sig til at blive oversvømmet med vand i perioder. Det er netop planterne i bunden af risleengen, som er med til at rense vandet og er forskellen på en risleeng og de almindelige regnvandsbassiner med permanent vandspejl.
 

Der mangler at blive sået græs på de omkringliggende arealer, selvom naturen allerede selv er godt i gang med at så sig selv og pible frem fra jorden.
Der mangler også at blive lavet et afløbsrør ud i Brede Å, så risleengen kan komme af med vandet. 

 

Droneflyvninger

Brug linket for at se en droneflyvning over Risleengen på YouTube uden speak

Droneflyvning over Risleengen med forklaring og speak


 

 


Oplysninger om afregning, selvbetjening, aflæsning, kontakt os, mm.

KUNDESERVICE >>

 

Log ind på kundeportalen

 

Henvendelse udenfor åbningstid
 

 

     

   Husstandsomdelt december 2018:

    

   Indstik i folderen