Pressemeddelelser

 

Her finder du de seneste pressemeddelelser fra Tønder Forsyning.

 

11. december 2018

Vandbrud i Løgumkloster mandag den 10. december 2018

Det største vandbrud og vandstop i Forsyningens historie skete lidt før kl 14 mandag den 10. december i Løgumkloster. I forbindelse med renoveringen af vandledningen på Jernbanegade skete der et brud på en hovedledning, kun 150 meter fra selve vandværket. Derfor var rigtig mange uden vand i perioden kl 14 -20.......>> 

 

2. oktober 2018

Efter en længere forsinkelse er en ny vandledning taget i brug på Nordre Landevej i Tønder

Projektet med udskiftningen af hovedledningen på Nordre Landevej og tilkobling af kunder har taget længere tid end det var planlagt. Tilkoblingen skulle oprindeligt have været færdig ved udgangen af juli, men den nye vandledning var ikke klar til drift. I starten af oktober vil projektet være helt færdig...........>> 

 

26. juni 2018

Rømø Genbrugsplads er nu døgnåben

Fra mandag den 25. juni kl. 10 blev genbrugspladsen på Rømø åben for besøg døgnet rundt, som en forsøgsordning. For af få adgang til genbrugspladsen udenfor de bemandede åbningstider, skal man tilmeldes ordningen........>> 

 

22. marts 2018

Tønder Forsyning finder også pesticidet desphenyl-chloridazon i drikkevandsboringer

Ved en rutinemæssig analyse for pesticider er der påvist pesticider i 8 ud af 12 vandboringer, men måleresultaterne er under gældende grænseværdier for drik-kevand. Der er samtidig ikke blevet påvist pesticiderester i det drikkevand, der går fra vandværkerne og ud til forbrugerne............>>

 

8. november 2017

Ny genbrugsplads i Tønder

Den nuværende genbrugsplads i Tønder er nedslidt og utidssvarende, derfor skal der bygges en ny genbrugsplads på adressen, Skovænget 16 i Tønder. Men inden selve etableringen af den nye genbrugsplads skal grunden først gøres klar.......>>

 

28. september 2017

Klimatilpasning af Tønder midtby

Tønder Forsyning A/S er gået i gang med at undersøge kloakkerne i den gamle del af Tønder by, den del der omsluttes af Kongevej. Som en del af klimatilpasningen og for at modstå de hyppigere kraftige byger, skal den indre Tønder bydel muligvis om kloakeres.........>>

 

 

10. august 2015

Ny ordning for eternittagplader i Tønder Kommune

Fra og med 1. september 2015 indføres der en mængdebegrænsning på genbrugspladserne, så der max kan afleveres 5 stk. eternitplader pr. dag pr. kunde. Ordningen kommer til at gælde for alle brugere af genbrugspladserne. Eternit er støvende affald, der også kan indeholde asbest - dette har betydning for arbejdsmiljøet for personalet på modtageanlæggene .....>>

 

 

26. marts 2015

Grenpladserne i Sæd, Møgeltønder, Abild og Jejsing åbner igen

De 4 grenpladser, der har lukket om vinteren og hvert år åbner samme dag som vi går over til sommertid - åbner igen søndag den 29. marts som de plejer. Tønder Kommune har ønsket at sætte lukningen i bero indtil Forsyningen har undersøgt, om det er hensigtsmæssigt at tilbyde alternativer til de lukkede grenpladser .....>>

 

9. december 2014

Genbrugspladserne får nye åbningstider

Fra årsskiftet får genbrugspladserne i Tønder Kommune nye åbningstider. Tre af pladserne vil få en fast ugentlig lukkedag og alle pladser får udvidede åbningstider i weekenden. Tiltaget resulterer ikke i en gebyrstigning, da taksterne er uændret for affald næste år .....>>

 

17. oktober 2014

Tønder Forsyning holder åbent hus på de tre vandværker den 25. og 26. oktober

For at kunne være på forkant og kunne klare de fremtidige krav for vandværker, så har Forsyningen gennemført et renoveringsprojekt på de to vandværker i Tønder, Løgumkloster og bygget et helt nyt vandværk i Højer ....>>

 

3. juli 2014

Vinder af Forsyningens skolekonkurrence "Tegneserie om vandets kredsløb"

Tønder Forsyning har nu uddelt 3 præmier til vinderne af konkurrencen til skolerne i Tønder Kommune ... >>

 

3. april 2014

Tønder Forsyning samles i Bredebro

Tønder Forsyning har købt bygningerne, hvor det tidligere Finsø havde til huse på Håndværkervej i Bredebro....>>

 

6. januar 2014

Forbrugervalg 2013 er nu overstået

Vandvalget er nu afsluttet og to nye forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer er blevet valgt til Tønder Forsynings bestyrelse ....>>

 

25. oktober 2013

Tønder Forsyning nu klar med en App-opdatering

Opdateringen gør det bl.a. muligt for brugerne at finde informationer om egen adresse på deres helt egen personlige side. Her vil de mest relevante oplysninger hele tiden være tilgængelige, og så udkommer app’en nu også til Windows Phone....>>

 

20. juni 2013

Tønder Forsyning modtager støtte fra Grøn Omstillingsfond

Tønder Forsyning har fået tilsagn om støtte fra Grøn Omstillingsfond til projekt om ”Intelligent tilbageholdelse af regnvand i Tønder by”. Dette fremgår af Erhvervs- og Vækstministeriet hjemmeside, at Grøn Omstillingsfond netop har uddelt næsten 20 mio. kr. til 9 nye projekter, hvoraf Tønder Forsyning har fået støtte til et projekt med at finde løsninger til at undgå oversvømmelser i Tønder by.....>>

 

29. maj 2013

Spildevandskloakering af Toftum-Juvre området på Rømø

Tønder Forsyning udfører fra maj og frem til december 2013 spildevandskloakering af Toftum-Juvre området på Rømø. Området der kloakeres omfatter ca. 200 ejendomme, hvor de 80 er helårshuse og de 120 er sommerhuse. Projektet er budgetteret til ca. 22 mill. kr....>> 
 

 

11. april 2013

Brug sprøjtemidler med omtanke - pas på vores drikkevand

Det danske grundvand udsættes dagligt for mange forskellige forureningskilder fra bl.a. industrien, landbruget og private haveejere. Det gælder også i Tønder Kommune, hvor pesticider skaber udfordringer. Tønder Forsyning har derfor i år valgt at fokusere på problemet med brug af sprøjtegift og giver en række gode råd til giftfri ukrudtsbekæmpelse i haven......>>

 

1. marts 2013

Opstart af nyt vandværk i Højer

Mandag den 4. marts starter byggeriet af det nye vandværk i Højer. Det er planlagt at byggeriet vil strække sig frem til oktober. De sidste måneder af 2013 skal bruges til at få det nye vandværk ind i normal drift. Det nye vandværk er en del af renoveringen af hele vandforsyningen i Tønder Kommune.....>>

 

24. januar 2013

Udskiftning af vandmålere på Rømø

Tønder Forsyning indfører fjernaflæsning af vandmålere, derfor skal alle Forsyningens kunder have udskiftet vandmåler over en periode på 6 år. Efter udskiftningen af måleren, skal ejeren ikke længere udfylde aflæsningskort og oplyse målerstand ......>>

8. januar 2013

Undersøgelse for bly og udskiftning af stikledninger er fuldført

Tønder Forsyning er nu færdig som planlagt med at udskifte og tjekke stikledninger i Tønder By for bly. I sommeren 2011 kom det frem, at der var flere huse i Tønder By, der havde blyinstallationer som var almindeligt brugt i Tønder By, da den var tysk og frem til 1940’erne .....>>
 

 

6. december 2012

Ny skraldebil testes i Skærbæk

Tønder Forsyning A/S tester nu som de første i Danmark en ny skraldebil der er produceret i Holland. Testen sker i samarbejde med vognmandsfirmaet Knud Erik Heissel og medfører ingen gener for kunderne. Til gengæld slipper skraldemanden for at stige ud og ind af bilen op til 250 gange om dagen.......>>

6. juli 2012

Nyt vandværk i Højer

Det nye vandværk er en del af renoveringen af hele vandforsyningen i Tønder Kommune. Det nye vandværk placeres på grunden mellem Ballumvej 32 og Ballumvej 36, som i dag anvendes til parkeringsplads. Når byggeriet er afsluttet, vil den del af arealet, der er ubebygget, blive indrettet til p-plads igen......>>
 

21. juni 2012

Handlingsplan for renovering af drikkevandsboringerne i Tønder
er nu klar

Ved rutinemæssige vandprøver i maj blev der ved 2 drikkevandsboringer i Tønder påvist pesticidrester. Efterfølgende har yderligere vandprøver vist at grundvandsmargasinet ikke er forurenet og at forureningen stammede fra overfladevand.....>>

 

14. maj 2012

Vandprøve fra drikkevandsboring i Tønder viser pesticidrester

Ved rutinemæssige vandprøver er der ved 2 drikkevandsboringer i Tønder påvist pesticidrester. Tønder Vandværk modtager vand fra mange drikkevandsboringer, og det har derfor ingen betydning for det drikkevand der kommer ud af vandhanen. Tønder Forsyning har taget kontakt til rådgiver på området ....>>

 

16. marts 2012

Tønder Forsyning bygger (næsten) nyt vandværk i Tønder

Et renoveringsprojekt som fremtidssikrer vandkvaliteten er i fuld gang. Løgumkloster vandværk renoveres i øjeblikket, Højer følger senere - og her og nu gælder det vandforsyningen for flere end 9000 husstande i et område, der dækker den gamle Tønder Kommune. Lokale håndværkere inddrages i projektet...>>

 

8. marts 2012

Ny genbrugsplads i Løgumkloster

Genbrugspladsen i Løgumkloster skal renoveres for 5,3 mill.kr. til gavn for brugerne af pladsen, pladspersonalet og ikke mindst miljøet. Projektet påbegyndes efter sommerferien og forventes færdig sidst på året....>>

 

27. januar 2012

Erhvervs brug af genbrugspladserne i Tønder Kommune

Mange erhvervsvirksomheder har reageret på en prisstigning på 100 % fra 2010 til 2011, da Tønder Forsyning sendte regninger ud sidst i 2011. Nogle har klaget til Statsforvaltningen Syddanmark, der har tilsynet med Tønder Kommune....>>

 

11. januar 2012

Stor efterspørgsel efter App kundeservice

Allerede efter to dage har flere downloadet Tønder Forsynings App end vi havde forvenet den første uge. ... >>

 

6. januar 2012

Tønder Forsyning først med App kundeservice

Nu kan oplysninger om tømning, åbningstider på